Изпълнително производство

Изпълнително производствоВсеки практикуващ адвокат знае, че това, че дадено дело е спечелено в съда съвсем не означава, че това е края на производството. Освен да бъде постановено едно съдебно решение то трябва да бъде  и изпълнено, за да може клиентът да получи присъденото му имущество или парични средства. В практиката си на адвокат не рядко се сблъсквам с казуси, при които решението на съда си остава само на хартия, а реално нищо от присъденото по него не се изпълнява по една или друга причина.

За да не се случват подобни неприятни за клиента ситуации те трябва да се обърнат към квалифициран адвокат, който да им помогне в това отношение. Адвокат Лазар Белев предлага правни услуги в тази област изразяващи се в контрол над работата на съдебните изпълнители, както и юридически консултации за необходимите процесуални действия,  които трябва да  бъдат извършени, за да се стигне до ефективно и бързо събиране на дължимото.

Чрез използването на всички допустими от закона правни инструменти в едно изпълнително производство специализираният в тази област адвокат ще се ангажира с проверката на собствеността на длъжника и възможностите за налагане на запори и възбрани върху него. Освен това ще се погрижи за връщането на активи на длъжника, с които същия се е разпоредил, за да ощети кредитора и ще оспори сделките, които са извършени с цел препятстване на дейността на съдебния изпълнител.

При необходимост Вашият адвокат защитаващ интересите Ви в областта на изпълнителното производство ще осъществи контрол над процеса по осъществяване на търгове по реализация на имуществото на длъжника, с цел кредиторът да получи най-високата пазарна цена за дадено запорирано или възбранено имущество, с което да се удовлетворят претенциите на взискателя в най-пълна степен.

При образуването и воденето на изпълнително производство адвокат Лазар Белев ще се ангажира с подготовката на всички необходими процесуални документи и ще следи за нарушения свързани с изпълнителното производство засягащи правата на кредитора. В случай, че даден съдебен изпълнител се отклони от законовите рамки и не изпълни или изпълни лошо вменените му функции, действията или бездействието на същия ще бъдат обжалвани пред компетентния да се произнесе по въпроса съд.