Дело за бащинство

дело-за-бащинствоДело за бащинство се води винаги когато за едно лице не е установен произход от бащата или когато такъв се оспорва. Подаването на иск за бащинство може да се направи от майката, бащата, детето или съгласно последните промени в Семейния кодекс от 2020г. – от лице, което твърди, че е баща при установен вече по презумпция произход.

Иск за бащинство – срок

Двата основни иска са за установяване на бащинство и за оспорване на бащинство. Всеки тези два иска се подава в срок, който е различен за всеки от имащите право да го направи. Законът изисква иск за установяване на бащинство /неправилно наричан иск за доказване на бащинство/, когато се подава от майката или от презумптивния баща този срок е до една година от установяване на раждането. За детето този срок е от навършване на четиринадесет годишна възраст до навършване на 19 години. В случай, че тези срокове бъдат пропуснати правото да се предяви иск за бащинство се погасява.

Иск за бащинство от майката

Когато се подава иск за оспорване на бащинство от майката по делото като ответници се призовават детето и презумптивния баща, обикновено бивш или настоящ съпруг. Целта на производството е да установи, че детето не е заченато от мъжът, който е записан като негов баща. В това производство може да бъде предявен и иск за установяване на произход срещу мъж, за който майката твърди, че е баща на нейното дете. Този втори иск обаче има смисъл само и единствено, ако този мъж не желае доброволно да признае своето дете чрез процедурата по припознаване.

Иск за бащинство от бащата

Има няколко хипотези, когато един баща, може да предяви иск за бащинство. Първата е, когато майката не признава, че той е баща и се иска от съда да го установи, вторият е, когато майката възрази на подадена декларация за припознаване и третата е, когато въпреки, че има установен произход по презумпция, детето не е от този баща и за биологичния такъв се поражда правен интерес от установяване на фактическото бащинство. Бащата, съпруг или бивш съпруг, който по презумпция е записан като баща може да образува дело за оспорване на бащинство, ако счита, че дадено дете не може да бъде заченато от него.

Иск за бащинство от детето

При този иск за образуване на дело за оспорване на бащинство или такова за установяване на бащинство съществуват много варианти за това, какво може да е довело положението до там, че едно дете да оспорва или да иска да се установи, че даден мъж е негов баща. В практиката си съм срещал такива примери на объркани семейни отношения, че дори сценаристите на латиносериали биха се удивили. За това и първото и най-важно нещо е когато има такъв проблем е да се търси квалифицирана адвокатска помощ от специализиран в областта на семейното право адвокат.

Кои са практическите способи за установяване на бащинство?

На първо място в производството е назначаваната от съда съдебно-медицинска експертиза, която чрез ДНК анализ да даде отговор на въпросът произхожда ли едно лице от друго такова и каква е вероятността това да е така. Друг способ за установяване на бащинство е разпитът на свидетели, но той е за второстепенни факти от значение за предмета на делото, като например датата, на която страните са разбрали за раждането, кога е настъпила фактическа раздяла на страните и т.н. Основният за съда и безспорен начин за доказване на бащинство в процеса обаче си остава назначената по делото ДНК експертиза.

Какви са необходимите документи за водене на дело за бащинство?

Всеки различен случай изисква различен набор от документи. Задължителни за всички тях обаче са удостоверените за раждане, акта за раждане на детето, удостоверението за граждански брак на майката, а останалите се определят от Вашия адвокат, в зависимост от това какви факти и обстоятелства ще установява по делото.

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476 ИЛИ НА e-mail: lazarbelev@gmail.com

Как се развива съдебното производство?
След консултация с адвокат се събират писмени доказателства и се подава искова молба за бащинство до компетентния съд. По делата за установяване на произход компетентни са окръжните съдилища, а за София – Софийски градски съд. След като съда провери, че всички документи са наред, извърши съответните процедури по връчване, насрочва заседание и назначава вещо лице за изготвяне на ДНК експертиза. Вещото лице и свидетелите се изслушват и съда взема своето решение, което след изтичане на срока за обжалване се вписва в регистрите на общината и съответно се издава ново Удостоверение за раждане със заличен или добавен баща.

Дело за бащинство – цена?
Не на последно място е въпросът „Колко струва едно дело за бащинство?“. Съгласно Наредбата за минималните адвокатски хонорари възнаграждението за адвокат е 1200 лева, като освен това има и 80 лева държавна такса за образуване на делото. Задължителната по делото ДНК експертиза към момента на писане на тази статия е около 900 лева. Следва да се отчита и факта, че на ненавършилото пълнолетие дете съдът назначава адвокат, особен представител, чието възнаграждение се определя от съда. Разходите за него също се поемат от ищеца по делото.

Дело за отказ от бащинство?
Не са рядкост случаите, когато в кантората ни звънят хора, които искат да водят дело за отказ от бащинство. Когато въпросът им се дължи на незнание на правната терминология и процедури и всъщност те искат да водят дело за оспорване на произход съответно получават от нас адвокатска помощ в тази насока. Когато обаче биологични бащи, а има случай и на майки, ми се обадят, че желаят да се откажат от собствено дете /каквато процедура не съществува в българското право/ то тогава рискуват да получат едно изключително неуважително отношение от моя страна. Не считам, че такова противообществено поведение следва да получава друг отговор. По същият остър и обиден начин посрещам и желаещите да направят „отказ от бащинство чрез Държавен вестник“.

С какво може да ни бъде полезен специализираният адвокат по дела за бащинство?

  • На първо място ще консултира клиентите относно това допустимо ли е воденето на такова дело
  • Ще изготви списък с доказателства – документи и свидетели за успешния изход на делото
  • Ще състави съдебните книжа, ще заплати държавните такси и ще ги входира в съда.
  • Ще представлява клиента си в съдебното заседание и ще отстоява позицията му.
  • Ще проследи след края на съдебното производство клиентът да се снабди с препис от решение от делото.
  • Ще подава молби за корекции при неправилно съставено съдебно решение.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ И ВИ ПРЕДСТОИ ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТНИЯ АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ И ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА ТЕЛ. 0876 217 476 ИЛИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА lazarbelev@gmail.com

5/5 - (3 votes)