Заложните къщи и регистрацията в ДАНС

заложна къщаСъгласно наредбата регламентираща дейността на заложните къщи в България едно от задължителните изисквания за отпускането на парични заеми срещу залог е приемането на вътрешни правила срещу изпирането на пари. Съгласно изречение второ на чл. 7, ал. 3, изр. трето от НДЗК приетите вътрешни правила се предоставят за утвърждаване от председателят на ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Напълно погрешно много от собствениците на заложни къщи, а и проверяващите органи в лицето на Комисията за защита на потребителите и полицията, че липсата на писмо от страна на ДАНС, че същите са утвърдени е нарушение на чл. 7, ал. 3 от Наредбата. Административно нарушение по конкретния член ще бъде налице единствено в случай, че в момента на проверката не са предоставени пред проверяващите такива вътрешни правила. Приемането на същите следва да бъде направено с решение на едноличния собственик на капитала или на съдружниците в заложната къща, с дата предхождаща тази на проверката. Въпреки, че решението не е задължително за приемането на правилата срещу изпирането на пари то е сред задължителните документи, които трябва да ги съпровождат при предоставянето им за утвърждаване в ДАНС, така че при всички положения е добре да бъде съставено такова. За да бъде изпълнено вмененото от НДЗК задължение ще е достатъчно такива правила да са приети, разписани от надлежен управителен орган на дружеството, като утвърждаването им от страна на председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” не е задължително условие, за да бъде започната дейността по отпускане на парични заеми срещу залог от съответната заложна къща.

Често поставян въпрос е в какъв срок следва да бъдат приети вътрешните правила за мерките срещу изпирането на пари? Заложните къщи като задължено лице следва да приеме такива правила в 4-месечен срок от регистрацията на съответното дружество, като от дата на приемането започва да тече 14-дневен срок за изпращането им в Държавна агенция „Национална сигурност”.

На второ място най-често срещаният въпрос е, кой документ следва да бъде поставен на видно място, доколкото чл. 4, ал. 3 от НДЗК задължава регистрацията по чл. 7 да бъде поставена на такова място в помещението на заложната къща? Доколкото чл. 7 изрично визира 2 регистрации – по Търговския и Валутния закон то би следвало, че те са задължителни за поставяне на стената. Вписването на администратор на лични данни по своята същност също е регистрационно производство, макар и в НДЗК да е посочено като „вписване”, а не като „регистрация”, следователно издаваното удостоверение също следва да намери своето място там. Що се касае вътрешните правила за мерките срещу изпирането на пари моето мнение е, че макар и незадължително според текста на закона е логично и може да спести излишни пререкания с проверяващите органи на стената да бъде поставено и решението, с което същите се приемат. След като бъде изпратено писмото, с което същите са утвърдени от Председателя на ДАНС, то решението следва да бъде заменено с него.

Заложните къщи и регистрацията в ДАНС
5 (100%) 2 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това:
Предишна публикация:
Защита на длъжника по запис на заповед

Изключително широко е застъпено в практиката даването на парични заеми или поемане на задължение за плащане срещу запис на заповед....

Затвори