Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Бракоразводен адвокат Бракоразводен адвокат – често задавани въпроси #2

Бракоразводен адвокат – често задавани въпроси #2

бракоразводен адвокат въпросиКато продължение на статията „Често задавани въпроси към бракоразводния адвокат – първа част” ще продължа да отговарям, на някои от най-често задаваните въпроси касаещи правната материя свързана с прекратяването на брака, които хората поставят на своя бракоразводен адвокат.

Въпрос № 1 : Възможно ли е при развод по взаимно съгласие да не договаряме размер на издръжката за ненавършилото пълнолетие дете/деца?

Отговор: Категорично не, доколкото издръжката на децата е задължителен елемент от споразумението по чл. 51 от СК.

При липса на уговорена между съпрузите такава издръжка не може да се приеме, че е налице валидно споразумение, което съда да одобри и да допусне прекратяването на брака.

В случай, че в представеното на съда споразумение липсва установено задължение за издръжка той дава срок за отстраняване на нередовността, и ако в този срок това не бъде направено отхвърля иска.

Ако искате да получите компетентна правна консултация във връзка с Вашия развод и отговор на всички ваши въпроси от специализиран бракоразводен адвокат с голям опит се свържете за насрочване на дата и час за консултация с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или на електронна поща e-mail: lazarbelev@gmail.com

Въпрос № 2: В какъв срок излиза решението по дело за развод?

Отговор: На този въпрос може да Ви отговори само и единствено ясновидец, със силно изразена дарба. По принцип би следвало да излезе в срок до един месец след последното заседание, но може за излезе както на другия ден /в по-малките районни съдилища/, така и след един месец – в по-натоварените или пък може да се чака няколко месеца – в София.

Въпрос № 3: Как се определя размера на издръжката за непълнолетно дете?

Отговор: Най-общо се определя от съда по справедливост, като няма твърди правила, всичко зависи от конкретния казус – доходи на дължащия издръжка, здравословно състояние на лицено на което се дължи.

Важни са също така възможности на другия родител, възраст на непълнолетното дете, наличие на специфични образователни потребности и т.н. Общо разписано правило няма.

Въпрос № 4: Колко време продължава едно дело за развод?

Отговор: Зависи от естество на развода – по взаимно съгласие или по исков ред. При развод по взаимно съгласие в зависимост от натовареността на съда може да отнеме между 2 и 4 месеца до постановяването на окончателно решение.

При развод по исков ред основен фактор е естеството на спорните права и там никой уважаващ себе си бракоразводен адвокат не би се ангажирал с твърди срокове за приключването на такова дело.

Въпрос № 5: Каква е таксата за развод по исков ред /взаимно съгласие?

Отговор: Това е от въпросите, на които следва да се отговори с въпрос: Коя точно такса? Тази за завеждане на исковата молба? Окончателната държавна такса ли?

Или пък пропорционалната върху издръжката и стойността на разделяното имущество? И при развод по взаимно съгласи и при развод по исков ред се дължи държавна такса в размер на 25 лева за завеждане на исковата молба.

При решаване на делото /при развод по исков ред/ – до 50 лева, но не по-малко от 20. При допускане на развод по взаимно съгласие се събира такса до 40 лева.

Пропорционална държавна такса от 2 % и в двата случай се събира върху стойността на всеки дял от разделеното имущество /ако има такова/ и 2 % върху размера на издръжката за 3 години.

5/5 - (5 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията