Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

споразумение-за-развод-по-взаимно-съгласиеЧесто клиентите поставят въпроса какво трябва да съдържа едно споразумение за развод по взаимно съгласие? Всяко споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс задължително съдържа постигнато съгласие по следните въпроси:

Кой от съпрузите ще използва семейното жилище след развода?

В зависимост от това чия собственост е семейното жилище /дали е на трето лице, на единия или на двамата съпрузи/, дали е придобито в режим на съпружеска имуществена общност или е лична собственост/ бракоразводния адвокат предлага съответни варианти. Държи се сметка и за това дали съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права желае да го ползва и т.н.

Какво ще бъде фамилното име на съпругата след развода?

Този въпрос също задължително намира своето място в сключеното споразумение за развод по взаимно съгласие. Основният момент е, че дори съпрузите да имат разногласия по него то следва да се има предвид, че и при развод по исков ред какво ще бъде фамилното име зависи само и единствено от съпругът, който го носи. За повече подробности вижте статията „ФАМИЛНОТО ИМЕ ПРИ РАЗВОД“.

Ще има ли издръжка между съпрузите след развода?

В масовия случай при развод по взаимно съгласие в споразумението се посочва, че съпрузите няма да си дължат такава след развода. За цялата си адвокатска практика не съм имал случай, в който съпрузи разделящи се доброволно да уговарят подобна издръжка.

В случай, че страните имат деца, то задължително в споразумението следва да присъстват клаузи относно това кой от родителите ще упражнява родителските права, какъв режим на лични отношения ще има другия родител, къде ще бъде местоживеенето на детето/децата както и в какъв размер ще бъде заплащана издръжка.

Кой ще упражнява родителските права върху роденото от брака дете?

По същество това представлява определяне на това кой от родителите ще полага непосредствени родителски грижи, което пък погрешно се интерпретира от другия родител, че му се нарушават някакви права.

Всъщност нещата са далеч по-прости. Единия родител упражнява родителски права през повечето време, а другия упражнява същите тези права когато детето е при него. Тоест не му се отнемат права, а му се предоставят за ползване в определени времеви периоди.

Къде ще бъде местоживеенето на малолетното или непълнолетното дете след развода?

По тази точка родителите обикновено се споразумяват, че детето ще живее с родителя упражняващ родителските права. Няма пречка то да има местоживеене и при другия родител. Идеята е да има непосредствен контрол от родител върху възпитанието и отглеждането на детето.

Какъв режим на лични отношения ще има детето с другия родител?

Един от най-спорните и сложни въпроси във всяко едно споразумение за развод по взаимно съгласие е именно как детето ще се вижда с родителя, с когото не живее. За определянето на оптимален режим от значение е възрастта на детето, полът му, специфичните му нужди, работни графици и ангажираност на родителите и редица друго фактори.

За това и към този въпрос не следва да се подхожда шаблонно, а за всяка разделяща се двойка да бъде изготвян индивидуален режим. Този режим следва да държи сметка, не само за това какви са отношенията между страните в момента, но и какви могат да бъдат в бъдеще. Именно тук е и ролята на добрия бракоразводен адвокат, който да предложи съответни варианти, с оглед най-добрия интерес на детето.

Какъв ще бъде размерът на издръжката за роденото от брака дете?

Често клиентите ми идват и заявяват, че не желаят издръжка от другия родител. За съжаление това е невъзможно и този въпрос задължително следва да бъде решен във всеки случай на развод, при който децата не са пълнолетни.

Двамата родители следва да обсъдят какви са месечните разходи по децата, да преценят какви са финансовите им възможности, както към момента така и за в бъдеще, да се разберат в какво съотношение ще се заплаща издръжката, както и да се договорят за точна месечна сума.

Опитният бракоразводен адвокат по този въпрос насочва страните към най-доброто решение, като разяснява какви нужди точно се покриват, какъв е минималният размер на издръжката и как и в какъв срок тя трябва да бъде плащана, за да има сигурност и за двете страни.

Какви други въпроси могат да бъдат разглеждани в споразумението за развод по взаимно съгласие?

Сред другите често поставяни въпроси са тези, касаещи какво се случва с теглените по време на брака кредити за задоволяване на нужди на семейството. Възможно е да се регламентира подялба на имущество движимо или недвижимо. Могат да се посочват срокове за напускане на семейното жилище, както и клаузи за заплащане на наем в случай, че същото е СИО.

Често в споразуменията съпрузите посочват какво ще се случва с даренията на значителна стойност, направени в контекста на брака, както и как от кого ще се заплащат разходите по делото за развод.

Всяка разделяща се съпружества двойка има своите индивидуални и уникални отношения, които следва да намерят своята регламентация. Именно поради многообразието и сложността на тези отношения не съществува бланка за развод по взаимно съгласие, която между другото много хора търсят в интернет. Ако желаете Вашето споразумение за развод по взаимно съгласие да бъде изготвено професионално, с внимание към детайла и с оглед именно на специфичните отношения във Вашето семейство не се колебайте, а се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 за насрочване на дата и час за консултация.

5/5 - (7 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d bloggers like this: