Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Събиране на вземания Възражение срещу заповед за изпълнение

Възражение срещу заповед за изпълнение

възражение срещу заповед за изпълнениеЕдна любима техника на фирмите за събиране на вземания по закупените от тях дългове е да образуват срещу длъжниците заповедни производства, които в зависимост от изпълнителното основание биват по чл. 410 и по чл. 417 от ГПК, а това от своя страна дава процесуална възможност на длъжника да направи възражение срущу заповед за изпълнение, с която се претендират съответните суми.

И така в един момент длъжникът получава или покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, или съобщение от районния съд за образуването заповедно производство. И когато получилият тези неприятни книжа длъжник се зачете в тях, стига до абзаца, че има възможност в двуседмичен срок да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение.

Ако получите заповед за изпълнение от съд за Ваше старо задължение към мобилен оператор, лизингова компания, топлофикационно или електроразпределително дружество незабавно се свържете за безплатна консултация и предприемане на действия по Вашата защита с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476

Винаги ли трябва да се подава възражение срещу заповед за изпълнение?

Едно напълно погрешно мнение, битуващо сред длъжниците е, че абсолютно винаги, когато се получат книжата по заповедното или вече изпълнителното производство следва да се подава възражение срещу заповедта за изпълнение. Това далеч не е така, защото подадените без сериозно проучване на казуса възражения могат да доведат до последващо подаване от страна на кредитора на искова молба за установяване на оспореното вземане и ако тя е основателна, към дълга да бъдат начислени и разноските по установителния иск.

За да се избегне подобно натоварване на вече съществуващият дълг то документацията по частното гражданско дело, по което е издадена заповед за изпълнение следва да бъде проучена от адвокат с опит в противодействието на неоснователните претенции на колекторските фирми.

След като бъде извършен адвокатски анализ на казуса се преценява доколко са основателни претенциите на колекторската фирма, има ли погасяване по давност, уведомен ли е надлежно длъжника за цесията и други процесуални предпоставки обуславящи неоснователността на иска.

Тук е момента да спомена също така погрешното мнение, че видиш ли, ако има изтекла давност, която бива различна – 3, 5, 10 години, то не е нужно нищо да се прави и всичко ще се размине. Това съвсем не е така. Ако се установи, че има изтекла давност, нещо което не е по силите на хората, които не са юристи и не са запознати със сравнително сложната материя на давността, то длъжника следва да обяви, че ще се ползва от това погасяване на правото на кредитора да търси дълга.

Но преди да се стигне до евентуално позоваване на изтекла давност в исковото производство в указания двуседмичен срок длъжникът следва да подаде възражение срещу връчваната му заповед за изпълнение по чл. 410 или по чл. 417 от ГПК.

А както споменах вече по-горе, за да се прецени, дали подобно действие ще доведе до обезсилване на заповедта за изпълнение, тоест до положителен резултат, а няма да увеличи дълга, трябва да бъде потърсена помощ от опитен адвокат, който да каже може ли или не може да се спаси длъжника от лапите на алчните колекторски фирми.

Друго основание, което води до неоснователност на претенциите по заповедите за изпълнение, особено актуално ако ви търси не първоначалния кредитор, а колекторска фирма, е несъобщаването на длъжника, че вземането е прехвърлено чрез цесия на друг кредитор.

При подобна липса на съобщаване длъжника не е длъжен да плаща на фирмата за събиране на вземания. Но тук има също много „мръсни“ номера които събирачите на дългове прилагат, било с използването на частни пощи, които не доставят въпросните съобщения, а отбелязват, че не са потърсени, било чрез връчване на съобщенията за цесия заедно с поканите за доброволно изпълнение или пък направо фалшифицирани подписи върху обратни разписки за получени съобщения за цесията.

И отново на преден план при подобни ситуации излиза ролята на Вашия адвокат да прецени дали е основателно да се подаде възражение срещу заповед за изпълнение поради подобно неизрядно съобщаване и да парира опитите да бъде доказано, че всичко е направено съгласно закона.

Как да процедираме ако получим заповед за изпълнение?

