Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат търговско право Нови правила за публикуване на ГФО 2020-та година

Нови правила за публикуване на ГФО 2020-та година

нови правила за публикуване на ГФО 2020Съгласно последните промени в Наредбата за водене, съхранение и достъп до ТР на Република България се въвеждат нови правила за публикуване на ГФО за 2020г.. Считано от 14-ти март 2020-та година се въвежда промяна на процедурата и документите за микро, малките и средни предприятия, каквито са преобладаващото мнозинство от стопански субекти в България.

За големите предприятия и тези от обществен интерес се запазва досегашният режим за публикуване на ГФО и същите документи както и до сега.

За разлика от предходни години с приетите нови правила за публикуване на ГФО отпада изискването микропредприятията, малките и средни предприятия да предоставят досега изискваните решения за приемане на годишните финансови отчети и годишни доклади за дейността на дружествата от управителните им органи.

Критериите за разграничения на предприятията на микро, малки, средни и големи могат да бъдат прочетени в Закона за счетоводството. Оценката в каква категория попада дадено юридическо лице е в компетентността на счетоводителят изготвящ годишния финансов отчет.

Накратко изискваните до този момент решения на еднолични собственици на капитала, решения на общи събрания, покани за свикване на общи събрания, доказателства за това, че съдружниците са получили поканите си вече няма да са необходими.

Приемането на ГФО и годишен отчет за дейността ще се удостоверява с декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2, която е по образец и се попълва от законния представител на търговското дружество или на юридическото лице с нестопанска цел. Образецът на декларацията може да бъде свалена от интернет страницата на Търговския регистър.

Друг нов момент е срокът, в който търговците са длъжни да публикуват ГФО през 2020-та година.

Съгласно досегашните разпоредби на ЗСч. търговците бяха длъжни да публикуват годишните финансови отчети за предходната година в срок до 30-ти юни.

С приетият във връзка с извънредното положение закон обаче този срок е удължен с три месеца. Така за 2020-та година крайния срок за подаване на годишни финансови отчети към Търговския регистър е 30-ти септември.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ УСЛУГАТА „ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО“ ЗА 2020г. НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, А СЕ СВЪРЖЕТЕ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476 ИЛИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА lazarbelev@gmail.com

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията