Tag Archives: наказателно постановление

Погасителна давност на наказателните постановления на КАТ

наказателно постановлене КАТЕдин от основните въпроси, които се поставят често от клиентите ми станали обект на интерес от родния КАТ, е каква е давността на наказателните постановления които им се връчват? Това е проблем, който често се случва в пратиката доколкото както е известно, поради ред причини, наказателните постановления издадени от контролиращите автотранспорта органи често пристигат с години закъснение до своите адресати. И както често се случва в реалния живот, при наказателните постановления връчени след години от КАТ е изтекла погасителната давност за преследване на нарушителя. Което пък въобще не смущава тези органи да си търсят парите по тези „изтекли“ наказателни постановления.

В Законът за административните нарушения и наказания не се съдържат разпоредби относно погасителната давност и чл. 11 от същия препраща по тези въпроси към НК и по специално към чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. регламентиращ, че наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на три години. Следва да се има предвид, че ако нарушението е извършено преди 06.04.2010 година, то тогава този срок е две години и се прилага като по-благоприятен за нарушителя. За извършените след тази дата нарушения срокът е 3-годишен. Начална дата за отчитане на този срок е датата на довършване на административното нарушение констатирано в АУАН. Read more …

Обжалване на наказателно постановление

обжалване на наказателно постановлениеВъпреки, че страната ни претендира, че е правова все още значителна част от гражданите не се възползват от адвокатските услуги, когато им се налага да прибягват до обжалване на наказателни постановления издадени от различни държавни органи. От друга страна административно наказателните дела не се ползват с голяма популярност сред практикуващите адвокати. Първата причина за това е липсата на сериозни правни последици за извършено административно нарушение обуславящи по-ниските адвокатски хонорари за тях. На второ място е ускореният ред за разглеждане на делата по обжалване на наказателни постановления, което значително затруднява защитниците да приложат цялото си майсторство и да използват в пълнота наличния инструментариум от процесуални действия. Като трета причина за малкото търсене на услугите на административният адвокат е страхът на самите клиенти от това да влязат в колизия с държавните органи предполагайки, че това ще засили натискът върху тях. На четвърто място административно-наказателните дела по причина на остарялото мислене на много съдии по-рядко се решават в полза на жалбоподателят. На пето място е липсата на квалифицирани юристи с добра теоретична и практическа подготовка в областта на обжалването на наказателни постановления, макар че административният процес се изучава като задължителна дисциплина в университетите ни.

Примирението с наложените административни наказания и въздържанието от обжалване на наказателните постановления единствено водят след себе си по-тежка отговорност при условието на повторност, налагане на глоби и имуществени санкции дори, когато дадено нарушение не е абсолютно доказано и изяснено, и най-общо казано до административен произвол, третиращ гражданите като донори на републиканския бюджет, а не като субекти със съответните права. В последно време значителна част от колегите адвокати забелязват увеличаване на тенденцията държавните органи все по-често да извършват проверки и да налагат санкции.

В тази ситуация става наложително получаването на квалифицирана юридическа помощ по административно-наказателни дела, като гаранция за спазването на конституционните права на човека и гражданина, както и законните интереси на юридическите лица. Ситуацията, в която адвокатът фактически не е предвиден да участва в производствата по обжалване на наказателни постановления противоречи в най-голяма степен на принципите на правовата държава. А именно такова е положението в българския Закон за административните нарушения и наказания – адвокатът не е предвиден и участието му е поставано в зависимост от това дали нарушителят ще се обърне към такъв. А когато клиентът желаещ да се защити ефективно потърси услугите на адвокат и спечели делото срещу държавният орган, то тогава разноските за адвокатски хонорар остават за негова сметка, защото съда не присъжда тези разноски в административно-наказателните производства. Разбира се те могат да бъдат потърсени и възстановени по общия граждански исков ред, но това е допълнително усложнение и за клиента и за адвоката.

 Именно за да се балансира по-благоприятното положение на държавния орган спрямо нарушителят е наложително да бъдат потърсени услугите на добър, адвокат, който да обжалва наказателното постановление и да защити своя клиент. В редица случаи спестяването на пари за адвокатски хонорар води до значителни финансови загуби, пример за това са наказателните постановления издавани от инспекцията по труда където размера на санкциите може да достигне десетки хиляди левове.

В случай, че срещу Вас има издадено наказателно постановление и смятате че, то е неправилно не се колебайте и потърсете услугите на адвокат Лазар Белев. За връзка с мен можете да се обърнете на телефона и електронната поща дадени в раздел КОНТАКТИ или на място в кантората.

Да обжалваме ли актовете и наказателните постановления на Инспекцията по труда?

Наказателно постановление - инспекция по трудаПредвид незавидното положение на икономиката ни не е чудно, че редица държавни органи, на които са възложени контролни функции, всячески се стараят под предлог, че налагат ред да накажат неизрядните лица и да попълнят изтънелия държавен бюджет. Такъв орган е и Инспекцията по труда, която трябва да се грижи за защитата на правата на трудещите се и евентуално да санкционира неизрядните работодатели.

