Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Заложни къщи Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали

Регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали

Регистрация на заложна къща за сделки с благородни металиЗа да започнете да кредитирате срещу залог и да приемате злато и сребро следа да бъде направена регистрация на заложната къща за сделки с благородни метали.

Задължително е тази регистрация на заложна къща по Валутния закон, да се направи преди започването на дейност. До началото на 2020г. тя се извършваше от Министерството на финансите. В момента тя се извършва при същия ред и условия, но от Министреството на икономиката.

Процедурата по регистрация на заложна къща по Валутния закон е подробно разписана на сайта на министерството така, че ще се спра на нея накратко – попълва се заявление по образец, и към него прилагат се документи за платена държавна такса, която към настоящият момент е 200 лева.

Към заявлението за регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали се прилагат свидетелства за съдимост на лицата, които ще извършват дейността, както и документи за собственост или договори за наем на обектите, в които ще се извършва тази дейност.

Заявлението може да се подаде и по пощата от упълномощено лице, за което се изисква пълномощно с нотариална заверка или пък от адвокат с пълномощно без такава заверка.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ РАГИСТРАЦИЯ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА ПО ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ПРАВИЛА ДЕЙСТВАЩИ В МОМЕНТА, КОИТО ДА ВИ СПЕСТЯТ БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ С КОНТРОЛНИ ОРГАНИ СВЪРЖЕТЕ СЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

Срокът за издаване на удостоверението е до месец, но най-често, в случай, че всички документи за регистрацията са правилно попълнение е в рамите на две седмици.

Това е и една от многото причини при регистрация на заложна къща съгласно Наредбата за дейноста на заложните къщи, да се доверите на адвокат с опит в тази дейност.

Процедурата по регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали завършва с вписване на съответното дружество в Регистъра на лицата извършващи сделки с благородни метали.

Практиката в последната година е служителите на министерството на икономиката отговарящи за тази част да се обаждат и да питат как искате да получите удостоверението за сделки с благородни метали, което са издали.

Ако пожелаете могат да ви го изпратят по пощата с обратна разписка, което е един добър вариант и нещо рядко срещано сред българските административни органи или да бъде изпратено в кантората на Вашия адвокат ангажиран с регистрациите.

Съществуват обаче някои моменти при тази регистрация, които касаят веригите заложни къщи. Много от клиентите ми с повече от една заложна къща често не знаят или забравят да регистрират новооткриващите се обекти, което може да доведе до сериозни глоби.

Регистрирането на нов обект и съответно служители, които ще извършват дейността има някои специфики, с които хората, които не са го правили преди обикновено не са запознати и изисква съответни документи за регистрация.

На първо място това е задължението да бъде изпратен заедно със заявлението /за което няма образец/ оригиналът на удостоверението, като след вписването на новите обекти и лица се връща коригирано със същия номер, но с нова дата и вписани нови лица и адреси на новооткритите заложните къщи.

Освен него в зависимост от това дали ще се регистрират само обект, само лица, или и двете се прилагат договори за наем и свидетелства за съдимост. В заявлението също така може да се иска да бъдат заличени обекти и лица, например при закриване на даден офис или пък при освобождаване на служител.

Последният момент, който следва да се вземе предвид също така е, че за всяко ново лице или обект на заложната къща следва да се заплати предвидената за тази административна услуга държавна такса в размер на 20 лева.

В случай, че имате нужда от услугата регистрация на заложна къща за сделки с благородни метали съгласно Валутния закон в Регистъра на лицата извършващи сделки с благородни метали можете да се свържете с адвокат Лазар Белев на телефон 0876 217 476 или на електронна поща: lazarbelev@gmail.com

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията