Tag Archives: златни монети

Правни аспекти на залогът на златни монети в заложните къщи

Една много малка част от заложните къщи знаят, че освен наредбата за дейността на заложните къщи има и друга наредба, която се отнася пряко за тях и това е Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Освен разделът с регистрацията по Валутния закон има и един раздел, която касае приема на златни и сребърни изделия, а именно глава VI озаглавена „Проверка и маркиране на изделията от благородни метали”.

Въпросните правни разпоредби, които касаят маркирането бяха дословно възпроизведени и в чл. 15. От НДЗК постановяващ, че „Заложната къща не може да приема като обезпечение: 1. изделия от благородни метали, които не притежават държавна марка (титър) за съдържанието на благородни метали в сплавта, и скъпоценни камъни, които не са придружени със сертификат за идентичност и качество; изискването за държавна марка не се отнася за изделията от платина”. Read more …