Правни услуги за заложни къщи

Правни услуги за заложни къщиАко се нуждаете от качествени правни услуги за заложни къщи във връзка с тяхната бизнес и юридическа поддръжка можете да се обърнете към адвокат Лазар Белев.

Като тесен специализист в тази област адвокат Белев може да предложи различни варианти за оказване на правна помощ на заложни къщи в зависимост от нуждите на своите клиенти.

Използвайки богатия си опит, както на адвокат, така и на дългогодишен ръководител в една от най големите вериги заложни къщи в България – Заложни къщи Доверие. В случай, че Вие сте заложна къща мога да Ви предложа следния набор от правни услуги:

Синхронизация на дейността на заложната къща с действащото законодателство в областта на кредитирането срещу залог, включващо в себе си регистрация на заложна къща съобразно всички действащи в страната към момента законови изисквания.    

Изготвяне на договори, декларации, общи условия в зависимост от избрания от клиента бизнес модел.

Бизнес консултации за отстраняване на различни проблеми свързани с търговската дейност.

Консултации свързани с рекламата и начина на предлагане на услугата.

Обучение за разпознаване на фалшиви златни бижута и др.  в зависимост от конкретните Ви нужди.

АКО ВАШАТА ЗАЛОЖНА КЪЩА СЕ НУЖДАЕ ОТ КАЧЕСТВЕНА ЮРИДИЧЕСКА ПОДРЪЖКА И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ ОТ СПЕЦИАЛИСТ ПОЗНАВАЩ В ДЕТАЙЛИ ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАЛОЖНИ КЪЩИ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

Освен гореизложеното адвокат Лазар Белев предлага правни услуги и за големите регионални и национални вериги заложни къщи по изключително широк кръг от правни и бизнес въпроси. Предвид богатия си опит в областта на кредитирането срещу залог мога да предоставя на своите клиенти:

консултации по всички въпроси свързани с дейността,

правен одит на документацията за отстраняване на грешки и непълноти,  

защита по граждански, административни и наказателни дела, 

участие в преговори с персонала и контрагенти,

обучение на персонала как да реагира правилно при проверки от различни контролиращи дейността на заложните къщи органи,

както и много други форми на съдействие, в зависимост от нуждите на клиентите.

Адвокат Лазар Белев предоставя на своите клиенти също така и различни гъвкави форми на постоянно сътрудничество, от периодични посещения на адреса и отстраняване на инцидентно възникнали проблеми, до 24-часова готовност за реагиране на правни и бизнес проблеми от различно естество.

Това е и едно от основните направления в съвременния бизнес – възлагането на странични дейности на външни консултанти, или по-известно по света като „аутсорсинг”.

Предимствата на „аутсорсинг” обслужването са, че на заложните къщи избрали услугите на адвокат Белев не се налага да поддържат щатен юрисконсулт, който през по-голямата част от времето не е ангажиран с извършването на полезна за дружеството дейност.

Недостатък на юрисконсултите извършващи дейности само в рамките на една правна сфера е, че еднообразието и монотонността убиват творческото им мислене и същите нямат поглед върху по-широк кръг от проблеми, което пък влияе върху способността им да измислят нови способи за защита на интересите на съответната заложна къща.

Какви са вариантите за оказване правни услуги за заложни къщи, които предлагам?

Една от най-широко разпространените форми за осъществяване на правна помощ са договорите за абонаментно обслужване. Същите са подходящ вариант за големите заложни къщи доколкото същите имат по-голям като обем списък с правни проблеми, и съответно изискват повече внимание като време.

По-изгодни са от финансова гледна точка доколкото не се поддържа щатен юрисконсулт, който работи всичко на всичко няколко часа в месеца по правните проблеми на фирмата, а получава заплата и му се внасят осигуровки за целият месец.

Именно тук е ролята на външния специалист, който да поеме тези няколко часа работа и да реши възникналите проблеми по най-добрият начин.

Основното предимство на абонаментното юридическо обслужване обаче е това, че можете да използвате адвокатска защита още от началните моменти на иницииране на даден проблем, което винаги е предимство и е едно от условията за успешното решаване на всяка конфликтна ситуация.

Предимството да имате на постоянни разположение адвокат, който е абсолютно наясно с всеки аспект на вашия бизнес и осъществява контрол върху етапите при сключването на дадена сделка например, дава сигурност и спестява значителни разходи свързани с бъдещи искове, плащане на неустойки и други вреди от различно естество за клиента.

Втората форма на оказване на юридическа помощ за заложните къщи е наемането за инцидентни правни проблеми, като се предвижда почасово заплащане за консултации и извършена работа или адвокатски хонорар за възникнали правни проблеми от неочаквано естество.

Такива са обикновено случаите когато се налага адвокатска защита по дела от административно – наказателен характер в резултат на различни проверки.

Тази форма на юридическа поддръжка на бизнеса е по-подходяща за малките заложни къщи, които нямат значителен обем правни проблеми и формата юридическо абонаментно правно обслужване е нерентабилна.

5/5 - (4 votes)

 

Оставете коментар или въпрос под статията