АДВОКАТ ТРУДОВО ПРАВО

Адвокат трудово правоКогато взаимоотношенията между работодател и работник не винаги протичат гладко и законосъобразно може да се наложи намесата на ᐉ адвокат по трудово право.

Трудовите спорове възникват по най-различни поводи най-често във връзка с наложени дисциплинарни наказания, уволнения и неизпълнени договорености по колективни трудови договори.

Преимуществено трудовите спорове налагащи намесата на адвокат специалист по трудово право възникват в следствие на нарушени работнически права.

Основната част от трудовите спорове имат за предмет неизплатени заплати и незаконно уволнение. Главната причина за това да се случват подобни конфронтации е непознаването от страна на работодателите на нормите на трудовото право.

В тази насока добрият адвокат по трудово право може да окаже правна помощ и на работодателя в областта на трудово-правните отношения и да му спести редица разходи и проблеми с работниците.

Световната финансова криза няма как да не се отрази и върху отношенията между работниците и фирмите. Наложилите се съкращения на щатове, които в последно време добиват масов характер няма как да не доведат до редица конфликти, в които адвокатите специализирани в трудовото право намират своята реализация.

Предвид това, че кризата продължава тази тенденция ще продължи да се задълбочава и бизнесът предвижда нови вълни от съкращения. В подобна несигурна обстановка най-важно е работникът да има ясна представа за своите права.

Подробно разясняване на пълния спектър от правни възможности може да бъде получен при обръщане за юридическа консултация със специалист в областта на трудовото право.

Един от основните моменти, които трябва да имат предвид работниците е, че защитавайки своите права пред съд те освен хонорара на адвокат няма да направят други разходи.

Съгласно закона трудовите дела са освободени от държавни такси. А работникът трябва да знае също така, че адвокатският хонорар, когато делото бъде спечелено, се изплаща от загубилия делото работодател.

Когато дадено уволнение бъде обявено за незаконно работодателят бива осъден да възстанови работника на предишната работа и му се дължат заплати за периода от уволнението до възстановяването.

За да си спести подобни разходи работодателят трябва да се обърне към добър адвокат по трудово право, с който да се се консултира уволнението на даден служител.

Превантивната консултация със специалист ще помогне да се спестят редица разходи за в бъдеще.

Адвокат Лазар Белев може да окаже пълния спектър от правни услуги касаещи уволнението, от проучването на конкретния казус до изготвянето на документацията, свързана с освобождаването от работа, с помощта на която да бъде изключена възможността в бъдеще да се появят проблеми относно законността му.

Помощта на адвокат по трудово право може да бъде в най-различни насоки – от воденето на преговори между работодател и работник през правния анализ на конкретния казус до защитата от незаконни действия на страните и подготовката на съпътстващите процедурата документи.

В случай, че даден работник се чувства незаконно уволнен единственият правилен подход към проблема е да потърси съвет от добър адвокат по трудово право, с който да бъдат разгледани възможностите за защита на трудовите му права.

ОЦЕНЕТЕ СТАТИЯТА:

5/5 - (8 votes)