Tag Archives: защита на длъжника

Защита на длъжника по запис на заповед

запис на заповед Изключително широко е застъпено в практиката даването на парични заеми или поемане на задължение за плащане срещу запис на заповед. Случаите при които хората издават подобен документ са неизброимо множество – заем между съседи и познати, овъзмездяване на работодател за вреди причинени от работник, обезпечаване на някакво бъдещо изпълнение, за дадени задатъци и т.н. Малцина поематели обаче, в чиято полза е издаден запис на заповед са наясно, че този документ без да съществува доказателство за каузална сделка, която същият да обезпечава е изключително уязвим по отношение на инкорпорираното в него задължение за плащане.

Ако сте длъжник по запис на заповед и имате нужда от правна защита срещу недобросъвестни кредитори се свържете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 876 217 476.

В последно време съдът все по-често възприема в практика си, че длъжникът може да противопостави на своя кредитор освен възражения по отношение редовността на записа на заповед от външна страна, тоест дали са налице всички реквизити на този строго формален документ, така и лични възражения за липса на каузалност. В този смисъл е и Решение № 149 от 5.11.2010 г. на ВКС по т. д. № 49/2010 г., I т. о. според което при направено възражение за липса на каузалност, кредиторът следва да проведе пълно доказване за съществуването на друга правна сделка, която оспореният запис на заповед да обезпечава. Или с други думи ако липсват доказателства за това, че има друга правна сделка, по която даден запис на заповед да е бил издаден като средство за по-бързо удовлетворяване на кредитора най-общо същият ще бъде обявен за невалиден………………………….. Read more …

Защита на длъжника наследил задължения

адвокатска защита на длъжникКакто се знае от правната теория наследството представлява съвкупност от права и задължения на наследодателя. И както позитивите от наследството наследникът може да наследи и неговите негативи. В практиката си на адвокат специализиран в областта на изпълнителното производство не веднъж съм виждал как по искане на взискателя съдебният изпълнител конституира като длъжници по изпълнителното дело наследниците на починалия длъжник.

За съжаление преобладаващата част от наследниците не полагат усилия да се запознаят с пълното съдържание на наследствената маса и обикновено се интересуват само от правата, които придобиват. Моят съвет като адвокат е в случай, че не познаваме отлично финансовите отношения на нашия наследодател да приемаме наследството по опис. В този случай наследниците отговарят за задълженията на починалия само до размера на полученото по опис. Самата процедура не е скъпа и спестява значителни проблеми за в бъдеще. Read more …

Защита на длъжника по изпълнително дело

Като адвокат специализиран в събирането на вземания и изпълнителни производства забелязвам една интересна тенденция, особено характерна за частните съдебни изпълнители, а и при не малко държавни такива, а именно да не следи за това дали в изпълнителните листове, които са послужили за образуване на изпълнително дело фигурира или не солидарна отговорност, когато става въпрос за няколко длъжници. Не е рядкост длъжници по изпълнителен лист, които са били поръчители по кредит поради непознаване на материята да изплащат с години дълга на титуляра, без дори да подозират, че при липсата на солидарна отговорност в изпълнителния лист могат да поискат прекратяване на изпълнителното производство срещу себе си при изплащане на определена пропорционална част от дълга.В следващите редове ще се опитам на максимално достъпен и не прекалено адвокатски език да обясня този често срещан в практиката казус. Read more …