Дело за смяна на име

delo-za-smiana-na-imeДело за смяна на име или имена е възможно да се води винаги, когато основателни причини налагат това. Съдебната практика показва, че съществува огромен брой причини, които съдът приема за основателни, но предвид изключително лаконичната уредба на процедурата в чл. 19 от ЗГР тези дела се отличават със съществен субективен елемент за успешното им решаване.

Не са рядкост случаите при дела за смяна на име един съдия да приеме субективно, че изтъкваните причини не са основателни, а негов колега при повторно завеждане на делото да приеме също така субективно, че исканата смяна на име е основателна.

Какви са най-често срещаните в практиката причини за смяна на име?

Брак в България. Често срещано е по различни лични мотиви при сключване на брак в България съпругата да не приеме фамилното име на своя съпруг. Но в последствие да реши, че би желала цялото семейство да се идентифицира с общо фамилно име. В този случай следва да се води дело за смяна на фамилно име след брак.

Брак в чужбина. При сключване на брак между български гражданин и чуждестранен гражданин в зависимост от особеностите на съответното чуждо законодателство често се среща ситуацията в удостоверенията за брак да не се променя фамилното име на съпругата. Съответно при регистрация на брака в България общинските служители вписват в базите данни това, което виждат като имена в чуждестранното удостоверение. И ако съответният човек желае в България семейството да носи обща фамилия следва отново да се води дело смяна на фамилно име.

Развод. При развод също често се случва поради лични мотиви да не се променя фамилното име, обикновено носено в продължение на дълги години и направило даден човек известен именно с него. Но в последствие може разведената съпруга, че фамилното име, което е запазила вече не я устройва и да заведе дело за смяна на фамилно име след развод.

Разлика между имената в български и чуждестранни лични документи. Когато по някаква причина имената на български граждани биват променени в чужбина поради брак, приемане на гражданство, водене на дело за смяна на име в чужбина, то това не прави автоматично така, че това да се отрази автоматично в българските документи за самоличност. За да се уеднаквят чуждестранните и българските документи и да няма проблем в идентификацията при пътуване винаги съветваме да се образува дело за съответната смяна на имена.

Освен обективните причини за воденето на съдебно дело за смяна на име често има и чисто лични и специфични – нехаресване на името, конфликт с лицето, което го е избрало, обикновено родител, архаичност, остарялост или грубо звучене на женската форма на мъжко име. Всички тези причини се ценят субективно от конкретния съдия и в никакъв случай не са гаранция за успешно провеждане на делото.

Сравнително бедното като регламентация българско законодателство влиза често в конфликт с чл. 8 от Европейската харта за правата на човека, която прогласява, че държавите, които са я подписали, следва да дадат на гражданите си свобода при определянето на тяхното име и да не се намесват необосновано в личната сфера на хората. Но добрата новина е, че все повече млади съдии приемат, че това е достатъчно условие да бъде извършена дадена промяна на имена.

Как протича една процедура по смяна на име?

Първият етап винаги включва консултация при адвокат за смяна на име относно особеностите на конкретния проблем, на която се изяснява основателността на причините за искането и необходимите документи и свидетели, за да се докаже това пред съда. Често хората търсят в интернет молба за смяна на име – образец. Тава няма и ме може да има по простата причина, че всеки случай на смяна на име е индивидуален, различен от другите и не може да бъде вкаран в шаблон.

След консултацията с адвокат клиентът следва да се снабди с указаните му задължителни документи за смяна на име, с които да стартира съдебната фаза на процедурата, а именно завеждането на самото дело.

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛО ЗА СМЯНА НА ИМЕТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 2174 76 ИЛИ НА e-mail: lazarbelev@gmail.com 

Какви са необходимите документи за смяна на име?

Необходимите документи за смяна на името почти за всеки случай са следните: – Удостоверение за раждане на молителя – Акт за раждане от Актовата книга в общината по месторождение – Свидетелство за съдимост – Удостоверение от Националната следствена служба за липса на образувани наказателни производства – Удостоверение от полицията за липса на наложени принудителни административни мерки по ЗБЛД – Удостоверение за сключен граждански брак в случай, че исканата смяна на фамилно име е поради сключен брак в България или в чужбина – Решение за развод, в случай, че има такъв. Други необходими документи при смяна на име могат да бъдат извадки от различни публикации в официални печатни издания, грамоти, удостоверения, плакати от участия в различни развлекателни програми и т.н. Точният списък на доказателства и необходими свидетели за всеки конкретен случай е различен и именно поради тази причина процедурата по смяна на име следва да се делегира на опитен адвокат.

Каква е цената на дело за смяна на име?

В зависимост от броя на имената, които клиентът желае да смени адвокатското възнаграждение за смяна на име е между 400 и 500 лева, като има и държавни такси в размер на 25 лева за образуване на съдебното производство. Първоначалната такса по въпроси касаещи смяна на име е 50 лева.

С какво може да бъде полезен един добър адвокат по дела за смяна на името?

– На първо място ще консултира клиента за това какви са реалните перспективи съдът да одобри исканата промяна. – На второ място ще изготви списък с необходимите документи за конкретния случай и ще подготви свидетелите, ако се налага да се разпитат такива. – Избраният адвокат за смяна на име ще изготви необходимите молби и приложения и ще Ви представлява в съда до приключване на производството, като в краят му ще Ви даде съдебното решение, с което Вашето име или имена са сменени.

 

бракоразводен адвокат софия
ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ВОДЕНЕТО НА ДЕЛО ЗА СМЯНА НА ИМЕ ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476
4.7/5 - (3 votes)