Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат Процесуално представителство от адвокат

Процесуално представителство от адвокат

Законите на Република България дават право на всеки български гражданин да се възползва от квалифицирана юридическа помощ. Проблемът при това обаче е, че грамотното и ефективно отстояване на законните си права и интереси не е по силите на повечето хора, които нямат юридическо образование. За това и най-логичното и мъдро решение при ситуация изискваща правни познания е да се обърнем към професионален адвокат.

Защитата на интересите и процесуалното представителство преминават през няколко етапа:

Подготвителен етап, започващ със запознаване от страна на адвоката с фактите и обстоятелствата по конкретния казус, проучване на наличните документи и свидетели на база, на които се разработва и съответната стратегия за воденето на делото в съдебна зала. По- нататъшното развитие на процеса е в зависимост от това в какво качество ще участва в него  клиентът – като ищец или като ответник.

Ако клиентът са явява като ищец, то съответния адвокат трябва да състави искова молба в съответствие с действащото законодателство и да я подаде пред компетентния да разгледа спора съд. Ако ли пък се явява ответник, то неговия защитник трябва в кратки срокове да подготви отговор на исковата молба. В отговора адвокатът следва да постави акцент пред съда върху слабите моменти в позицията на ищеца и да представи доводи в защита на ответника.

След тези подготвителни действия се стига до съдебната фаза където на различните инстанции избраният адвокат трябва да защитава позицията на своя клиент, който в зависимост от естеството на съдебния спор може да вземе или не лично участие в съдебните заседания. Заинтересованите граждани трябва да имат предвид, че могат да се обръщат за юридическа помощ от адвокат по защита на интересите си в съда на всеки от гореописаните етапи.

Един опитен адвокат би могъл да представлява своите клиенти на цялата територия на страната ни. Обикновено най-често срещаните дела водени от гражданите са в следните направления: дела по нанесени щети и пропуснати ползи, семейно-правни спорове, изпълнителни производства и събиране на дългове, трудово-правни спорове, наследства, защита на правата на потребителите и т.н.

Освен гражданите често адвокатите защитават и интересите на юридическите лица пред арбитражните съдилища. Като правило съдебните спорове пред арбитражен съд се отличават със своята по-голяма степен на правна сложност в сравнение с обичайните граждански казуси. За това и защитата пред тези инстанции следва да се осъществява от опитни юристи, които да бъдат запознати не само с правото и икономиката, ни и да имат познания в детайлите и нюансите на подобен род съдебни процеси.

Въпреки гореизложеното обаче трябва да се има предвид, че един добър адвокат винаги ще се постарае да уреди спора по извънсъдебен път. Такова решение на проблема е за предпочитане защото позволява да се спести време и пари, които могат да отидат за воденето на съдебното дело. За съжаление далеч не винаги противостоящите си страни могат да решат делото по мирен начин, и именно тук е ролята на опитния юрист да направи всичко възможно, за да бъде изходът от делото в полза на неговия клиент.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията