Location Image

гр. София, ул. "Тунджа" № 3

Time Image

10:00 - 19:00

Адвокат Лазар Белев Адвокат административно право Адвокат по административно-наказателни дела

Адвокат по административно-наказателни дела

адвокатска помощ по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един гражданин да попадне под санкцията на закона. За съжаление всеки от нас може да стане правонарушител, дали като премине на червен знак на светофара, дали като превиши разрешената скорост или пък просто като паркира на забранено за това място. Ако вината на нарушителя е очевидна, а самото нарушение е отразено съгласно всички предписани от закона правила, избягването на налагане на административно наказание е изключително сложно.

В реалния живот обаче, нещата почти никога не са идеални и точното фиксиране и отразяване на дадено нарушение е по-скоро изключение, отколкото правило при административното наказване. Дори за средно статистическият български гражданин не не тайна, че провоохранителните органи, по една или друга причина допускат редица грешки от материално и процесуално естество, с които опорочават процедурата по налагане на административно наказание. Това се случва по редица причини, най-разпространената от които е непознаването на закона от самите органи призвани да следят за спазването им. Привличайки даден гражданин или юридическо лице към административна отговорност много често самите проверяващи и наказващи органи действат в нарушение на закона. За да бъде избегнато нарушаването на вашите права, да протече процесът по административно наказване в благоприятна за Вас насока, да се съберат необходимите доказателства, да се прекрати административната преписка или да се спечели делото пред съда са необходими фундаментални знания в съответната област на правото и наличието на опит. Всички тези качества притежава професионалният адвокат, към когото следва да се обърнете при наличие на административно правен спор.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат по административно-наказателни дела?

На първо място основната задача на адвокатите по административни дела е даването на консултации относно правата на гражданите по определени казуси касаещи привличането им под административно-наказателна отговорност. В случай, че гражданин или фирма попадне в ситуация, при която проверяващи органи са стартирали спрямо него административно-наказателно преследване е наложително търсенето на правна помощ от добър адвокат. Разбира се можете да защитите своите права и без да привличате квалифицирани юристи, но подобен ход в никакъв случай не гарантира качествена защита на правата, изграждането на ефективна защитна стратегия и съответно достигането до благоприятен краен резултат.

Гражданите следва да има предвид, че грешки обаче не се правят само от правоохранителните органи, а често поради невъзможността на предполагаемият нарушител правилно да изложи фактите и обстоятелствата по казуса се стига до привличане под отговорност на невинни, грешна квалификация на деянието или максимални размери на глобите и имуществените санкции. В същото време законът дава множество способи за защита на нарушителя, които ако се знаят и приложат грамотно могат да доведат до благоприятен изход на административно-наказателния процес.

В последно време от практиката си по НАХД все по-често констатирам, че някои длъжностни лица съвсем умишлено нарушават правата на гражданите. Причините са както желание да се докаже в службата, така и отмъщение, за това, че съответният гражданин не е пожелал да плати подкуп, на съответния служител. В тези случаи отличното познаване на закона е от изключителна важност, но не всеки човек е наясно с правните тънкости, които могат да му помогнат. За това и за да защити правата си от нарушаване попадналия под угрозата от административно наказание следва да потърси услугите на добър адвокат. Консултацията с такъв специалист може да даде много полезна информация, с която да защитите интересите си, да получите предписаното по закон отношение от проверяващите органи и да получите увереност в правотата си, което пък от своя страна ще помогне за изграждането на правилна защита построена в съответствие с правните норми.

5/5 - (6 votes)

Оставете коментар или въпрос под статията