Като човек и гражданин естествено съм твърдо за това правата на трудещите се да бъдат спазвани и нелоялните работодатели да понесат последиците си, ако не са се съобразили с разпоредбите на Кодекса на труда. Като адвокат обаче съм и за това, когато даден работодател бъде санкционират това да става отново в пълно съответствие с реда предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, при спазване на законните му  права и интереси и без да бъде нарушавано или ограничавано правото му да се защити.

За големия брой наказателни постановления срещу работодатели има редица причини. На първо място административно-наказващите органи от Инспекцията по труда почти никога не вземат предвид възраженията правени срещу издадените актове за установяване на административни нарушения. На второ място проверяващите органи не полагат необходимата грижа да попълнят административно-наказателната преписка с всички възможни доказателства, които да позволят на наказващият орган да формира вътрешно убеждение за това има ли или няма административно нарушение. На трето място е това, че дори да издадат наказателно постановление, което бъде отменено от съда, реално наказващият орган няма да бъде санкциониран предвид усложнения ред за събиране на разноските от обжалващият наказателното постановление работодател. Най-често разноските за адвокат остават за сметка на работодателя, което е един съществен пропуск на законодателя, който трябва да бъде отстранен при следващи промени в ЗАНН.

Безнаказаността и невслушването в аргументите на предполагаемият нарушител водят до значителен брой издадени наказателни постановления, които обаче както сочи адвокатската ми практика са относително лесни за отменяне или за значително намаляване на размера на санкцията. Като основни мотиви за отменянето на актове на Инспекцията по труда могат да се посочат допускането на съществени процесуални нарушения, водещи до нарушено право на защита, недоказаност или в краен случай на невзети под внимание смекчаващи вината обстоятелства.

Една значителна част от работодателите по субективни или обективни причини не обжалват наказателните постановления, без да отчитат факта, че съгласявайки се с констатациите в даденият акт и постановление те сами се обричат да бъдат наказани в значително по-голям размер при повторно нарушение. За това и мнението ми като адвокат е, че винаги, когато даден работодател бъде санкциониран от Инспекция по труда не вреди да се допита до квалифициран юрист, за да се види какви са възможностите за защита на правата му по административен и съдебен ред. Подобна консултация би могла да даде възможни варианти за избягване на загубата на значителни парични суми под формата на глоби и имуществени санкции и да запази при следващи проверки възможността на нарушителя да се възползва от облекчения режим на нарушилите закона за първи път.

С част от практиката ми по въпросите на обжалването на наказателни постановление на Инспекцията по труда можете да се запознаете в посочените по-долу решения:)

Решение по НАХД № 244 /2012 на РС – Велинград

Решение по НАХД № 488 /2012 на РС – Стара Загора 

Решение по КАНД № 403 /2012 на АС – Стара Загора

Решение по НАХД № 208 / 2012 на РС – Пещера

Защо да обжалваме актовете на административните органи?

Професия адвокатКръгът от административни нарушения, по които може да оказва правна помощ един добър адвокат е наистина много широк. Това могат да са нарушения на Закона за движение по пътищата, на законодателството по отношение потребителските права, трудовите права, данъчните задължения, митническото облагане и много други. От практиката по административното наказване може да се види, че е напълно възможно човек дори да е решил да се защитава сам да постигне желания правен резултат след като получи качествена юридическа консултация по съответния казус. А често ако се потърсят услугите на добър адвокат е напълно възможно проблемът да бъде разрешен още на фазата на административното следствие. За това и въпреки противоречивата практика в това отношение аз лично съм привърженик на предприемането на активна защитна позиция в извънсъдебния стадий на административно-наказателното производство. Въпреки, че преимуществено държавните органи предприемат издаване на наказателни постановления без да се съобразяват с възраженията по акта, предприемането на действия в тази фаза на процеса е задължително за постигането на правилно и благоприятно решение в съдебния стадий, за това и не трябва да се подценява.

В хода на административното следствие добрият административен адвокат подава възражения, прави тълкувания на законови норми и свежда до знанието на административно-наказващият орган съдебна практика, с което е напълно възможно коренно да промени вътрешната му убеденост относно фактите и обстоятелствата по даден акт за установяване на административно нарушение. Защитникът може да избере да изтъкне съществените процесуални нарушения в хода на производството обуславящи незаконосъобразността на административния акт. Възможно е също така вашият адвокат да предпочете да не ги предяви на този етап от процеса, а да запази тези съществени грешки от страна на наказващите органи като свой коз в съда. Всичко това зависи от избраната линия на защита. В практиката често изглеждащите като дребен пропуск детайли могат да повлияят в значителна степен върху хода на целия процес.

Защо трябва да се защитаваме по административно-наказателни казуси?

