Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Изпълнително производство Защита на длъжника по запис на заповед

Защита на длъжника по запис на заповед

запис на заповед Изключително широко е застъпено в практиката даването на парични заеми или поемане на задължение за плащане срещу запис на заповед. Случаите при които хората издават подобен документ са неизброимо множество – заем между съседи и познати, овъзмездяване на работодател за вреди причинени от работник, обезпечаване на някакво бъдещо изпълнение, за дадени задатъци и т.н. Малцина поематели обаче, в чиято полза е издаден запис на заповед са наясно, че този документ без да съществува доказателство за каузална сделка, която същият да обезпечава е изключително уязвим по отношение на инкорпорираното в него задължение за плащане.

Ако сте длъжник по запис на заповед и имате нужда от правна защита срещу недобросъвестни кредитори се свържете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 876 217 476.

В последно време съдът все по-често възприема в практика си, че длъжникът може да противопостави на своя кредитор освен възражения по отношение редовността на записа на заповед от външна страна, тоест дали са налице всички реквизити на този строго формален документ, така и лични възражения за липса на каузалност. В този смисъл е и Решение № 149 от 5.11.2010 г. на ВКС по т. д. № 49/2010 г., I т. о. според което при направено възражение за липса на каузалност, кредиторът следва да проведе пълно доказване за съществуването на друга правна сделка, която оспореният запис на заповед да обезпечава. Или с други думи ако липсват доказателства за това, че има друга правна сделка, по която даден запис на заповед да е бил издаден като средство за по-бързо удовлетворяване на кредитора най-общо същият ще бъде обявен за невалиден…………………………..

Поставя се въпросът как длъжникът поел по една или друга причина задължение по запис на заповед трябва да се защити. Най-добре е да не залага на самостоятелно обжалване, а да потърси услугите на адвокат, който е наясно с това в кой процесуален момент е необходимо за бъде осъществена защитата на длъжника. Най-общо това е възможност, от която длъжникът може да се възползва в исковото производство по чл. 422 от ГПК, като възражението за липса на каузална сделка следва да бъде предявено още с писменият отговор по предявеният установителен иск от страна на кредитора. При така направеното възражение в съответствие с практиката на ВКС съдът в определението си за разпределяне на доказателствената тежест указва на ищеца, че трябва да докаже съществуването на каузална сделка, като ако той не успее да направи това искът за установяване на задължението бива отхвърлен като неоснователен.

Разбира се описаното по-горе е един изключително обобщен вариант за защита на длъжник по запис на заповед, който обаче може да има различни варианти в зависимост от спецификата на съответният казус. За това и моят съвет е да се търсят услугите на адвокат, който да проучи детайлно казуса, да прецени дали е възможно да бъдат предявени възраженията за каузалност и дали не са преклудирани възможностите за него.

ВИЖТЕ ОЩЕ: ЗАЩИТА НА ДЛЪЖНИКА НАСЛЕДИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: