Tag Archives: Наредба за дейността на заложните къщи

Чл. 23 и чл. 26 от Наредбата за дейността на заложните къщи

заложна къщаВ чл. 26 от Наредбата за дейността на заложните къщи /НДЗК/ е регламентиран реда, по който могат да бъдат продавани заложените вещи, които имат пазарна стойност над 5000 лева. Докато например чл. 23 от наредбата предвижда, че заложната къща може сама да продаде вещта ако заложната и цена е под 5000 лв. то чл. 26 препраща към един по-различен ред, а именно чл. 160 от Закона за задълженията и договорите. Същият пък от своя страна препраща към разпоредбата на чл. 418 от ГПК, а именно издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

От общия прочит на разпоредбата може да се заключи, че законодателят изисква, за да може да се продаде една вещ над 5000 лева, да се мине през следните етапи

– да се образува заповедно производство, като изпълнителното основание да бъде чл. 417, т. 6, предложение първо от ГПК, тоест договор за залог.

– кредиторът заложна къща да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист Read more …

Уведомленията според Наредбата за дейността на заложните къщи

заложна къщаФакт е, при това неоспорим, че голяма част от заложните къщи в България не изпращат на своите клиенти предвидените в Наредбата уведомления. Причините са най-различни, от незнание, през откровено незачитане на законовата норма до мързел. Но пък и това е едно от най-честите основания за налагане на административно наказание от Комисията за защита на потребителите.

Друг момент в случая, е, че много от собствениците на заложни къщи не разбират какви и колко са уведомленията, които следва да бъдат изпращани на клиентите. Именно поради тази причина в настоящата статия ще се опитам да обясня какви, кога и в какви хипотези се изпращат тези уведомления.

Първото уведомление е това по чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Същото се изпраща на клиента, чиято вещ на професионален жаргон е „изгоряла” и е била продадена от кредитора-заложна къща, за да изпълни функцията си на обезпечение по договорът за паричен заем. Няма да се спирам на начините, по които заложните къщи реализират това си задължение, но на мен лично са ми известни поне 5 различни схеми – от най-примитивни писма, до автоматизиран софтуер. За изпращане на това уведомление е предвиден срок от 24 часа след продажбата, а за да се стимулират собствениците да я изпълняват законодателят е предвидил имуществена санкция то 500 до 8000 лв. Така че си струва притежателите на кредитиращи срещу залог къщи да погледнат малко по-сериозно на въпросът с уведомленията. Read more …