В практиката си на адвокат забелязвам, че много от хората не се отнасят се необходимото внимание към административно-наказателните производства образувани срещу тях. В съгражданите ни битува мнението, че е по-изгодно да се плати глобата или имуществената санкция отколкото да се плаща адвокатски хонорар. За определени административни санкции това е така, защото размерът им е по-малък от този на възнаграждението на адвоката. Но ако става въпрос за санкции по трудовото законодателство, за защита на конкуренцията, безопасността на храните, защита правата на потребителите и т.н. ползването на адвокатски услуги е абсолютно наложително.

Защитата по административно-наказателни казуси следва да бъде предприемана най-малкото, за да се попречи на органите извършващи проверки да нарушават правата и законните интереси на гражданите и бизнеса. Това е активната позиция на членове на гражданско общество, запознати с правата си и противопоставящи се на своеволията на административния апарат. За това и всеки неправилно съставен акт от служители на Полиция, Инспекция по труда, ХЕИ, Комисия за защита на потребителите следва да бъде обжалван. По този начин и самите органи разбирайки, че срещу тях няма бездушно стадо а активни граждани решени да бранят правата си стават по-дисциплинирани или просто търсят по-лесни „жертви” върху които да упражняват административен произвол. Опитния адвокат в това отношение може да бъде подкрепата, от която се нуждаете, за да не допуснете да бъдете наказани несправедливо. Моят съвет е, че не трябва да се оставят без отговор своеволията от страна на държавата. Безответното примиряване с административния произвол води само до по-големи и сериозни негативни последици за цялото ни общество.

Адвокат по административно-наказателни дела

адвокатска помощ по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един гражданин да попадне под санкцията на закона. За съжаление всеки от нас може да стане правонарушител, дали като премине на червен знак на светофара, дали като превиши разрешената скорост или пък просто като паркира на забранено за това място. Ако вината на нарушителя е очевидна, а самото нарушение е отразено съгласно всички предписани от закона правила, избягването на налагане на административно наказание е изключително сложно.

В реалния живот обаче, нещата почти никога не са идеални и точното фиксиране и отразяване на дадено нарушение е по-скоро изключение, отколкото правило при административното наказване. Дори за средно статистическият български гражданин не не тайна, че провоохранителните органи, по една или друга причина допускат редица грешки от материално и процесуално естество, с които опорочават процедурата по налагане на административно наказание. Това се случва по редица причини, най-разпространената от които е непознаването на закона от самите органи призвани да следят за спазването им. Привличайки даден гражданин или юридическо лице към административна отговорност много често самите проверяващи и наказващи органи действат в нарушение на закона. За да бъде избегнато нарушаването на вашите права, да протече процесът по административно наказване в благоприятна за Вас насока, да се съберат необходимите доказателства, да се прекрати административната преписка или да се спечели делото пред съда са необходими фундаментални знания в съответната област на правото и наличието на опит. Всички тези качества притежава професионалният адвокат, към когото следва да се обърнете при наличие на административно правен спор.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат по административно-наказателни дела?

На първо място основната задача на адвокатите по административни дела е даването на консултации относно правата на гражданите по определени казуси касаещи привличането им под административно-наказателна отговорност. В случай, че гражданин или фирма попадне в ситуация, при която проверяващи органи са стартирали спрямо него административно-наказателно преследване е наложително търсенето на правна помощ от добър адвокат. Разбира се можете да защитите своите права и без да привличате квалифицирани юристи, но подобен ход в никакъв случай не гарантира качествена защита на правата, изграждането на ефективна защитна стратегия и съответно достигането до благоприятен краен резултат.

Гражданите следва да има предвид, че грешки обаче не се правят само от правоохранителните органи, а често поради невъзможността на предполагаемият нарушител правилно да изложи фактите и обстоятелствата по казуса се стига до привличане под отговорност на невинни, грешна квалификация на деянието или максимални размери на глобите и имуществените санкции. В същото време законът дава множество способи за защита на нарушителя, които ако се знаят и приложат грамотно могат да доведат до благоприятен изход на административно-наказателния процес.

В последно време от практиката си по НАХД все по-често констатирам, че някои длъжностни лица съвсем умишлено нарушават правата на гражданите. Причините са както желание да се докаже в службата, така и отмъщение, за това, че съответният гражданин не е пожелал да плати подкуп, на съответния служител. В тези случаи отличното познаване на закона е от изключителна важност, но не всеки човек е наясно с правните тънкости, които могат да му помогнат. За това и за да защити правата си от нарушаване попадналия под угрозата от административно наказание следва да потърси услугите на добър адвокат. Консултацията с такъв специалист може да даде много полезна информация, с която да защитите интересите си, да получите предписаното по закон отношение от проверяващите органи и да получите увереност в правотата си, което пък от своя страна ще помогне за изграждането на правилна защита построена в съответствие с правните норми.