Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Защо да обжалваме актовете на административните органи?

Защо да обжалваме актовете на административните органи?

Професия адвокатКръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могат да са нарушения на Закона за движение по пътищата, на законодателството по отношение потребителските права, трудовите права, данъчните задължения, митническото облагане и много други. От практиката по административното наказване може да се види, че е напълно възможно човек дори да е решил да се защитава сам да постигне желания правен резултат след като получи качествена юридическа консултация по съответния казус. А често ако се потърсят услугите на добър адвокат е напълно възможно проблемът да бъде разрешен още на фазата на административното следствие. За това и въпреки противоречивата практика в това отношение аз лично съм привърженик на предприемането на активна защитна позиция в извънсъдебния стадий на административно-наказателното производство. Въпреки, че преимуществено държавните органи предприемат издаване на наказателни постановления без да се съобразяват с възраженията по акта, предприемането на действия в тази фаза на процеса е задължително за постигането на правилно и благоприятно решение в съдебния стадий, за това и не трябва да се подценява.

В хода на административното следствие добрият адвокат по административно право подава възражения, прави тълкувания на законови норми и свежда до знанието на административно-наказващият орган съдебна практика, с което е напълно възможно коренно да промени вътрешната му убеденост относно фактите и обстоятелствата по даден акт за установяване на административно нарушение. Защитникът може да избере да изтъкне съществените процесуални нарушения в хода на производството обуславящи незаконосъобразността на административния акт. Възможно е също така вашият адвокат да предпочете да не ги предяви на този етап от процеса, а да запази тези съществени грешки от страна на наказващите органи като свой коз в съда. Всичко това зависи от избраната линия на защита. В практиката често изглеждащите като дребен пропуск детайли могат да повлияят в значителна степен върху хода на целия процес.

Защо трябва да се защитаваме по административно-наказателни казуси?

В практиката си на адвокат забелязвам, че много от хората не се отнасят се необходимото внимание към административно-наказателните производства образувани срещу тях. В съгражданите ни битува мнението, че е по-изгодно да се плати глобата или имуществената санкция отколкото да се плаща адвокатски хонорар. За определени административни санкции това е така, защото размерът им е по-малък от този на възнаграждението на адвоката. Но ако става въпрос за санкции по трудовото законодателство, за защита на конкуренцията, безопасността на храните, защита правата на потребителите и т.н. ползването на адвокатски услуги е абсолютно наложително.

Защитата по административно-наказателни казуси следва да бъде предприемана най-малкото, за да се попречи на органите извършващи проверки да нарушават правата и законните интереси на гражданите и бизнеса. Това е активната позиция на членове на гражданско общество, запознати с правата си и противопоставящи се на своеволията на административния апарат. За това и всеки неправилно съставен акт от служители на Полиция, Инспекция по труда, ХЕИ, Комисия за защита на потребителите следва да бъде обжалван. По този начин и самите органи разбирайки, че срещу тях няма бездушно стадо а активни граждани решени да бранят правата си стават по-дисциплинирани или просто търсят по-лесни „жертви” върху които да упражняват административен произвол. Опитния адвокат в това отношение може да бъде подкрепата, от която се нуждаете, за да не допуснете да бъдете наказани несправедливо. Моят съвет е, че не трябва да се оставят без отговор своеволията от страна на държавата. Безответното примиряване с административния произвол води само до по-големи и сериозни негативни последици за цялото ни общество.

5/5 - (2 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията