Tag Archives: обжалване

Да обжалваме ли актовете и наказателните постановления на Инспекцията по труда?

Наказателно постановление - инспекция по трудаПредвид незавидното положение на икономиката ни не е чудно, че редица държавни органи, на които са възложени контролни функции, всячески се стараят под предлог, че налагат ред да накажат неизрядните лица и да попълнят изтънелия държавен бюджет. Такъв орган е и Инспекцията по труда, която трябва да се грижи за защитата на правата на трудещите се и евентуално да санкционира неизрядните работодатели.

Като човек и гражданин естествено съм твърдо за това правата на трудещите се да бъдат спазвани и нелоялните работодатели да понесат последиците си, ако не са се съобразили с разпоредбите на Кодекса на труда. Като адвокат обаче съм и за това, когато даден работодател бъде санкционират това да става отново в пълно съответствие с реда предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, при спазване на законните му  права и интереси и без да бъде нарушавано или ограничавано правото му да се защити.

За големия брой наказателни постановления срещу работодатели има редица причини. На първо място административно-наказващите органи от Инспекцията по труда почти никога не вземат предвид възраженията правени срещу издадените актове за установяване на административни нарушения. На второ място проверяващите органи не полагат необходимата грижа да попълнят административно-наказателната преписка с всички възможни доказателства, които да позволят на наказващият орган да формира вътрешно убеждение за това има ли или няма административно нарушение. На трето място е това, че дори да издадат наказателно постановление, което бъде отменено от съда, реално наказващият орган няма да бъде санкциониран предвид усложнения ред за събиране на разноските от обжалващият наказателното постановление работодател. Най-често разноските за адвокат остават за сметка на работодателя, което е един съществен пропуск на законодателя, който трябва да бъде отстранен при следващи промени в ЗАНН. Read more …