споразумение-за-развод-по-взаимно-съгласие

СЪСТАВЯНЕ НА БРАЧЕН ДОГОВОР

С всяка година сключването на брачен договор се превръща във все по-популярен начин за уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Въпреки това от практиката ми установявам, че смисълът на брачния договор не е до край ясен на страните. По тази причина и често клиентите искат в него да фигурират клаузи, които са недопустими от закона.

Брачен договор съгласно нашето законодателство могат да сключват както вече намиращи се в брак съпрузи, така и хора, които планират в бъдеще да се бракосъчетаят. Във втория случай се касае за предбрачен договор и той започва да действа едва след сключване на брака.

Съществува ли образец на брачен договор?

За съжаление подобен образец или бланка за брачен договор няма. Това е така защото всяка двойка има индивидуални отношения и те следва да бъдат уреждани именно индивидуално с отчитане на тяхната специфика.

Каква е формата за сключване на брачен договор?

Доколкото с брачните договори се регулират именно имуществени взаимоотношения на съпрузите, то те задължително следва да бъдат с нотариална заверка. Всяка друга форма на брачен или предбрачен договор е абсолютно недействителна и сключеното между страните съглашение няма характера на брачен договор. Сключените брачни договори с оглед гарантирането на правна сигурност задължително подлежат на вписване в Регистъра на имуществените отношения. За извършеното вписване нотариусът издава удостоверение.

Какво е съдържанието на брачния договор?

Основното, което следва да бъде регламентирано е какви са правата и отношенията касаещи придобитото по време на брака имущество. Българският закон дава относително голяма свобода на съдържанието, като основно условие е клаузите са брачния договор да не противоречат на закона и морала. Естествено най-главното в този род съглашения е как ще се раздели имуществото в случай на развод. Възможно е да бъдат регламентирани и размери на издръжката за деца или между съпрузи.

Други клаузи, които могат да се съдържат в брачния договор са например разпределението на разходите в домакинството. Евентуални срокове за предаване на имуществото при развод и задължения за размери на обезщетения и срокове за ползване също могат да бъдат включени.

Следва да се има предвид, че може да се регламентират отношения не само за вече придобито имущество, но и по отношение на бъдещо такова. Единствената забрана е, че с брачния договор не може да се трансформира в съпружеска имуществена общност на лично придобито преди брака имущество на съпрузите.

Кога се извършва вписване на брачен договор в Имотния регистър?

В случай, че със сключения между страните брачен договор с извършва и прехвърляне на имущество, то договорът се вписва от нотариуса и в Имотния регистър.

Може ли да бъде изменен предбрачния договор след сватбата?

От гледна точка на закона брачните договори, както и всеки друг договор могат да бъдат изменяни по взаимно съгласие на сключилите ги страни. Изменения също така са допустими при промени на обстоятелства, като промяната също следва да бъде направена с нотариална заверка.

Могат ли страните да развалят брачен договор чрез съда?

Семейния кодекс съдържа подобна възможност, като развалянето може да бъде и частично. Именно за да се спестят подобни излишни и скъпи правни процедури е добре да доверите съставянето на Вашия брачен договор на опитен адвокат.

Какви са най-често срещаните основания за недействителност на брачните договори?

Освен общите основания за противоречие на закона и морала често срещан порок е уреждането на лични отношения с децата в договора. Това е в противоречие със закона и е в разрез с предназначението на брачния договор, а именно да урежда имуществени отношения.

Също така е добре да се има предвид, че с брачен договор не могат да се уреждат въпроси в случай на смърт. Тези отношения се регламентират със завещание или съгласно нормите на закона за наследството.

Каква цена има услугата „сключване на брачен договор“?

Консултацията по параметрите на брачния договор и проучването на документите струва 100 лв.

Изготвянето на брачен договор съобразно индивидуалните изисквания и желания на клиентите – 400 лв.

Нотариалните такси са в зависимост от съдържанието на брачния договор и засягането или не на права относно недвижими имоти.

адвокат брачен договорС какво мога да бъда полезен като адвокат на съпрузите решили да уредят своите имуществени отношения посредством договор?

  • На първо място ще консултирам клиентите относно възможностите да уредят отношенията си и в случай на разлика в позициите да предложа варианти, които да устройват и двете страни.
  • Ще изготвя вашият брачен договор съгласно изискванията на закона с оглед най-добрия интерес и на двамата съпрузи
  • Ще окажа съдействие по назначаването на час за нотариална заверка на договора.
  • Ще проконтролирам точното изпълнение на задълженията на нотариуса относно вписването на брачния договор.

Професионалната адвокатска помощ от адвокат Лазар Белев ще ви даде възможност да уредите правилно и справедливо имуществените отношения по повод брака. В същото време ще получите и гаранция, че при евентуален развод ще спестите много време, нерви и пари. За записване на дата и час за консултация относно Вашия брачен договор се обадете на тел. 0876 217 476

5/5 - (1 vote)