ТАРИФА

адвокатАдвокат Лазар Белев предоставя правна помощ в съответствие с приетата от Висшия адвокатски съвет НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Въпреки, че преимуществено предоставяните правни услуги се заплащат в минималните размери предвидени от този нормативен акт е напълно възможно естеството на правния казус да бъде такова, че поради значителната степен на правна и фактическа сложност да налага допълнителни разходи като пътуване, проучване, справки и консултации със специалисти, които да наложат заплащането на адвокатско възнаграждение в размер над минималния заложен в наредбата. Размерът на адвокатския хонорар се определя  и съобщава на клиента предварително преди сключването на договора за правна помощ, като същия има правото да откаже правната помощ в случай, че обявения размер не го устройва.

При сума на адвокатското възнаграждение над 500 лева е възможно да бъде договорено разсрочено плащане на вноски, като първоначалната вноска е минимум 50% от адвокатското възнаграждение!

Ориентировъчни цени за предлаганите от адвокат Лазар Белев юридически услуги: *

1. По дело за развод по взаимно съгласие – от 400 лв.
2. За участие в преговори по уеднаквяване на позициите и постигане на споразумение между страните по бракоразводно дело – 60 лв. на час
3. По дело за развод по исков ред – от 650 лв.
4. По дело за развод с чужденец по исков ред- от 800 лв.
5. По дела за издръжка:
– от страната на ищеца – от 350 лв.
– от страната на ответника – от 350 лв.
– по дело за увеличаване на издръжката – 350 лв.
6. Правни консултации по семейни и брачни казуси – 50 лева на час.
7.
По дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина – 600 лв.

8. По дело за родителски права – 600 лв.
9. По дело за режим на лични отношения – 500 лв.
10. Защита в производства по наложени административни наказания в зависимост от размера на санкцията:
за административно наказание до 1000 лв. – 300 лв.
за административно наказание от 1000 до 2000 лв. – 350 лв.
за административно наказание от 2000 до 3000 лв. – 450 лв.
за административно наказание от 3000 до 5000 лв. – 600 лв.
за административно наказание от 5000 до 10000 лв. – 850 лв.
за административно наказание над 10000 лв. – по договаряне
11. Защита по изпълнителни дела и производства за издаване на изпълнителен лист
за издаване на изпълнителен лист – 1/2 от сумите по т. 5 но не по-малко от 200 лв.
за процесуално представителство по изпълнително дело – 1/2 от сумите по т. 5 но не по-малко от 200 лв.
12. За учредяване и регистриране на юридически лица и еднолични търговци /без включени държавни такси/:
– за едноличен търговец, командитно и събирателно дружество – 200 лв.
– за ЕООД, ООД, ЖСК, кооперативно сдружение – 300 лв.
– за фондации и дружества с нестопанска цел – 350 лв.
– публикуване на годишни финансови отчети – вижте страницата „ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО“.
– за продажба на дружествени дялове – 400 лева
– за вписване на промени в обстоятелства относно търговски дружества – 150 лева.
13. Комплексна регистрация на заложна къща в съответствие с Наредбата за дейността на заложните къщи – 1050 лв. с всички включени държавни такси или 700 лева, ако таксите се заплащат от клиентите.
Горепосочените в т. 10 суми НЕ ВКЛЮЧВАТ изготвянето на всички необходими документи за дейността под формата на вътрешни правила, договори, заповеди и общи условия на заложната дейност. 
В случай, че клиентите се нуждаят от отделни регистрации цените са както следва:

– Регистрация на търговски дружество заложна къща в Търговския регистър – 360 лв. с включени държавни такси пред ТР.

 • Регистрация на заложни къщи по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон за вписване в регистъра на лицата извършващи сделки с благородни метали и скъпоценни камъни – 350 лв. с включени в сумата държавни такси.
 • Изготвяне на вътрешни правила за предотвратяване изпирането на пари и представянето им за одобрение на Председателя на ДАНС – 150 лв.

