Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Лични Личен обиск на лице

Личен обиск на лице

личен обискПонеже в последно време мои приятели и клиенти биват обискирани от служители на реда защото от джобовете им се подават съвсем законно носени режещи инструменти реших днес да посветя едно кратко изложение на това, при какви условия могат полицаите да обискират на улицата граждани, кои са  законовите предпоставки, за да го правят, какви документи се съставят за това и какви мерки можем да предприемем за противодействие на незаконен личен обиск, който както се оказва от практиката ми е всеки втори такъв.

Правомощията на органите на полицията да извършват личен обиск са установени в ЗМВР, чл. 68 – 70. За да бъде извършен обиск на гражданин трябва да са налице определени предпоставки изброени изрично в закон:

1. задържано при условията на чл. 63, ал. 1;

2. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;

3. заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;

4. за което има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.

Значи както и да се чете горепосочената разпоредба тя предоставя изключително широки правомощия на полицаите да извършват личен обиск. Най-малкото, защото никой не е застрахован да се окаже на грешното място в грешното време и да бъде обискиран просто защото се е озовал на място където се извършва или е извършено престъпление. По-интересна за хората като мен е разпоредбата на точка 2 – „носи опасни или забранени за притежаване предмети”. В частта със забранените предмети положението е що годе е ясно, те обикновено са забранени със закон – наркотични вещества, огнестрелно оръжие, радиоактивни, химически и т.н. субстанции и др.

Как стои въпросът обаче с ножовете и другите подобни инструменти, защото както разгледах в предишна статия те не са хладни оръжия и никой закон не ги забранява? Ами много е вероятно да попадат в категорията „опасни” като преценката за това, дали даден нож, попада в категорията опасни предмети е поставено изцяло в ръцете на конкретният полицай предвид това, че легална дефиниция на понятието опасни предмети в нашето законодателство няма. И отново чрез закон в ръцете на полицаите е предоставена възможност за изключително широко тълкуване на закона, а от там и на злоупотреби с тази възможност. Все пак доколкото ножовете в България не са хладно оръжие и не са забранени за носене не би следвало да бъдат предпоставка за извършване на личен обиск.

Какво обаче да правим ако въпреки това някой полицай реши да приложи разширително тълкуване на това си правомощие? На първо място следва за извършеният личен обиск да се състави протокол, който се подписва от свидетел, за предпочитане не полицай, от който копие се предоставя на лицето, което е обискирано. Задължително изисквайте такъв. Както показва практиката в момента, в който се заяви, че обискираният иска протокол за това полицаите ако нямат сериозна причина да го правят се отказват, а и информираният и запознат с правата си гражданин е всичко друго, но не и приятен обект за упражняване на полицейска самодейност.

След като протокола бъде попълнен уверете се, че в него са изчерпателно описани всички вещи, които са били у вас в момента на обиска, дали не са пропуснати вещи или пък не да добавени. Предотвратете възможността за дописване чрез задраскване на свободните полета. Ако нещо не е както смятате напишете възражение, че съответната вещ не е ваша. По възможност помолете ваш приятел, който е с Вас внимателно да следи какво вадите от джобовете си или какво изземат от вас при обиска полицаите. В случай, че изземаните от Вас вещи не са доказателства изземани по реда на НПК, те следва да Ви бъдат върнати след обиска и никой няма право да ги задържа освен ако притежаването им е забранено от законите на Република България. Следователно и носените в джобовете ножове следва да бъдат върнати незабавно, освен ако с тях не е извършено престъпление. В случай, че обискиращият Ви полицай не е наясно със законодателството и ви излезе с номера за забранените остриета учтиво го уведомете, че до няколко часа ще входирате пред началниците му и в районната прокуратура жалба за това, че сте били ограбени от полицейски служител, който противоправно ви е отнел движими вещи. Ако въпросният служител се окаже наистина твърдоглав и не разбере добрите Ви намерения просто входирайте жалбата. 🙂

5/5 - (2 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията