Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат издръжка Дело за издръжка на дете без брак

Дело за издръжка на дете без брак

дело за издръжка на дете без брак

Воденето на дело за издръжка на дете без брак на родителите в последните години е по-често срещаният вариант по причина, че именно фактическото съпружеско съжителство е предпочитаната форма на съжителство на двойките в България. И когато родителите прекратят отношения и не са се разбрали по въпросите касаещи финансовите отговорности спрямо детето то техните задължения спрямо него следва да бъдат определени от съда.

Какви са особеностите при водене на дело за издръжка на дете без брак?

Единствено задължително условие е детето да бъде припознато от неговия баща. Имал съм в практиката си редица случаи, при които по една или друга причина детето не е припознато и съответно няма как да се води дело, просто защото от законова гледна точка няма доказателства, че дадено лице е биологичен родител, срещу който да се насочи искова претенция за издръжка.

Какви документи са нужни за водене на дело за издръжка на дете без брак?

Първият документ е Удостоверение за раждане на детето, с което се доказва родителското качество на ответника.

Следващите по важност документи са тези за разходи правени за детето на месец, като на практика се искат документи за поне няколко месеца. Тези документи се изискват, за да бъдат доказани нуждите на детето. Това е първият елемент, който следва да се докаже, за определяне размерът на издръжката.

Най-често прилаганите документи за разходи на детето са тези направени за дрехи, обувки, учебни помагала, извънкласни занимания, лекарства за хронични заболявания. Към признаваните разходи на детето спадат и платените битови сметки на жилището, като от съда признават определени части от тях, като правени за детето.

Сериозен практически проблем при воденето на дело за издръжка, е че много от родителите не пазят документи за разходи правени за детето, което сериозно затруднява адвокатите в доказването на тяхната претенция. Това особено се отнася за разходи за извънкласни занимания и спортни активности.

Следващият документ е служебна бележка за доходи на родителят, който подава иска. Причината да се иска е, че следва да бъде установено обстоятелството какви са доходите на родителите, с оглед разпределение на паричните разходи за детето съобразно възможностите на двамата родители. Доходите и имотното състояние на родителя-ответник обикновено се установяват служебно от съда по искане на родителя-ищец.

Ако родителят, отглеждащ детето живее под наем, то към исковата молба за образуване на дело за издръжка следва да се приложи и договор за наем, както и преводни нареждания или разписки за действително заплатени наеми. Ако жилището е собственост на родителя то следва да се представи документ за собственост.

Почти винаги е необходимо ангажирането на свидетел, който да установи, кой е родителят отглеждащ детето, някои разходи, за които няма документи, както и други изложени в исковата молба факти и обстоятелства.

Каква е цената на дело за издръжка на дете без брак?

Цената на адвокатското възнаграждение за консултация, на която случаят ще се обсъди с клиента и ще се изискат доказателства, съобразно спецификата на конкретния казус е 50 лв.

Цената на адвокатското възнаграждение за образуването и воденето на дело за издръжка на дете без брак е 500 лева съгласно промените в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.*
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*В цената не са включени допълнителните държавни такси за експертизи и съдебни удостоверения, които се изискват в някои случаи.

Ако Ви предстои дело за присъждане на издръжка на дете без брак и се нуждаете от помощта на юрист с огромен опит в този тип дела се свържете с адвокат Лазар Белев за записване на дата и час за консултация на тел. 0876 217 476 или на e-mail:lazarbelev@gmail.com.


4.5/5 - (8 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията