Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Адвокатска помощ при обжалване на наказателни постановления

Адвокатска помощ при обжалване на наказателни постановления

обжалване на наказателно постановлениеПрез последните години в българските закони се наблюдава плавна, но постоянна тенденция за увеличаване на размера на административно-наказателната отговорност за извършени административни нарушения. Свидетели сме на непрекъснати законодателни инициативи за повишаване на размера на глобите и имуществените санкции. Вероятно така законодателят счита, че ще въведе така необходимия ред в обществото, но в действителност увеличаването на размера на административните наказания води само и единствено до корупция и до това, че същите тези санкции спират да изпълняват основната си функция на дисциплинираща мярка. Голяма част от лицата попаднали в положение, при които със съставеният срещу тях акт и наказателно постановление ги грози значителна като размер административна санкция се опитват да решат проблема по не съвсем законен път – чрез предлагане на подкуп и по този начин сами извършват престъпление.

Като пример може да се посочи трудовото ни законодателство, където глобите и имуществените санкции могат да стигнат десетки хиляди левове само при една проверка. В подобна ситуация естествено е изкушението тези проблеми да бъдат избегнати на много по-ниска цена. Не са рядкост и случаите при които хората се обръщат към „посредници” които не само, че не решават проблема, но и чисто и просто измамват притиснатите от обстоятелствата граждани. Всичко това може лесно да бъде избегнато със съвсем елементарното обръщане на помощ към адвокат специализиран в областта на обжалването на наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения.

Това, което не е известно на широката публика е фактът, че производството по издаване на актове и наказателни постановления в никакъв случай не е съвършено, движи се от хора, които често нямат необходимата правна и техническа култура и като резултат издадените административно-наказателни актове могат лесно да бъдат обжалвани и отменени. Всеки адвокат имащ необходимата практика за обжалване на наказателни постановление знае, че всяко постановление или акт за нарушение може да страда както от дребни формални пропуски, така и от съществени процесуални нарушения, които да доведат до отмяната им или в хода на самото административно производство или пред съответният съд. Свързването с адвокат при подобен проблем е правилният и професионален подход към разрешаването му, като търсенето на активна правна защита в негово лице в много случаи води до постигане на желаният резултат без при това да се прибягва да корупционни практики.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат специализиран в обжалването на наказателни постановления?

Сферите от дейности, в които може да се наложи помощта на добър адвокат по административно право са изключително много. Това са както въпросите свързани с управлението на МПС, така и тези свързани с проверки от различни контролиращи органи /Пожарна, Комисия за защита на потребителите, ХЕИ, Инспекция по труда и тн./. Във всеки подобен случай помощта на професионалният адвокат няма да Ви навреди. Добре подготвеният юрист може не само да се наеме с проучването на проблема и да препоръча съответна линия на поведение за напред , но да поеме върху себе си осъществяването на правната защита както пред висшестоящият административен орган, така и пред съответните съдилища, ако се наложи съдебно обжалване на наказателното постановление.

Начините, по които един адвокат по административно право може да бъде полезен могат да бъдат най-различни. В някои случаи е достатъчна кратка юридическа консултация, при която може да бъде даден съвет както относно защитната позиция в едно наказателно производство, така и да се дадат съвети как предварително да бъдат избегнати проблеми с контролните органи чрез своевременно отстраняване на констатираните пропуски.

Често дадена бизнес област е регулирана от значително като обем законодателство, което е непосилно да бъде обхванато и анализирано от човек, който не е юрист. За да бъде един бизнес успешен и сравнително „застрахован” от проблеми с държавните органи винаги е добра идея да се потърсят съветите на адвокат, който да даде необходимите насоки, да извърши анализ на документацията, да изготви необходимите документи, да представлява търговеца пред съответните административни органи и съда във връзка с обжалването на незаконосъобразните наказателни постановления на административните органи.

За успешното разрешаване на всяко едно административно дело е необходимо не само адвокатът заел се с решаването му да има необходимите познания, но и да може да прилага същите на практика при съдебното обжалване. За това и от значение при изборът на професионален юрист за обжалване на наказателно постановление е същият да притежава практика по защита на интересите на клиентите си пред съда. Едва тогава клиентът може да е сигурен, че получава професионална защита на своите права и има всички шансове да спечели административно-наказателното дело. Не следва да се забравя, че съдиите също са хора и върху тях може да бъде въздействано. Именно чрез предприемането на активна защита и твърдо отстояване на позицията се пораждат съмнения във виновността у съдебния състав, който трябва да вземе решение по делото.

В случай, че срещу Вас е образувано административно наказателно производство и се нуждаете от качествена правна защита можете да се обърнете за правна помощ и съдействие към адвокат Лазар Белев на телефона и електронната поща дадени в секцията КОНТАКТИ на сайта. С опитът ми в областта на обжалването на  наказателни постановления на различни държавни органи можете да се запознаете в секцията ПРАКТИКА.

5/5 - (4 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията