Дело за поставяне под запрещение

дело-за-поставяне-под-запрещение

Дело за поставяне под запрещение следва да бъде водено винаги, когато наш близък поради душевна или физическа болест не може да се грижи за себе си и за своите дела. Целта на това дело е да бъде назначен настойник или попечител, който да се грижи за работите на поставеното под запрещение лице, доколкото в негови интерес, а и в интерес на обществото е да бъде полагана такава грижа.

Процедура за поставяне под запрещение

Преди да се заведе дело за поставяне под запрещение роднините на лицето следва да посетят специализиран в такива дела адвокат, който да оцени изгледите за успешно провеждане на съдебното производство, както и да даде списък с доказателства, които ще са необходими.

Право да подадат молба за поставяне под запрещение имат близките роднини на лицето, неговият съпруг или съпруга или прокуратурата. Инициатор на процедурата по поставяне под запрещение може да бъде и всяко друго лице, което може да докаже правен интерес от делото.

След като ищецът снабди адвоката с необходимите доказателства се изготвя искова молба за поставяне под запрещение, която се подава в съда. Компетентен съд по делата за запрещения са окръжните съдилища, а за гр. София това е Софийски градски съд.

Какви документи са необходими за поставяне под запрещение?

Стандартните документи за това са на първо място медицинските такива показващи, че лицето страда от дадена болест. Задължителни също така са и документите, които доказват родствена връзка между лицето което подава молбата и лицето чието запрещение се иска. В зависимост от спецификите на конкретния случай адвокатът, който води делото може да поиска и други доказателства, както и разпит на свидетели, които да потвърдят твърдяното в исковата молба неадекватно поведение от страна на ответника.

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛО ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАЩРЕЩЕНИЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476 ИЛИ НА e-mail: lazarbelev@gmail.com

Съдебна фаза на делото за запрещение

След като съдът връчи на ответника препис от исковата молба и доказателствата насрочва дата за съдебно заседание. Делото за поставяне под запрещение има тази специфика, че закона изисква съдията лично да разпита и да се убеди в това, че дадено лице е може да разбира и ръководи постъпките си и в негов интерес е то да бъде запретено.

Тук са обикновено се случват и най-трудните моменти, защото често лицата, чието запрещение се иска оказват съпротива или не са в състояние да присъстват на съдебното заседание. Когато лицата са трайно настанени в болнично заведение има възможност лицето да бъде разпитано на място. Когато лицето отказва да се яви и опитите на близките да го убедят не дават резултат то тогава съда може да разпореди принудителното му довеждане от органите на съдебната охрана.

При всички положения съдът назначава изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза, която да даде сведения какво е състоянието на лицето и годно ли е то да се грижи за себе си. След запознаване с експертизата, свидетелските показания и след личния разпит съдът взема решение за поставяне под запрещение.

В случай, че състоянието на лицето е тежко то се поставя под пълно запрещение, а в случай, че не е толкова тежко – под ограничено. За постигането на целите на производството – да се предпази едно лице от неразумни действия и увреждане на собствено имущество или интереси на други лица това практически няма значение.

Практически не съществува и разлика в поставянето под запрещение на непълнолетен и поставяне под запрещение на възрастен човек. След като решението за поставяне под запрещение влезе в сила то се изпраща на компетентния орган по настойничество и попечителство в общината, където е постоянното местоживеене на запретеното лице. С това приключва и делото за поставяне под запрещение.

След като получи решението органът по настойничество и попечителство назначава настойнически съвет от настойник, зам. настойник и съветници, когато лицето е поставено под пълно запрещение и попечител и зам. попечител при ограничено запрещение, които обикновено са роднини на запретеното лице. На настойниците и попечителите след като заявят, че са съгласни се издава съответно удостоверение, с което те се легитимират и с което могат да извършват редица действия от името на поставеният под запрещение роднина.

Дело за поставяне под запрещение цена?

Цената на едно дело за поставяне под запрещение се състои от адвокатско възнаграждение, държавни такси и депозит за вещо лице – психиатър. Минималният адвокатски хонорар по такива дела е 1200 лева, държавните такси за съда са 90 лева, а депозита за съдебно-психиатричната експертиза е около 400 лева. Така минималната цена на едно съдебно дело за запрещение е около 1700 лева.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ЗАПРЕЩЕНИЕТО

Как се поставя лице под запрещение?
Единствената уредената в закона процедура изисква да се образува исково производство пред окръжен съд, като поставянето под запрещение се прави със съдебно решение. Не съществува административен ред за това пред община или социални институции, както питат много от клиентите.

Кой закон урежда поставянето на лице под запрещение?
Процедурата поставяне под запрещение не е изчерпателно описана в един единствен закон, а в различните и части тя е уредена в Закона за лицата и семейството, Семейния кодекс и ГПК, където се посочват основанията, действията на органа по настойничество и попечителство и самото съдебно протичане на делото за запрещение.

Какво е ограничено запрещение?
Поставянето под ограничено запрещение позволява на дадено лице да може да извършва само правни сделки, които обаче следва да бъдат потвърдени или разрешени от неговия попечител.

Каква е разликата между пълно запрещение и ограничено запрещение?
Докато ограничено запретеният може да извършва сам правни действия със съгласието на попечителя си лицето поставено под пълно запрещение не може да го прави. Действията, които са в негов интерес се извършват от неговия настойник.

Какви са позите за близките за запретеното лице?
Когато едно лице бъде поставено под запрещение то се препятства възможността му да се разпорежда с имущество, което иначе по наследство би останало в семейството. Също така решенията за настаняване в домове за лица с психически заболявания, които иначе трябва да стават със съгласието на лицето могат да се вземат от настойниците и попечителите, когато интересите на лицето го изискват. Препятства се също така възможността лицето да обремени себе си или притежавани имоти с дълг, който в последствие да бъде заплащан от роднините.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ НА ВАШ БЛИЗЪК И ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476 ИЛИ НА e-mail: lazarbelev@gmail.com

5/5 - (1 vote)