Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат търговско право Фирмите без дейност не публикуват ГФО

Фирмите без дейност не публикуват ГФО

декларация на фирма без дейностС промените в ЗТРРЮЛНЦ от 2018г. фирми без дейност не са длъжни да публикуват годишни финансови отчети /ГФО/. Това обаче не ги освобождава от отношения с Търговския регистър и съгласно разпоредбите на закона те следва да подадат декларация за това, че през 2017 г. не са осъществявали търговска дейност по  чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, с което те ще изпълнят задълженията си.

Декларацията е със свободен текст и доколкото в момента липсва отделен формуляр за това се подава посредством заявление по Г1 или Г2. Подаването може да стане както в офисите на агенцията по вписванията, така и онлайн посредством електронен подпис.

Кой може да подаде декларация на фирма без дейност?

Това естествено е управителят и за разлика от ГФО, което може да бъде подадено и от съставителя на отчета, тук единственото друго лице имащо това право е адвокат с изрично пълномощно. Съставителите на годишни финансови отчети са изключени от кръга на лицата имащи това право, доколкото фактически липсва съставен ГФО, и те нямат отношение към процедурата.

Какви документи следва да се подадат в Търговския регистър от фирма без дейност?

Ако декларацията за липса на дейност се подава лично от управителя на съответното дружество, то от него се искат: Заявление Г2, Декларация в свободен текст за това, че през 2017 година дружеството не е осъществяло търговска дейност и Декларация по чл. 13, ал. 4 от Търговския закон, за приемане на декларацията за неосъществяване на дейност.

Когато декларацията се подава от адвокат било то с електронен подпис или лично в офис на Агенцията по вписванията, то тогава се изисква и изрично писмено пълномощно от управителя и декларация от адвоката по чл. 13, ал. 5 от Търговския закон за това, че документите му са предоставени от заявителя.

Какви са сроковете за подаване на декларация, че дружеството не е осъществявало дейност пред предходната година и има ли държавна такса за публикуването?

За разлика от сроковете за публикуване на ГФО, които са до 30-ти юни, то сроковете за подаване на декларациите за липса на дейност следва да се подадат до 31-ви март на следващата година. За подаването не е предвидена държавна такса, но ако решите да спестите време и нерви и да подадете документите по електронен път чрез адвокат, това ще ви струва определена парична сума.

Има ли санкции за неподадена декларация на фирма без дейност?

Глобите за неизпълнение на това задължение има, и са както следва – за самото задължено дружество – имуществена санкция от 500 лв, а за представляващият съответно дружество – 200 лв. Макар и не твърде високи, лесно могат да бъдат спестени ако се потърсят услугите на адвокат във връзка с подаването на горепосочените документи.

advokatАко имате фирма ООД или ЕООД и се нуждаете от подаване на декларация за това, че те не са извършвали дейност пред предходната година се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронна поща: lazarbelev@gmail.com за изготвяне на необходимите документи и срочно подаване в Търговския регистър. Сумата за услугата е 30 лева на дружество до 30.03.2018г. и 50 лв. за документи постъпили в последния ден – 31.03.2018г.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията

%d