Tag Archives: правна помощ

За правната помощ и нейното значение

юридическа консултацияВ развиващите се страни, сред които е и България, управляващите всячески се стремят да подобрят законодателството в посока все по-демократично и пълно регулиране на обществените отношения. Това наред с положителните си страни води и до значителни проблеми по тълкуването на новоприетите закони. Много малка част от гражданите, които не са юристи могат да разберат какво точно е искал да каже законодателят в този или онзи закон. За това и съществува професията адвокат, като главната роля на този род специалисти е да внесат яснота за гражданите относно правата и задълженията им възникващи по повод конкретна юридическа ситуация. Другата основна функция на квалифицираните адвокати е да дадат на редовите граждани защитата, която те самите не могат да си осигурят пред съда и други държавни органи.

В днешно време в компетенциите на един адвокат влиза не само процесуалното представителство пред съд, но и правната помощ по време на етапите предхождащи съдебното заседание. Практически всеки човек разполагащ с необходимите финансови средства за заплащане на адвокатски хонорар може да се обърне към адвокат, който да му предложи квалифицирана правна помощ във връзка с даден юридически проблем.

Защо консултацията с адвокат е от първостепенна важност за изхода на даден правен спор?

В делата от наказателен характер, консултацията с юрист е важен  практически  момент, предвид това, че именно подготвеният адвокат може да каже на клиента си как да постъпи в зависимост от ситуацията.  Докато в гражданските дела е възможно по един или друг начин клиентът да се справи самостоятелно, то в наказателните, където грешките могат да имат изключително негативни последици, самоинициативите са крайно нежелателни предвид сложността на наказателната материя. За успешното разрешаване на даден наказателно правен казус и за оказването на качествена правна помощ се изискват значителни знания и опит, които не притежават дори една значителна част от практикуващите адвокати, специалисти по гражданското право.

Как да получим качествена правна помощ и кои са важните моменти, на които да обърнем внимание?

За да бъде получена квалифицирана правна помощ и тя да бъде ефективна следва юридическата консултация да бъде потърсена преди делото да стигне до съд. Предварително правна помощ от добър адвокат може де се търси по широк кръг от правни казуси – искове за неизпълнения по договор, непозволено увреждане, жалби за защита на потребителски права и т.н. Тези искове и жалби преди да стигнат до съда следва да бъдат правилно изготвени в съответствие със законовите изисквания. В етапа на предварителна правна консултация избраният адвокат не просто може да окаже помощ при съставянето на всички необходими документи, но и ще даде съвет какви документи да се набавят и върху какво да се акцентира при изграждането на защитна стратегия. Възможно е също така защитникът да препоръча отказ от водене на дело предвид малкия шанс за спечелването му, което също говори за професионализъм от негова страна, като по този начин бъдат спестени средства от съдебни разноски и адвокатски хонорар.

Обобщавайки гореизложеното може съвсем уверено да се каже, че консултацията с юрист е необходима при всеки възникнал юридически спор. Правната помощ от адвокат спестява на клиента много време прекарано в четене на юридическа литература, а също така предпазва от допускането на грешки, защото юридическото тълкуване на дадена законова норма често рязко се различава от тълкуването което един обикновен граждани може да направи на същата. Не трябва да се забравя също така от гражданите, че това, което адвокатите са учили години и след това са практикували дълго време не може да бъде научено за няколко дни от статии в интернет. Както с прочитането на книга е невъзможна да се стане хирург, така е невъзможно и с прочитането на даден закон или кодекс обикновения гражданин да стане добър юрист. За да предоставя качествена правна помощ от значение за един адвокат са неговите знания, опит и желание да се самоусъвършенства в правната сфера, в която е избрал да практикува.

Правни услуги за граждани

В страната ни от години съществува поговорката, която най-ярко отразява една характерна черта на народопсихологията ни  и тя гласи „След дъжд – качулка!”. Едва ли някоя друга поговорка отразява по по-ярък начин българският манталитет и това, че предпочитаме да реагираме едва след като неприятностите са ни притиснали до стената вместо да се опитаме да предотвратим проблемите вземайки предварително мерки. Същото е положението и кога сме изправени пред проблем със законите – думата адвокат си остава абстрактно понятие до последния възможен момент. За разлика от нас много други народи подхождат към тези въпроси по коренно различен начин. При тях юридическите услуги за граждани, предлагани от т.нар. лични или семейни адвокати съществува от десетилетия и имат сериозни традиции и причини за съществуването си.

Всички ние живеем в правова държава. Този факт е неоспорим, принципите на върховенство на закона са закрепени в конституцията на Република България. Но тази наглед правова държава има и своето друго лице – бюрокрация и корупция, чиновнически произвол с тези грозни прояви на нашата българска действителност можем да се срещнем във всеки един, по правило неподходящ, момент. За това и правната култура, дори и само общите познания по основите на правота просто са задължителни за всеки един българин. Макар и полезна в житейски план правната информираност съвсем не означава, че бъдейки професионалисти в дадена професионална сфера трябва да отделяме от малкото си свободно време за да придобием юридическо образование. За тази работа съществуват професионалните адвокати, на които това им е работата, които ако бъдем достатъчно далновидни могат да ни предоставят своите услуги, когато се нуждаем от тях.

Моето лично виждане по въпроса е, че слабото разпространение на услугата  „личен адвокат”, за разлика от тази на „корпоративните адвокати” все още се дължи на ниските доходи на повечето българи, които трудно биха си позволили да заплащат ежемесечни или еднократни суми, за да имат на разположените адвокат по всяко време на денонощието. Въпреки това  мисля, че услугата личен адвокат ще увеличава популярността си в бъдеще поради факта, че налагащата се тенденция на все по-силна законова регулация във всяка сфера на живота ще доведе до засилено търсене на юридически услуги от физическите лица.