1. На първо място следва изрядно да отбележим върху съобщението от съда или върху задната страница на поканата за доброволно изпълнение дата, на която ни се връчва, подпис и имена на връчителя и да пазим този екземпляр. Не е лоша идея още от този момент да се посъветвате с адвокат дали всичко по процедурата е както трябва и евентуално да предприемете действия по коригирането на пропуски.

2. В случай, че върху Вашия екземпляр на поканата за доброволно изпълнение сте пропуснали да поискате отбелязване на датата, по най-бързия начин отивате в кантората на частния съдебен изпълнител и искате заверено копие от екземпляра на поканата, която е по изпълнителното дело. ЧСИ-то няма причина да Ви откаже такъв препис, а ако въпреки това го направи веднага отидете при адвокат.

3. С така събраните документи – покана за доброволно изпълнение, изпълнителен лист, съобщение до съда, съобщения за цесия и др. /ако има такива/ по най-бързия начин отивате при адвокат, специализиран в делата срещу колекторски фирми.

4. След като бъде направен правен анализ на ситуацията, тоест Вашият адвокат се запознае с книжата първо по изпълнителното дело в съответния районен съд, а после ако става въпрос за изпълнително дело и в кантората на ЧСИ се избира начин на действие, който може да бъде:
– При липса на основания за оспорване на вземането започване на преговори за разсрочено плащане на дълга при съответното ЧСИ или
– При наличие на основания, водещи до неоснователност на паричната претенция подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение.

5. Във втория случай Вашия адвокат съставя, комплектова с доказателства, за да се докаже пред съдията, че всичко е в указания от закона срок и подава в районния съд изготвеното съгласно нормативните изисквания възражение срещу заповед за изпълнение.
6. След като бъде подадено възражението то се връчва на кредитора, който в едномесечен срок, ако смята, че има някакви шансове образува исково производство, което

Вашият адвокат следва да е готов да парира на база изтекла давност, невръчено съобщение за цесия или на база друга процесуална предпоставка. Българските колекторски фирми обаче бързо си научиха урока след като започнаха да срещат отпор от граждани обърнали се за помощ към адвокати и предпочитат сблъскват ли качествена юридическа защита да не предявяват искови претенции, а доброволно да заплащат направените от гражданите разходи за адвокат и да не се занимават повече с въпроса.

7. В случай, че не бъде подаден иск от съответния кредитор, то заповедта за изпълнение се обезсилва, и ако има образувано дело то се прекратява, като всички евентуално наложени запори и възбрани се вдигат. Тук отново следва да се посочи ролята на Вашия адвокат максимално бързо да движи всички процедури, за да бъде подложен клиента минимум време на неудобството например да му се запорират банковите сметки и той от порядъка на няколко месеца да няма достъп до парите си.

Последен и най-важен съвет, който ще дам е: Не чакайте чисто по български последния момент, за да предприемете действия по Вашата защита. Търсенето в последния момент – ден или два преди да изтече срокът за подаване на възражение сериозно препятства възможностите на Вашия адвокат да се запознае с казуса и да предприеме действия по изправяне на пропуските, които най-често са по вина незнанието на самия клиент, но могат да бъдат фатални.

Както виждате, за да бъдат качествено защитените правата на клиентите, да бъдат предпазени от нечестните практики на колекторски фирми и частни съдебни изпълнители и да се спести плащането на недължими суми следва длъжниците да потърсят услугите на опитен адвокат, който да прецени оправдано ли е или не за всеки конкретен случай подаването на възражение срещу заповед за изпълнение.

Ако Ви връчат съобщение или покана за доброволно изпълнение можете да разчитате на професионализма и опита на адвокат Лазар Белев, който предлага пълния набор от услуги свързани със защитата на клиентите от плащане на недължими дългове, като се започне от юридическия анализ на ситуацията, през подаване на възражение срещу заповед за изпълнение, до защитата по заведен неоснователен установителен иск от страна на кредитора. За записване на дата и час за консултация и поемане на вашата защита по заповед за изпълнение се свържете с мен на тел. 0876 217 476 или на електронната ми поща: lazarbelev@gmail.com

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията