Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 18:00

Адвокатска помощ при обжалване на наказателни постановления

обжалване на наказателно постановлениеПрез последните години в българските закони се наблюдава плавна, но постоянна тенденция за увеличаване на размера на административно-наказателната отговорност за извършени административни нарушения. Свидетели сме на непрекъснати законодателни инициативи за повишаване на размера на глобите и имуществените санкции. Вероятно така законодателят счита, че ще въведе така необходимия ред в обществото, но в действителност увеличаването на размера на административните наказания води само и единствено до корупция и до това, че същите тези санкции спират да изпълняват основната си функция на дисциплинираща мярка. Голяма част от лицата попаднали в положение, при които със съставеният срещу тях акт и наказателно постановление ги грози значителна като размер административна санкция се опитват да решат проблема по не съвсем законен път – чрез предлагане на подкуп и по този начин сами извършват престъпление.

Като пример може да се посочи трудовото ни законодателство, където глобите и имуществените санкции могат да стигнат десетки хиляди левове само при една проверка. В подобна ситуация естествено е изкушението тези проблеми да бъдат избегнати на много по-ниска цена. Не са рядкост и случаите при които хората се обръщат към „посредници” които не само, че не решават проблема, но и чисто и просто измамват притиснатите от обстоятелствата граждани. Всичко това може лесно да бъде избегнато със съвсем елементарното обръщане на помощ към адвокат специализиран в областта на обжалването на наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения.

Това, което не е известно на широката публика е фактът, че производството по издаване на актове и наказателни постановления в никакъв случай не е съвършено, движи се от хора, които често нямат необходимата правна и техническа култура и като резултат издадените административно-наказателни актове могат лесно да бъдат обжалвани и отменени. Всеки адвокат имащ необходимата практика за обжалване на наказателни постановление знае, че всяко постановление или акт за нарушение може да страда както от дребни формални пропуски, така и от съществени процесуални нарушения, които да доведат до отмяната им или в хода на самото административно производство или пред съответният съд. Свързването с адвокат при подобен проблем е правилният и професионален подход към разрешаването му, като търсенето на активна правна защита в негово лице в много случаи води до постигане на желаният резултат без при това да се прибягва да корупционни практики.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат специализиран в обжалването на наказателни постановления?

Сферите от дейности, в които може да се наложи помощта на добър адвокат по административно право са изключително много. Това са както въпросите свързани с управлението на МПС, така и тези свързани с проверки от различни контролиращи органи /Пожарна, Комисия за защита на потребителите, ХЕИ, Инспекция по труда и тн./. Във всеки подобен случай помощта на професионалният адвокат няма да Ви навреди. Добре подготвеният юрист може не само да се наеме с проучването на проблема и да препоръча съответна линия на поведение за напред , но да поеме върху себе си осъществяването на правната защита както пред висшестоящият административен орган, така и пред съответните съдилища, ако се наложи съдебно обжалване на наказателното постановление.

Начините, по които един адвокат по административно право може да бъде полезен могат да бъдат най-различни. В някои случаи е достатъчна кратка юридическа консултация, при която може да бъде даден съвет както относно защитната позиция в едно наказателно производство, така и да се дадат съвети как предварително да бъдат избегнати проблеми с контролните органи чрез своевременно отстраняване на констатираните пропуски.

Често дадена бизнес област е регулирана от значително като обем законодателство, което е непосилно да бъде обхванато и анализирано от човек, който не е юрист. За да бъде един бизнес успешен и сравнително „застрахован” от проблеми с държавните органи винаги е добра идея да се потърсят съветите на адвокат, който да даде необходимите насоки, да извърши анализ на документацията, да изготви необходимите документи, да представлява търговеца пред съответните административни органи и съда във връзка с обжалването на незаконосъобразните наказателни постановления на административните органи.

За успешното разрешаване на всяко едно административно дело е необходимо не само адвокатът заел се с решаването му да има необходимите познания, но и да може да прилага същите на практика при съдебното обжалване. За това и от значение при изборът на професионален юрист за обжалване на наказателно постановление е същият да притежава практика по защита на интересите на клиентите си пред съда. Едва тогава клиентът може да е сигурен, че получава професионална защита на своите права и има всички шансове да спечели административно-наказателното дело. Не следва да се забравя, че съдиите също са хора и върху тях може да бъде въздействано. Именно чрез предприемането на активна защита и твърдо отстояване на позицията се пораждат съмнения във виновността у съдебния състав, който трябва да вземе решение по делото.

В случай, че срещу Вас е образувано административно наказателно производство и се нуждаете от качествена правна защита можете да се обърнете за правна помощ и съдействие към адвокат Лазар Белев на телефона и електронната поща дадени в секцията КОНТАКТИ на сайта. С опитът ми в областта на обжалването на  наказателни постановления на различни държавни органи можете да се запознаете в секцията ПРАКТИКА.

5/5 - (3 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

Защо да обжалваме актовете на административните органи?Защо да обжалваме актовете на административните органи?Кръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могат да са нарушения на Закона за движение по пътищата, на

Адвокат по административно-наказателни делаАдвокат по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един

Да обжалваме ли актовете и наказателните постановления на Инспекцията по труда?Да обжалваме ли актовете и наказателните постановления на Инспекцията по труда?Предвид незавидното положение на икономиката ни не е чудно, че редица държавни органи, на които са възложени контролни функции, всячески се стараят под предлог, че налагат ред да накажат неизрядните

%d bloggers like this: