Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Заложни къщи Документи за заложна къща

Документи за заложна къща


„Какви документи са необходими за отваряне на заложна къща?“ – това е един от най-често задаваните въпроси от предприемачите решили да се занимават с кредитиране срещу залог.

Болшинството хора от чуто-недочуто търсят в интернет как да си извадят лиценз за заложна къща, а такъв лиценз просто няма. Има набор от документи подробно разписани в Наредбата за дейността на заложните къщи и няколко други закони и наредби.

Първият документ, който заложната къща следва да притежава е актуално състояние на дружеството, което ще осъществява дейността по кредитиране. За да се извърши регистрация на заложна къща в Търговския регистър, освен стандартните документи за регистрация на дружество, е необходимо и свидетелство за съдимост на управителя и съдружниците.

Вторият необходим документ е удостоверение от Министерството на икономиката даващо разрешение за сделки с благородни метали. Регистрацията за сделки с благородни метали изисква сключен договор за наем с наемодател и изрично упоменаване, че помещението ще се използва като заложна къща.

Третият документ са вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари, който следва да съответства на последните законови промени и който следва да бъде адаптиран точно за дейността на заложните къщи. Всякакви общи правила, свалени от интернет не издържат при проверка от страна на ДАНС.

Четвъртият документ са Вътрешните правила за защита на личните данни /GDPR/, които отново следва да отразяват спецификите на дейността на заложните къщи и водените от тях регистри.

Съгласно други нормативни документи в заложната къща следва да има инструкция за пожарна и аварийна безопасност, удостоверение за регистрация на фискално устройство и договор за поддръжката му. При проверки основно от органите на приходната агенция се изисква на разположение в заложната къща да има и договор за наем.

Условно могат да бъдат приети като документи за заложна къща и вътрешните правила за заложната дейност и информацията за потребителя, които следва да бъдат поставени на видно място в заложната къща. Също така за изпълнение на противопожарните правила следва да има изготвен и закачен план за евакуация, дори помещението да е изключително малко и само с един вход.

 

бракоразводен адвокат софия

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ЗАПИШЕТЕ ДАТА И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ. 0876 217 476

5/5 - (2 votes)