Дело за издръжка на дете

дело за издръжка на дете

Дело за издръжка на дете без брак или при развод се води винаги, когато двамата родители не могат да постигнат споразумение за необходимите и дължимите месечни суми за своите низходящи. И естествено, както за всяка друга дейност, за която човек няма необходимата подготовка, най-мъдро и правилно да се довери на специалист.

Специализираният по дела за издръжка адвокат е тясно профилиран юрист, който осигурява на своите клиенти представителство пред всички съдебни инстанции при претендирането на издръжка на непълнолетни деца, по дела за издръжка на учащи пълнолетни или по изискване на издръжка по бракоразводни дела.

Освен на страната на лицата претендиращи издръжка, специализираният в тази област юрист може и да защитава ответниците по тях, давайки опровержения както за това, че не се дължи такава, така и да оспорва размера на претендираните парични суми.

Адвокат Лазар Белев дава правни консултации свързани с дела за издръжка в кантората си на адрес гр. София, ул. „ТУНДЖА“ № 3, ет. 1, ап. 1. За записване на дата и час за среща се обадете на тел. 0876 217 476 или пишете на електронна поща: lazarbelev@gmail.com

Първият и най-важен елемент, когато се обръщате към адвокат, за да заведете дело за издръжка на дете е добре да разбирате, че размерът, който можете да претендирате е в пряка зависимост от материалното състояние на ответника, и по специално от доходите, които могат да бъдат доказани в хода на съдебното производство.

Опитният адвокат след запознавана с доказателствата по казуса е длъжен да охлади ентусиазма на родителя, претендиращ нереално висока издръжка и изхождайки от опита си да претендира пред съда размер съобразен с наличните доказателства, а също така и със съдебната практика.

Какви са вариантите да се търси издръжка на дете?

Първият вариант, който много малко адвокати предлагат, доколкото означава и по-малки хонорари е този за доброволно уговаряне на размер на издръжката между родителите – вариант особено актуален предвид все по-засилващата се тенденция двойките в България да живеят без брак.

Вторият вариант естествено е широко известният и прокламиран да се води дело за издръжка на дете пред съд с различните му варианти и нюанси. Като правило дължимите за издръжката на потомството суми се изплащат до навършване на пълнолетие, но има и изключение от това правило, когато пълнолетният продължи обучението си.;

Кой вариант за търсене на издръжка е най-евтин?

Изхождайки от вече сериозната си практика на адвокат по дела за издръжка на деца считам, че не може да се даде универсален отговор на този въпрос предвид спецификите на всеки конкретен казус. По-долу в изложението ще разгледам малко по-подробно двата варианта и естествено финансовата им част.

Вариант 1. Споразумение за плащане на издръжка с нотариална заверка. При сключването на такова споразумение в него се посочва месечната сума на издръжката и се умножава по месеците до навършване на пълнолетие.

Това ще бъде и сумата, върху която ще бъдат изчислени адвокатските и нотариалните такси, които лесно се изчисляват с някой от множеството онлайн калкулатори в мрежата. По ред причини доколкото сумите са различни няма как да се каже какви ще бъдат горепосочените разходи за адвокат и нотариус.

Вариант 2. Завеждане в съда на дело за издръжка. Погрешно се приема, че завеждането на такова дело пред компетентния районен съд означава изключително влошени отношения между страните по него.

Просто такава процедура може да се окаже значително по-евтина, отколкото определянето на издръжка с нотариално заверено споразумение. В повечето случаи адвокатският хонораз за дело за издръжка на дете е по-нисък от нотариалните такси и страничните разходи при нотариалното удостоверяване, макар разликите в сумите, които съм установил от практиката си да не са фрапиращо различаващи се.

Издръжка от безработен родител.

Българският Семеен кодекс е пределно ясен, че независимо от състоянието на трудова заетост на родителя той дължи издръжка. В случай, че по делото не бъдат доказани постоянни доходи на лицето, което я дължи, то съда при определяне на нейния размер взема предвид минимално определения такъв, който се явява една четвърт от минималната работна заплата за страната.

В случай, че родителите не постигнат съгласие за доброволно изплащане на пари за покриване на нуждите на детето, то съдът се явява органа, който следва да реши какъв ще бъде размерът и кой ще дължи издръжката, а след излизането на решението ще издаде и изпълнителен лист, за принудително събиране на присъдените суми.

Често задаван въпрос от клиентите е “Какъв ще бъде размерът на присъдената издръжка?“. Доколкото всеки съдия има собствено виждане по въпроса, липсва задължителна съдебна практика, всяко дело за издръжка на дете без брак има своите специфики и нюанси отговора на подобен въпрос отива в сферата на ясновидството и никой уважаващ себе си адвокат не би се ангажирал с точен отговор.

Въпреки всичко има определени граници на присъжданите суми в зависимост от възрастта на детето, доходите на родителя, необходимостта от специални здравни грижи и т.н. Но това са детайли от работата на адвоката, които няма смисъл да затормозяват неизкушеният от потайностите на правната джунгла клиент.

В практиката не са редки случаите, когато доверителите остават недоволни от размера на сумите, които съдът е определил, но нищо не пречи на родителите на по-късен етап да образуват дело за увеличаване на издръжката, ако естествено са налице предпоставките за това, като например изменение в имущественото състояние на задълженото да плаща лице.

Животът обаче е непредвидим и е възможно да се наложи намаляване на присъдените първоначално суми. И в двата случая, за да се инициира такова производство по промяна на размера е необходимо да се подаде от заинтересованата страна искова молба със съответното отразяване на настъпилите нови обстоятелства налагащи това.

Често пропускан момент от адвокатите, които не се специалисти по дела за издръжка е посочването на дата, от която същата се дължи. Не е пречка да се иска такава от момента на подаването на исковата молба, който е значително по-ранен от момента, на влизане на решението в сила. Съществува също така възможност да бъде претендирана издръжка и за предходен период от време, в случай, че такава не е заплащана от родителя.

Образуване на дело за издръжка на дете за минал период.

Често срещан в практиката е и искът за издръжка за минал период от време. Това често се случва когато по някаква причина родителите са разделени дълго преди развода или датата на фактическата раздяла предшества датата на завеждане на делото.

И в двата случая е налице период, в който както показва реалния живот задълженият съпруг не дава пари за задоволяване на потребностите на своето дете и разходите по отглеждането и възпитанието са изцяло поети от другия родител. В този случай се поражда правен интерес за овъзмездяване на направените разходи и претендирането на издръжка за минал период.

Изпълнително дело за издръжка.

Воденето на дело за издръжка на дете без брак и спечелването му в съда често е само половината от работата по подобни дела, ако отсреща се окаже човек, който не желае да заплаща сумите на които е осъден. В такива ситуации се водят изпълнителни дела, и адвокатът, на който сте поверили да Ви представлява по тях следва да бъде професионалист и в изпълнителното производство, за да гарантира на клиентите си, че всичко възможно ще бъде направено и те ще получат сумите по съдебно решение.

Когато обаче задълженият съпруг е особено твърдоглав, дори с риск отношенията между съпрузите да се влошат непоправимо, следва да бъде разгледана и възможността за сезиране на прокуратурата, доколкото неплащането на издръжка е престъпление съгласно НК. А опасността да се окаже в затвора както не веднъж съм виждал по магически начин прави възможно плащането на забавените вноски.

Защо е нужен адвокат за водене на дело за издръжка на дете без брак?

Истината е, че безпаричието тласка българският родител, най-вече българката майка сама да се опитва да реши проблемите свързани с издръжката. От там произлизат и редица грешки както по време на делото, така и в последствие при събирането на присъдените суми.

Използвайки услугите на адвокат специализиран по дела за издръжка доверителите могат да разчитат на всестранна правна консултация, която да изясни на родителя какви са реалните му шансове за успешен изход на делото, на каква сума е реалистично да се разчита, как правилно да бъде подадена исковата молба, какви са вариантите за споразумяване на страните и т.н.

Ще си позволя да дам пример от практиката си. При мен идва майка, която желае да осъди мъжа, с който е живяла на съпружески начала без брак и е признал детето им за издръжка. Аз обявих хонорар от 300 лева, която беше минимумът към онзи момент по наредбата за адвокатските възнаграждения.

Госпожата макар очевидно да можеше да си ги позволи реши да действа сама. Като резултат от действията и съдът един път връща исковата молба написана от самата нея за поправка на грешки и понеже госпожата не отреагира в срок прекратява делото. Госпожата втори път подава молба с нови държавни такси и накрая доколкото не се беше сетила да представи документи ТЕЛК на детето съдът определи минималната издръжка на детето на месец от 90 лева, при положение, че спокойно можеше да получи 150 при правилно излагане и доказване.

За капак госпожата не беше поискала и издръжка за минало време, което автоматично ощетяваше детето с 1080 лева. И на практика се получи така, че госпожата, за да спести 200 лева адвокатско възнаграждение изначално загуби 1080 + още по 60 лева на месец за неопределен период от време. Та това е житейски пример как занимавайки се с работи, които не са му от компетентността и мислейки, че спестява българинът всъщност си вкарва сериозен автогол.

Как се определя издръжката на дете?

Не съществуват ясни правила или математически формули за това как се определя издръжката на дете. Размерът на издръжката за всеки конкретен случай се калкулира от два компонента – доказани безусловни нужди на детето и възможности на родителя да покрие тези нужди.

Следва да се има предвид, че много майки пропускат един важен момент в закона, а именно, че те също дължат издръжка. Тоест паричните нужди на детето за месец следва да се раздели на две и по този начин се получава справедливият размер на дължимата издръжка от всеки от родителите.

Често задаван въпрос е „Каква е минималната издръжка на дете?“. Отговорът на този въпрос е лесен  – минималният размер на издръжка на дете е равен на 25% от размера на минималната работна заплата в Република България. Изхождайки от това правило установената минимална издръжка на дете 2023г. е 195 лева.

Моят съвет, като специализиран в делата за издръжка на дете без брак, е родителите да вземат този минимален размер на издръжка само като граница, под която не следва да падат. И всичките им усилия и разговори да се насочат към определянето на справедлив размер на паричната сума за покриване на нуждите на детето.

Как протича дело за издръжка на дете?

Искът за присъждане на издръжка се подава до районния съд по местоживене на детето. В исковата молба за издръжка следва да бъдат изложени исканията за съответен размер на издръжката и доказателствата за това, какви са нуждите на детето и възможностите на родителя.

За определени обстоятелства е допустимо да се разпитват свидетели, като в типичния случай определящи за успешното протичане на делото за издръжка са писмените доказателства.

За определени факти и обстоятелства, като например официалните доходи на родителят, който следва да плаща издръжка е допускимо да се иска служебното им събиране от съда. В случай, че такова не се допусне се иска снабдяване със съдебно удостоверение, с което страната сама да се снабди с нужното и доказателство.

След събиране на доказателствата съдът обявява делото за изяснено обикновено в едномесечен срок постановява решение, с което осъжда съответния родител. Това решението за издръжка може да се обжалва срок от две седмици пред съответния окръжен съд, ако страните не са съгласни с него.

Колко струва дело за издръжка на дете?

При образуване на дело за издръжка на дете без брак не се дължат такси за съда. Съгласно последните промени цената на минималния адвокатски хонорар за дело за издръжка е 500 лева, които се заплащат авансово от клиента.

Ако делото наложи адвокатът да посети съдебно заседание повече от два пъти се дължи допълнителен адвокатски хонорар от 250 лева за всяко заседание. Такива случаи обаче в практиката са голяма рядскост, доколкото делоата за издръжка на дете без брак обикновено приключват в максимум две заседания.

Следва да се има предвид, че това колко ще струва делото за издръжка зависи в голяма степен и от допълнителните действия, които следва да се извършат по него – справки, изискване на документи от НАП и т.н. Участието в преговори и процедури по медиация също се заплаща допълнително.

Освен тези разходи родителят, който бъде осъден да плаща издръжка дължи на съда държавна такса. Ако страните се споразумеят, тя е 2% от размера на издръжката за 3 години, а ако не се спаразумеят е 4 %.

адвокат издръжкаАко сте решили да заведете дело за издръжка на дете и разбирате, че по-мъдрото решение ще бъде да се доверите на специализиран по този род дела юрист се свържете с адвокат Лазар Белев на тел 0876 217 476 или на е-mail: lazarbelev@gmail.com за уговаряне на среща за безплатна консултация и стартиране на съдебните процедури.

Дългогодишният опит и практика по семейно-правни казуси на адвокат Белев гарантира на клиентите избрали услугите му качествено и максимално бързо решаване на юридическите им проблеми по отношение издръжката на техните деца.

4.8/5 - (13 votes)