Tag Archives: запис на заповед

Защита на длъжника по запис на заповед

запис на заповед Изключително широко е застъпено в практиката даването на парични заеми или поемане на задължение за плащане срещу запис на заповед. Случаите при които хората издават подобен документ са неизброимо множество – заем между съседи и познати, овъзмездяване на работодател за вреди причинени от работник, обезпечаване на някакво бъдещо изпълнение, за дадени задатъци и т.н. Малцина поематели обаче, в чиято полза е издаден запис на заповед са наясно, че този документ без да съществува доказателство за каузална сделка, която същият да обезпечава е изключително уязвим по отношение на инкорпорираното в него задължение за плащане.

Ако сте длъжник по запис на заповед и имате нужда от правна защита срещу недобросъвестни кредитори се свържете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 876 217 476.

В последно време съдът все по-често възприема в практика си, че длъжникът може да противопостави на своя кредитор освен възражения по отношение редовността на записа на заповед от външна страна, тоест дали са налице всички реквизити на този строго формален документ, така и лични възражения за липса на каузалност. В този смисъл е и Решение № 149 от 5.11.2010 г. на ВКС по т. д. № 49/2010 г., I т. о. според което при направено възражение за липса на каузалност, кредиторът следва да проведе пълно доказване за съществуването на друга правна сделка, която оспореният запис на заповед да обезпечава. Или с други думи ако липсват доказателства за това, че има друга правна сделка, по която даден запис на заповед да е бил издаден като средство за по-бързо удовлетворяване на кредитора най-общо същият ще бъде обявен за невалиден………………………….. Read more …

Запис на заповед

Като адвокат, който се занимава със събирането на вземания за фирми и частни лица много често се налага да работя с документът запис на заповед. Също толкова често ми се налага да констатирам, че гражданите, в чиято полза е издаден този документ не са запознати с функцията, а още по-малко със съдържанието му. Попълнени неизрядно записи на заповеди създават значителни проблеми презапис на заповедд адвокатите натоварени със събиране на закрепените в тях задължения. В практиката си съм виждал всевъзможни пропуски, някои от които отстраними, други не, като основната причина за това е, че поемателят чисто и просто не знае как се съставя този документ.

За разлика от много други юридически книги записът на заповед е строго формален акт. Задължително се съставя в писмена форма и съгласно разпоредбите на чл. 535 от Търговския закон съдържа следните задължителни реквизити, при отсъствието на които документът не може да бъде смятан за запис на заповед. На първо място трябва да бъде налице наименованието „запис на заповед”, безусловно обещание да се плати определена парична сума, падеж и място, на който да бъде направено плащането, името на лицето на което трябва да се плати, място и дата на издаването, както и подпис на човека, който я издава. Също така се попълват пълните данни на издателят като три имена, единен граждански номер, № на документ за самоличност, адрес по лична карта. Като незадължителен атрибут е посочването на Read more …