Tag Archives: обжалване на наказателно постановление

Раздал със статии посветени на обжалването на наказателни постановления издадени от различни държавни органи

Погасителна давност на наказателните постановления на КАТ

наказателно постановлене КАТЕдин от основните въпроси, които се поставят често от клиентите ми станали обект на интерес от родния КАТ, е каква е давността на наказателните постановления които им се връчват? Това е проблем, който често се случва в пратиката доколкото както е известно, поради ред причини, наказателните постановления издадени от контролиращите автотранспорта органи често пристигат с години закъснение до своите адресати. И както често се случва в реалния живот, при наказателните постановления връчени след години от КАТ е изтекла погасителната давност за преследване на нарушителя. Което пък въобще не смущава тези органи да си търсят парите по тези „изтекли“ наказателни постановления.

В Законът за административните нарушения и наказания не се съдържат разпоредби относно погасителната давност и чл. 11 от същия препраща по тези въпроси към НК и по специално към чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. регламентиращ, че наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на три години. Следва да се има предвид, че ако нарушението е извършено преди 06.04.2010 година, то тогава този срок е две години и се прилага като по-благоприятен за нарушителя. За извършените след тази дата нарушения срокът е 3-годишен. Начална дата за отчитане на този срок е датата на довършване на административното нарушение констатирано в АУАН. Read more …

Защо да обжалваме наказателните постановления на КАТ?

наказателно постановлене КАТ

Един от органите в страната ни известен със своята страст към съставянето на актове и наказателни постановление се нарича КАТ. Всеки шофьор, ще си позволя да перефразирам, дори и добре да шофира рано или късно се среща с представителите на професията пътен полицай и често за нещо наглед съвсем дребно успява да се сдобие с наказателно постановление срещу себе си, с която му се налага глоба способна да развали напълно настроението му.

Но съставените от КАТ актове и наказателни постановления имат една характерна особеност, а именно: същите се пишат от хора /ще се опитам да се изразя максимално обективно/с не особено добра правна култура. Или по-просто казано като изключим пряко засягащият ги Закон за движение по пътищата, другите важни за издаването на едно наказателно постановление актове като ЗАНН са им абсолютно чужди. И това е така, просто защото на пътните полицаи никой не им е разяснил как трябва да съставят административно-наказателните актове, които да накарат шофьорите да спазват определени правила. След години практика и много разкарване по съдилищата в качеството на актосъставители някои от тях добиват необходимата правна култура, но като цяло проблема си ниската подготовка относно прилагането на законите си остава на изключително широк разпространен.

За обжалване на наказателни постановления на КАТ, заповеди за отнемане на СУМПС, спиране от движение на автомобил и др. санкции от Закона за движение по пътищата се свържете с адв. Лазар Белев, за насрочване на дата и час за консултация по Вашия административно-наказателен проблем.

Read more …

Обжалване на наказателно постановление без адвокат?

обжалване на наказателно постановлениеНаписването на днешната статия е инспирирано от един често задаван в интернет въпрос , а именно от къде да намеря образец на жалба за оспорване на издадено наказателно постановление. Естествено всеки нормален и грамотен по отношение на интернет човек ще се порови в интернет, ще прочете закона и ще намери образец с реквизитите на тази жалба.  На мен обаче като адвокат, на който една от приоритетните насоки на предоставяните правни услуги е именно обжалване на наказателни постановления ми е интересно какви съображения би посочил глобеният неюрист като основания за отмяната на такъв акт? Read more …

Присъждане на разноски по НАХД

Разноски по НАХДВсеки адвокат, който някога е водил и спечелил дело свързано с обжалване на наказателно постановление знае, че в тези производства изплатеното от клиента адвокатско възнаграждение не се присъжда в случай, че наказателното постановление бъде отменено. По въпроса с присъждането на адвокатски хонорар в административно наказателните дела до 2009 година съществуваше изключително противоречива практика, която обаче беше уеднаквена с Тълкувателно Решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС, с което най-общо казано беше постановено, че не се присъждат разноски в полза на гражданинът спечелил  делото.

Макар и законосъобразно, според мен въпросното решение е изключително несправедливо, несъобразено с основни принципи на правото и не на последно място вредно за развитието на гражданското общество в страната. Read more …

Обжалване на наказателно постановление

обжалване на наказателно постановлениеВъпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги, когато им се налага да прибягват до обжалване на наказателни постановления издадени от различни държавни органи. От друга страна административно наказателните дела не се ползват с голяма популярност сред практикуващите адвокати. Първата причина за това е липсата на сериозни правни последици за извършено административно нарушение обуславящи по-ниските адвокатски хонорари за тях. На второ място е ускореният ред за разглеждане на делата по обжалване на наказателни постановления, което значително затруднява защитниците да приложат цялото си майсторство и да използват в пълнота наличния инструментариум от процесуални действия. Като трета причина за малкото търсене на услугите на административният адвокат е страхът на самите клиенти от това да влязат в колизия с държавните органи предполагайки, че това ще засили натискът върху тях. На четвърто място административно-наказателните дела по причина на остарялото мислене на много съдии по-рядко се решават в полза на жалбоподателят. На пето място е липсата на квалифицирани юристи с добра теоретична и практическа подготовка в областта на обжалването на наказателни постановления, макар че административният процес се изучава като задължителна дисциплина в университетите ни.

Примирението с наложените административни наказания и въздържанието от обжалване на наказателните постановления единствено водят след себе си по-тежка отговорност при условието на повторност, налагане на глоби и имуществени санкции дори, когато дадено нарушение не е абсолютно доказано и изяснено, и най-общо казано до административен произвол, третиращ гражданите като донори на републиканския бюджет, а не като субекти със съответните права. В последно време значителна част от колегите адвокати забелязват увеличаване на тенденцията държавните органи все по-често да извършват проверки и да налагат санкции.

В тази ситуация става наложително получаването на квалифицирана юридическа помощ по административно-наказателни дела, като гаранция за спазването на конституционните права на човека и гражданина, както и законните интереси на юридическите лица. Ситуацията, в която адвокатът фактически не е предвиден да участва в производствата по обжалване на наказателни постановления противоречи в най-голяма степен на принципите на правовата държава. А именно такова е положението в българския Закон за административните нарушения и наказания – адвокатът не е предвиден и участието му е поставано в зависимост от това дали нарушителят ще се обърне към такъв. А когато клиентът желаещ да се защити ефективно потърси услугите на адвокат и спечели делото срещу държавният орган, то тогава разноските за адвокатски хонорар остават за негова сметка, защото съда не присъжда тези разноски в административно-наказателните производства. Разбира се те могат да бъдат потърсени и възстановени по общия граждански исков ред, но това е допълнително усложнение и за клиента и за адвоката.

 Именно за да се балансира по-благоприятното положение на държавния орган спрямо нарушителят е наложително да бъдат потърсени услугите на добър, адвокат, който да обжалва наказателното постановление и да защити своя клиент. В редица случаи спестяването на пари за адвокатски хонорар води до значителни финансови загуби, пример за това са наказателните постановления издавани от инспекцията по труда където размера на санкциите може да достигне десетки хиляди левове.

В случай, че срещу Вас има издадено наказателно постановление и смятате че, то е неправилно не се колебайте и потърсете услугите на адвокат Лазар Белев. За връзка с мен можете да се обърнете на телефона и електронната поща дадени в раздел КОНТАКТИ или на място в кантората.