Дело за домашно насилие

Дело за домашно насилие е наложително да се заведе винаги, когато човек стане жертва на физическо, психическо или емоционално насилие осъществявано обикновено от хора, в които се намира или се е намирал в определена степен на близки или роднински отношения.

Какво да правя при акт на домашно насилие?

На първо място се обадете или накарайте Ваш близък да се обади на тел. 112 и да съобщите за осъществяваното домашно насилие. Когато дойде патрулът на полицията разкажете какво се е случило и покажете, ако имате видими наранявания. Те ще отразят това в докладната записка. От значение е патрулните полицаи да заварят извършителя на домашно насилие на мястото. Документите, които ще съставят, както и личните им възприятия могат да се използват като доказателства в съда. Ако имате наранявания незабавно посетете кабинет по съдебна медицина и се снабдете със съдебно-медицинско удостоверение. Ако насилието е чрез онлайн кореспонденция постарайте се да я съхраните и задължително я покажете на Ваш близък, който да бъде свидетел.

Как да получа защита от домашно насилие?

Първата стъпка следва да е да се обърнете към добър адвокат по дела за домашно насилие. Всякакво колебание, търсене на помощ от фондации, социални институции или полиция е малко ефективно предвид ограничените правомощия на всички тези органи. Още повече безсмисленото писане на сигнали и жалби може да Ви забави излишно, а законът предвижда, че молбата за защита от домашно насилие следва да бъде подадена в съда не по късно от един месец от датата на извършване на съответния насилствен акт.

С какво може да бъде полезен един добър адвокат по домашно насилие?

Незабавното посещаване на адвокат специализиран в делата за домашно насилие дава следните предимства:

  • Не се губи време за получаването на защита срещу домашния насилник
  • Осигурява се своевременно снабдяване и запазване на доказателствата
  • Не правите безсмислени действия, като подаване на жалби и сигнали до органи и институции, които не могат да Ви помогнат
  • Получавате съвети за правилно поведение и реакции до получаването на защитата.
  • Получавате психологическа подкрепа и увереност, че не сте пасивна и беззащитна жертва.
  • Не допускате грешки в съдебното производство поради незнание, което може да доведе до загуба на делото. Не забравяйте, че насилникът също може да си наеме добър адвокат, срещу който просто нямате шанс.

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛО ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 2174 76 ИЛИ НА e-mail: lazarbelev@gmail.com 

Има ли шаблон или образец на молба за защита от домашно насилие?

Няма как да има такъв образец или шаблон по причина, че всеки акт на домашно насилие е различен и от правилното му описание и доказване от опитен адвокат зависи дали заведеното дело ще приключи успешно или ще бъде загубено.

Всеки случай на домашно насилие е индивидуален и изисква индивидуален подход.

Кой е компетентния съд по дела за защита от домашно насилие?

Подсъдността по дело за защита от домашно насилие е пред районния съд, който се намира по постоянния или настоящия адрес на жертвата на домашното насилие.

Как протича дело за домашно насилие?

В случай, че от доказателствата по делото районният съдия приеме, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето на пострадалото лице издава заповед за незабавна защита. Тази заповед, заедно с молбата и доказателствата, съдът разпорежда да бъде връчена на твърденият извършител.

Връчването не се извършва от щатните призовкари към районния съд, а се извършва от органите на МВР, които го връчват срещу подпис на твърденият извършител.

В срок от един месец от входиране на молбата съдът насрочва съдебно заседание, за което се призовават страните, като производството се развива по правилата на ГПК, като са допустими всички доказателствени средства.

Как приключва делото за домашно насилие?

Ако сте следвали съветите дадени по-горе, и сте си наели опитен адвокат, то съдът ще издаде заповед за защита, с която ще задължи насилникът да се въздържа от домашно насилие, ще му наложи парична глоба от 200 до 1000 лева и някои или всичките мерки за защита от домашно насилие:

  • Ще го отстрани от съвместно обитаваното жилище.
  • Ще му забрани да се доближава до пострадалото лице, неговото жилище и месторабота
  • Ще определи ако жертвата и насилникът имат общо дете то да живее с родителят, който не е извършил насилието.
  • Ще задължи насилникът да посещава специализирани програми.

Какво да правим след като получим заповед за защита?

На първо място си направете няколко копия от заповедта и я носете винаги със себе си. На второ място пострадалото лице трябва да разбере, че тази заповед ще работи само и единствено, ако то има активна позиция и в случай, че насилникът я наруши следва незабавно да информира органите на полицията.

При нарушаване на заповедта за защита от домашно насилие полицейските органи са длъжни да задържат насилника и да уведоми прокуратурата за образуване на наказателно дело.

Колко струва дело за домашно насилие?

При образуване на такова дело не се събира държавна такса, тя се присъжда накрая с решението на загубилия производството. Цената на първоначалната консултация, на която се прави преценка на случая, уточняват се необходимите доказателства и се преценяват шансовете за успешно провеждане на делото е 100 лева съгласно Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения. Минималното адвокатско възнаграждение по такива дела е 600 лева, като по този начин минимална цена на дело за домашно насилие е около 700 лева.

По тези дела е нормално да се правят различни експертизи, поискани от страните,  които се заплащат отделно. За защита на ответник по дело за домашно насилие, предвид сложността на тази позиция, цената на адвокатското възнаграждение е 1000 лева.

Когато делото бъде спечелено от пострадалото лице направените в производството разноски му се присъждат от съда.

адвокат домашно насилие

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ВОДЕНЕТО НА ДЕЛО ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (3 votes)