Tag Archives: наказателно постановление

Погасителна давност на наказателните постановления на КАТ

наказателно постановлене КАТЕдин от основните въпроси, които се поставят често от клиентите ми станали обект на интерес от родния КАТ, е каква е давността на наказателните постановления които им се връчват? Това е проблем, който често се случва в пратиката доколкото както е известно, поради ред причини, наказателните постановления издадени от контролиращите автотранспорта органи често пристигат с години закъснение до своите адресати. И както често се случва в реалния живот, при наказателните постановления връчени след години от КАТ е изтекла погасителната давност за преследване на нарушителя. Което пък въобще не смущава тези органи да си търсят парите по тези „изтекли“ наказателни постановления.

В Законът за административните нарушения и наказания не се съдържат разпоредби относно погасителната давност и чл. 11 от същия препраща по тези въпроси към НК и по специално към чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. регламентиращ, че наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на три години. Следва да се има предвид, че ако нарушението е извършено преди 06.04.2010 година, то тогава този срок е две години и се прилага като по-благоприятен за нарушителя. За извършените след тази дата нарушения срокът е 3-годишен. Начална дата за отчитане на този срок е датата на довършване на административното нарушение констатирано в АУАН. Read more …

Обжалване на наказателно постановление

обжалване на наказателно постановлениеВъпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги, когато им се налага да прибягват до обжалване на наказателни постановления издадени от различни държавни органи. От друга страна административно наказателните дела не се ползват с голяма популярност сред практикуващите адвокати. Първата причина за това е липсата на сериозни правни последици за извършено административно нарушение обуславящи по-ниските адвокатски хонорари за тях. На второ място е ускореният ред за разглеждане на делата по обжалване на наказателни постановления, което значително затруднява защитниците да приложат цялото си майсторство и да използват в пълнота наличния инструментариум от процесуални действия. Като трета причина за малкото търсене на услугите на административният адвокат е страхът на самите клиенти от това да влязат в колизия с държавните органи предполагайки, че това ще засили натискът върху тях. На четвърто място административно-наказателните дела по причина на остарялото мислене на много съдии по-рядко се решават в полза на жалбоподателят. На пето място е липсата на квалифицирани юристи с добра теоретична и практическа подготовка в областта на обжалването на наказателни постановления, макар че административният процес се изучава като задължителна дисциплина в университетите ни. Read more …

Да обжалваме ли актовете и наказателните постановления на Инспекцията по труда?

Наказателно постановление - инспекция по трудаПредвид незавидното положение на икономиката ни не е чудно, че редица държавни органи, на които са възложени контролни функции, всячески се стараят под предлог, че налагат ред да накажат неизрядните лица и да попълнят изтънелия държавен бюджет. Такъв орган е и Инспекцията по труда, която трябва да се грижи за защитата на правата на трудещите се и евентуално да санкционира неизрядните работодатели.

Като човек и гражданин естествено съм твърдо за това правата на трудещите се да бъдат спазвани и нелоялните работодатели да понесат последиците си, ако не са се съобразили с разпоредбите на Кодекса на труда. Като адвокат обаче съм и за това, когато даден работодател бъде санкционират това да става отново в пълно съответствие с реда предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, при спазване на законните му  права и интереси и без да бъде нарушавано или ограничавано правото му да се защити.

За големия брой наказателни постановления срещу работодатели има редица причини. На първо място административно-наказващите органи от Инспекцията по труда почти никога не вземат предвид възраженията правени срещу издадените актове за установяване на административни нарушения. На второ място проверяващите органи не полагат необходимата грижа да попълнят административно-наказателната преписка с всички възможни доказателства, които да позволят на наказващият орган да формира вътрешно убеждение за това има ли или няма административно нарушение. На трето място е това, че дори да издадат наказателно постановление, което бъде отменено от съда, реално наказващият орган няма да бъде санкциониран предвид усложнения ред за събиране на разноските от обжалващият наказателното постановление работодател. Най-често разноските за адвокат остават за сметка на работодателя, което е един съществен пропуск на законодателя, който трябва да бъде отстранен при следващи промени в ЗАНН. Read more …

Защо да обжалваме актовете на административните органи?

Професия адвокатКръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могат да са нарушения на Закона за движение по пътищата, на законодателството по отношение потребителските права, трудовите права, данъчните задължения, митническото облагане и много други. От практиката по административното наказване може да се види, че е напълно възможно човек дори да е решил да се защитава сам да постигне желания правен резултат след като получи качествена юридическа консултация по съответния казус. А често ако се потърсят услугите на добър адвокат е напълно възможно проблемът да бъде разрешен още на фазата на административното следствие. За това и въпреки противоречивата практика в това отношение аз лично съм привърженик на предприемането на активна защитна позиция в извънсъдебния стадий на административно-наказателното производство. Въпреки, че преимуществено държавните органи предприемат издаване на наказателни постановления без да се съобразяват с възраженията по акта, предприемането на действия в тази фаза на процеса е задължително за постигането на правилно и благоприятно решение в съдебния стадий, за това и не трябва да се подценява.

В хода на административното следствие добрият адвокат по административно право подава възражения, прави тълкувания на законови норми и свежда до знанието на административно-наказващият орган съдебна практика, с което е напълно възможно коренно да промени вътрешната му убеденост относно фактите и обстоятелствата по даден акт за установяване на административно нарушение. Read more …

Адвокат по административно-наказателни дела

адвокатска помощ по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един гражданин да попадне под санкцията на закона. За съжаление всеки от нас може да стане правонарушител, дали като премине на червен знак на светофара, дали като превиши разрешената скорост или пък просто като паркира на забранено за това място. Ако вината на нарушителя е очевидна, а самото нарушение е отразено съгласно всички предписани от закона правила, избягването на налагане на административно наказание е изключително сложно.

В реалния живот обаче, нещата почти никога не са идеални и точното фиксиране и отразяване на дадено нарушение е по-скоро изключение, отколкото правило при административното наказване. Дори за средно статистическият български гражданин не не тайна, че провоохранителните органи, по една или друга причина допускат редица грешки от материално и процесуално естество, с които опорочават процедурата по налагане на административно наказание. Това се случва по редица причини, най-разпространената от които е непознаването на закона от самите органи призвани да следят за спазването им. Привличайки даден гражданин или юридическо лице към административна отговорност много често самите проверяващи и наказващи органи действат в нарушение на закона. За да бъде избегнато нарушаването на вашите права, да протече процесът по административно наказване в благоприятна за Вас насока, да се съберат необходимите доказателства, да се прекрати административната преписка или да се спечели делото пред съда са необходими фундаментални знания в съответната област на правото и наличието на опит. Всички тези качества притежава професионалният адвокат, към когото следва да се обърнете при наличие на административно правен спор. Read more …