 • Регистрация на заложна къща като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. – 150 лв.

– Изготвяне на заложни билети, общи условия на заложната дейност и други документи свързани с дейността на заложната къща – 200 лв.

– Регистрация на нов обект или лице по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон – 120 лева с включени държавни такси.

– Консултантска дейност по отношение дейността на заложните къщи /правни и бизнес консултации/ – 80 лева на час

В случай, че адвокатската услуга от която се нуждаете не е описана в настоящият списък можете да изпратите запитване за прогнозната цена на електронната поща на адвокат Лазар Белев – lazarbelev@gmail.com или на тел. 0876 217 476.


* Посочените цени са ориентировъчни, отнасят се до процесуално представителство и защита пред една инстанция и могат да варират в зависимост от правната сложност на конкретния казус.

18 thoughts on “ТАРИФА”

 1. Здравейте ! Каква би била таксата за дело, при което искам да осъдя арендатора да ми заплати рента за три години, в общ размер 3000 лева, както и да прекратя договора за аренда ?

  1. Здравейте,
   без да знам подробности за цялата ситуация, доказателствата с които разполагате, а от там и какви действия от моя страна ще бъдат извършвани няма как да отговоря на въпросът за стойността на адвокатското възнаграждение по Ваши казус. За да мога да отговоря на Вашите въпроси моля запишете си час за консултация на тел. 0876 217 476.

 2. Здравейте каква е цената за браковазводно дело по взаймно съгласие но извън София, в Пазарджик?

  1. Адвокатското възнаграждение за дело за развод в Пазарджик е 400 лв.

 3. Какъв е хонорара за дело за бащинство,заведено от дете навършило 18 г. Детето не се води на биологичния баща а на съпруг от предходен брак.

  1. В зависимост от сложността на казуса между 500 и 700 лева.

 4. Каква е цената за пускане на отговор във съда по гражданско дело за превремени мерки и родителски права

  1. Според естеството на исковата претенция е и съответния отговор, колкото по-голяма е правната сложност, толкова по-висок е и адвокатския хонорар, който е в диапазона 400-600 лв.

 5. Здравейте.Станах поръчител преди 12 г.сега последно ме търсят от ЕОС Матрика ЕООД.Тъй като живея на ръба на бедноста,може ли да ми помогнете.

  1. Ако образуват срещу Вас дело ме потърсете веднага след като получите документи от съд или от ЧСИ.

 6. Здравейте! Какъв е размерът на адвокатския хонорар за обжалване на ЕФ за превишена скорост?

  1. Съгласно сега действащата тарифа за адвокатските възнаграждения, минималната сума е 300 лв.

 7. Какъв е размерът на адвокатския хонорар за дело за осиновяване?

  1. Няма твърдо установен адвокатски хонорар. Всичко зависи от конкретния адвокат и евентуалните усложнения, които могат да се очакват.

 8. Здравейте, а стойността на хонорара по делото до каква сума може да стигне, пак по случай за издръжка? А когато става дума за родител, който живее в чужбина?

  1. Здравейте,
   на този въпрос ще е изключително трудно да отговоря, доколкото трябва да се знаят всички подробности, за да се предвидят евентуалните усложнения, които оспъпяват процедурата. Стартовия хонорар по дело за издръжка е 300 лв., ако се комбинира с иск за родителски права става 500 лв., ако се налага повече от едно заседание по делото по 100 лв. за всяко следващо заседание. Това е за адвокатския хонорар. Иначе допълнителните разходи са за експертизи, държавни такси и във Вашият случай евентуално назначаване на особен представител.

 9. Здравейте, каква е таксата за консултация по въпрос за издръжката на дете при разделени родители ?

  Поздрави,
  Милен

  1. Цената ми за правна консултация в кантората ми по всички въпроси, по които консултирам е 60 лева на час. Минималното време за ангажирането ми е един час. Ако след това продължим към дело цената за консултацията се приспада от хонорара за делото.

Оставете коментар или въпрос под статията