Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Фамилно име при развод

фамилно име след разводСемейният кодекс в чл. 51 предвижда, че задължителен въпрос, който следва да бъде включен в споразумение за развод по взаимно съгласие е какво ще бъде носеното от съпругата фамилно име при развод.

Въпросът има както емоционална така и практическа страна. Често съпрузите не са в добри отношения и от чист реваншизъм съпругът не желае съпругата да носи неговото фамилно име след развода.

За това си желание съответно той няма никаква рационална причина.

От друга страна често жената носи фамилното име на мъжа в продължение на десетилетия. Тя става известна в обществото с него, всичките и житейски успехи се идентифицират със съответната фамилия.

При по-старите редакции на Семейния кодекс въпросът с фамилното име след развод беше предоставен за решаване предимно от съпругът, който следваше да изрази своето съгласие за запазването.

Но съществуваха и възможности дори да се противопостави съдът да постанови носенето му от жената и след развода.

При сега действащият Семеен кодекс законодателят въведе изцяло ново разрешение на въпроса с промяната на фамилното име след развод.

В чл. 53 от СК се предвижда възможност да бъде възстановено фамилното име от преди сключване на брака, като тази възможност е предоставена на съпругът който го носи.

Тоест единствено от волята на съответния съпруг зависи какво фамилно име ще носи след развод. При развод по взаимно съгласие съответно за това страните се споразумяват.

При развод по исков ред дори да бъде предявен иск за промяна на името от страна на съпругът, то само и единствено от волята на съпругата ще зависи дали фамилноо име ще бъде променена или ще остане същата.

По този въпроси вече има натрупано значително количество съдебна практика, която е постоянна и непротиворечива.

Какви са практическите аспекти на промяната на фамилно име при развод?

Да оставим на страна емоционалната съставляваща, че съпрузите не желаят да бъдат свързвани по никакъв начин посредством фамилното име. Има обаче чисто практически причини, поради които не си заслужава да бъде извършвана такава промяна.

Една от най-често срещаните е вече посочената известност в обществото. Възможно е съпругата да е например известен учен или писател, участващ в семинари и обучения и станал известен с трудовете си  и в определени среди под съответно име.

Важна причина са и интересите на децата. Когато от брака има сравнително малки деца то една значителна част от майките желаят те и децата да носят еднакви фамилии.

От една страна това не поражда неловки моменти с объркването на фамилиите при обръщение към нея. От друга не поражда неудобни въпроси за самите деца от техните връстници защо фамилиите са различни.

Не на последно място е и необходимостта при промяна на фамилно име при развод да бъдат подменени личните документи преди срокът им на изтичане.

Често и редица сертификати, дипломи, удостоверения биват издадени за съответно име, което налага тяхното преиздаване, което също е свързано с време, нерви и пари.

Както се вижда въпросът какво ще бъде фамилното име след развод има много страни и те могат да бъдат оценени и обсъдени при срещата с Вашия бракоразводен адвокат.

Именно след консултация с него можете да прецените кой вариант следва да бъде избран не под влияние на емоцията, а от чисто практична гледна точка.

Какъв е срокът за промяна на личните документи след развода?

Често поставян от съпругите въпрос при връщане на фамилното име след развод е има ли законово установен срок, в който следва да бъдат подменени личната карта и шофьорска книжка?

Такъв срок има и той е регламентиран в Закона за българските лични документи. В чл. 81 от същия закон е предвидено, че се наказва с глоба от 20 до 150 лв. всяко лице, което в тридесет дневен срок от промяната на имената му не подаде заявление за промяната.

От кога започва да тече този тридесет дневен срок? Следва да се приеме, че започва да тече от деня на влизането на решението за развод в законна сила. Датата на влизане на решението в сила можете да откриете в края му върху поставен специално за това печат.

Моят съвет като адвокат е да не отивате веднага след датата на влизане в сила на решението в съответната паспортна служба. Промяната на фамилното име след развода следва да бъде отразена в ГРАО, а това изисква техническо време.

Проявете търпение и изчакайте около 20 дни. По този начин съобщението за прекратен граждански брак ще достигне до общината, промяната ще бъде отразена и съответно при издаването на личните документи ще бъдете с новото фамилно име.

бракоразводен адвокат софия

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ВАШИЯ РАЗВОД ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (10 votes)

 

Оставете коментар или въпрос под статията