Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Правна помощ от адвокат при съставен АУАН

Правна помощ от адвокат при съставен АУАН

Акт за установяване на административно нарушенияМного често в практиката си се срещам с хора, срещу които е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от различни проверяващи органи – КАТ, ДАИ, Комисия за защита на потребителите, Инспекция по труда и т.н. И в преобладаващия случай „нарушителите” не са наясно какви са правата им, как да се защитят и какъв е реда за действие при съставянето на такъв акт. В следващите редове, ще се опитам да дам най-обща схема за действие в случай, че бъдете изправени пред подобен правен проблем.

При проверката, която предшества издаването на АУАН изисквайте от проверяващите органи легитимация, под формата на служебни карти. Изисквайте и заповед, от висшестоящия ръководител на съответното ведомство, с което се разпорежда извършването на проверка. То е задължително за някои административни органи, но за други като КАТ например не е. Запознайте се със законите и подзаконовите нормативни актове регулиращи вашата сфера на дейност – хранителен магазин, таксиметров шофьор, работодателски права и задължения и т.н. и вижте, кои са органите имащи право да Ви проверяват. В случай, че нещо не Ви е ясно консултирайте се с адвокат относно правата Ви.

В случай, че проверяващите органи констатират някакво нарушение и съставят АУАН, срещу него е задължително да се възрази. Много от хората, срещу които е съставен акт за установяване на нарушение не са наясно, че в него могат да изтъкнат възраженията си срещу написаното, а и малцина го прочитат. Повечето машинално подписват в желанието си по-бързо да се отърват от проверяващите органи и дори не виждат редовете оставени за възражение. Това обаче не е фатално, в три дневен срок след връчването на акта може да се представят и  писмени възражения.

Тук е един от основните моменти, в който може да започне защитата срещу издаденият АУАН. С възраженията могат да бъдат представяни доказателства оборващи констатациите на проверяващите органи. Тези навременни и грамотно приложени действия могат да доведат до това, че административно-наказващият орган да приеме, че не е налице административно нарушение и да прекрати преписката.

За да се случи това обаче е нужно нарушителят незабавно да потърси услугите на адвокат. Тридневният срок е твърде кратък и за това трябва да се реагира незабавно. Подобна бърза реакция ще даде на адвоката възможност да се запознае със съответната правна материя, да проучи детайлно казуса, да се съберат относимите за случай доказателства и да изгради ефективна защитна стратегия. Не можете да разчитате на положителен резултат, ако сте потърсили адвокатска помощ в последния ден. Това ще затрудни в значителна степен вашия защитник предвид малкото време за подготовка.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията