Споразумение за развод по взаимно съгласие

развод по взаимно съгласие споразумениеМного често хората, които търсят услугите ми на бракоразводен адвокат започват с изречението „Със съпругът/съпругата ми сме решили да се разведем по взаимно съгласие”. Добре, отговарям, а има ли единомислие по въпросите, които следва да бъдат уредени в едно споразумение за развод по взаимно съгласие чл. 51 от СК?

Повечето хора дори не са чували за съществуването на този документ и не разбират ролята му за успешното провеждане на един бракоразводен процес по взаимно съгласие. За това и реших да напиша кои са въпросите, по които съпрузите решили да прекратят брака трябва да имат съгласие или по които да се консултират с бракоразводен адвокат за възможните варианти, с оглед постигане на споразумение за техния развод по взаимно съгласие.

Искате ли Вашия развод по взаимно съгласие да бъде максимално бърз, да постигнете съгласие със съпругът си по спорните въпроси и да подпишете споразумение, което Ви устройва в най-пълна степен? Тогава се свържете с адвокат Лазар Белев за насрочване на дата и час за консултация на тел. 0876 217 476 и поверете Вашия развод на един от най-добрите бракоразводни адвокати в страната.

Първият въпрос по който трябва да има единомислие при развод по взаимно съгласие е този с местоживеенето на децата. Обикновено това е при единият родител, най-често майката, в семейното жилище или в друго жилище, който същата ще обитава след развода.

Вторият въпрос е този с упражняването на родителските права – обикновено той е свързан с първия въпрос касаещ местоживеенето и упражняването се дава на този, при който детето ще живее. Свързан с този момент е и проблемът с режима на лични отношения, който следва да се договори за родителят, който няма да упражнява родителските права.

Тук аз лично смятам, че е необходима консултация с адвокат, за да може да се предложи и одобри вариант, който най-пълно да отговаря на интересите на децата.

Важен момент в споразумението при развод по взаимно съгласие е този с издръжката на децата и издръжката между съпрузите. Издръжката на децата следва да бъде определена в зависимост от това какви са нуждите на децата, така и от възможностите на родител, който я дължи, най-често това е бащата.

В зависимост от договореност между съпрузите, например, че бащата ще плаща общите кредити или лизинги е възможно договаряне на издръжка в минимален размер от 80 лева, при положение, че доходите на майката позволяват пълноценно задоволяване на потребностите на детето.

Но и тук е добре да се получи консултация по въпросите на издръжката от правоспособен юрист, който да изготви тази част от споразумението по начин, който не само да удовлетворява страните, но и да спести част от дължимата държавна такса.

По въпроса с издръжката между съпрузите в преобладаващият случай при развод по взаимно съгласи същите договарят, че след раздялата няма да си дължат издръжка.

Относно ползването на семейното жилище също има редица моменти, които следва да се имат предвид. Същото кога е придобито, от кой, собственост ли е на някой от съпрузите, под наем ли са и т.н.

За да се реши кой ще го ползва и кой ще го напусне следва съпрузите да се договорят предварително или в случай, че не успеят да прибягнат до адвокатска консултация за вариантите, които могат да изберат спрямо конкретният казус.

Последният и най-малко спорен момент при изготвянето на споразумение за развод по взаимно съгласие е този с фамилното име след развода. Тук също вариантите са няколко, но това е въпрос, който поражда най-малко спорове в сравнение с тези от предходните точки.

Като обобщение в качеството ми на бракоразводен адвокат бих посъветвал двойките, които са решили да се развеждат, да прегледат внимателно точките, по които следва да имат единомислие и в случай, че не са напълно наясно с това какви са вариантите да потърсят правна помощ.

Това би им спестило немалка загуба на време, пари и бъдещи конфликти по въпроси, които е следвало да бъдат уредени предварително в едно правилно и премислено изготвено споразумение за развод по взаимно съгласие.

Споразумение при развод по взаимно съгласиеВ случай, че желаете Вашето споразумение за развод по взаимно съгласие да бъде точно, пълно и възможно най-добре защитаващо интересите на страните по него се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронната поща e-mail: lazarbelev@gmail.com за насрочване на дата и час за консултация, изготвяне на необходимите документи и процесуално представителство пред съответния компетентен съд.