Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат административно право

Адвокат административно правоНалагането на административно-наказателна отговорност за извършено административно правонарушение в една или друга област на правото за последната година бележи ръст. Свидетели сме на това как законодателите непрекъснато увеличават размерите на налаганите санкции. В действителност вместо възпитателно и превантивно действие административните наказания нямат какъвто и да е ефект, предвид това, че много често вместо да окажат въздействие върху нарушителя и да коригират поведението му в съответствие със законовите разпоредби те с размерите си буквално го принуждават да прекрати за постоянно извършваната дейност – била тя стопанска или не.

Тенденцията на увеличаване на размера на глобите и имуществените санкции не само, че не решава проблемите, но и създава много други такива. На първо място е благоприятна среда за развитието на корупция в проверяващите и наказващите органи. Не рядко когато дадено лице е изправено пред възможността да бъде глобено в значителен размер то търси начин да реши проблема по „втория” начин. И от едно административно нарушение и органът и проверяваният извършват престъпление предлагайки и приемайки подкуп, тоест деяние с много по-висока обществена опасност.

Къде е ролята на адвоката по административно право в тези ситуации?

Един адвокат със специализация в областта на административното право може да бъде полезен в много области на правото. От законодателството свързано с управлението на МПС до казусите свързани с възражения срещу АУАН и обжалване на наказателни постановления  свързани с проверки от натоварените с контрол държавни органи. Във всеки от тези случаи адвокатът по административно-правни казуси може да бъде от съществена полза. Грамотният специализиран в тази област юрист не само ще се ангажира с проучването на делото, ще укаже по-нататъшните варианти за действие, но и ще поеме върху себе си отговорността за осъществяването на защитата на своя клиент както пред административните органи, така и пред различните съдебни инстанции.

Формите за взаимодействие с административните адвокати може да бъде различна. В много от случаите е достатъчна обикновена устна юридическа консултация, която може да даде съвет за действие или да покаже пропуските в избраната защитна стратегия на клиента или пък процесуални недостатъци на съставените АУАН и Наказателни постановления. Практиката в страната ни показва, че без качествена юридическа подкрепа да се развива бизнес е пределно сложно. Това е свързано с различни причини. Едната от тях е големия обем на нормативни актове, ориентирането, в които е пределно сложно за неподготвения човек. За това и логичният и правилен избор е да се потърсят услугите на адвокат със специализация административно право, който да проучи казуса, да набави доказателства, да изясни факти, подготви обжалването и входира същите в законосутановените срокове пред съда.

Още на първата среща с грамотен и квалифициран адвокат същия ще може професионално, без излишни емоции да оцени естеството на проблема и да предложи пътища за решаването му, съгласно дадените в закона възможности. Клиентите трябва да бъдат наясно, че за успешното разрешаване на което и да е административно дело е необходимо не само да се владеят основите на правото, но и да има умения в прилагането на тези знания на практика. Широко разпространеното мнение в обществото, че да се победи в административно-наказателно дело е невъзможно всъщност е изключително неправилно. Професионалният подход към конкретния юридически проблем, грамотната защита и своевременното търсене на помощ от адвокат по административно право в много от случаите дава положителен резултат.

Предприемането на активни защитни действия макар и не винаги позволяват да се постави под съмнение вината на дееца в съзнанието на съдията, който следва да вземе решение по делото. Събраните от страната доказателства могат да опровергаят напълно твърдените от проверяващите органи факти и обстоятелства. Но за да може това да се превърне в реалност следва още в началния стадий на процеса  да се потърси помощта на добър адвокат по административно право.

5/5 - (10 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: