Tag Archives: заложни къщи

Статии касаещи правните аспекти на кредитирането срещу залог и дейноста на заложните къщи в България

Заложните къщи и регистрацията в ДАНС

заложна къщаСъгласно наредбата регламентираща дейността на заложните къщи в България едно от задължителните изисквания за отпускането на парични заеми срещу залог е приемането на вътрешни правила срещу изпирането на пари. Съгласно изречение второ на чл. 7, ал. 3, изр. трето от НДЗК приетите вътрешни правила се предоставят за утвърждаване от председателят на ДАНС по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Напълно погрешно много от собствениците на заложни къщи, а и проверяващите органи в лицето на Комисията за защита на потребителите и полицията, че липсата на писмо от страна на ДАНС, че същите са утвърдени е нарушение на чл. 7, ал. 3 от Наредбата. Административно нарушение по конкретния член ще бъде налице единствено в случай, че в момента на проверката не са предоставени пред проверяващите такива вътрешни правила. Приемането на същите следва да бъде направено с решение на едноличния собственик на капитала или на съдружниците в заложната къща, с дата предхождаща тази на проверката. Въпреки, че решението не е задължително за приемането на правилата срещу изпирането на пари то е сред задължителните документи, които трябва да ги съпровождат при предоставянето им за утвърждаване в ДАНС, така че при всички положения е добре да бъде съставено такова. За да бъде изпълнено вмененото от НДЗК задължение ще е достатъчно такива правила да са приети, разписани от надлежен управителен орган на дружеството, като утвърждаването им от страна на председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” не е задължително условие, за да бъде започната дейността по отпускане на парични заеми срещу залог от съответната заложна къща.

Read more …

Правни аспекти на залогът на златни монети в заложните къщи

Една много малка част от заложните къщи знаят, че освен наредбата за дейността на заложните къщи има и друга наредба, която се отнася пряко за тях и това е Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Освен разделът с регистрацията по Валутния закон има и един раздел, която касае приема на златни и сребърни изделия, а именно глава VI озаглавена „Проверка и маркиране на изделията от благородни метали”.

Въпросните правни разпоредби, които касаят маркирането бяха дословно възпроизведени и в чл. 15. От НДЗК постановяващ, че „Заложната къща не може да приема като обезпечение: 1. изделия от благородни метали, които не притежават държавна марка (титър) за съдържанието на благородни метали в сплавта, и скъпоценни камъни, които не са придружени със сертификат за идентичност и качество; изискването за държавна марка не се отнася за изделията от платина”. Read more …

Заложните къщи и задължителните регистрации по чл. 7 от НЗДК

Адвокат Лазар БелевЕдин от най-често срещаните въпроси, които ми задават клиенти по отношение стартирането на дейността на заложна къща е следният: „Мога ли да започна да осъществявам дейност, при положение, че имам подадени документи за издаване на удостоверенията по чл. 7 от Наредбата за дейността на заложните къщи, но самите те все още не са получени и реално ги  няма в заложната къща?” По принцип може, но трябва да се има предвид, че от това могат да произтекат негативни за бизнеса последици под формата на глоби и имуществени санкции.

Интересно в случая е, че много често клиентите, а и аз самият обаждайки се в дадената администрация – дали ДАНС, дали Министерство на финансите, дали Комисия за защита на личните данни при въпрос: Мога ли да работя, само с входящ номер, без да имам удостоверение, получавам утвърдителен отговор. Тази некомпетентност на административните служители, е довела на 2 пъти вече към мен де се обръщат клиенти, които са получили Акт за установяване на административно нарушения, а именно липса на задължителни регистрации по чл. 7 от НДЗК. Read more …

Заложните къщи и личните данни

заложна къщаСпоред чл. 7, ал. 2 от Наредбата за дейността на заложните къщи всеки търговец, който предоставя парични заеми срещу залог на движими вещи следва да бъде регистриран като администратор на лични данни.  Въпросната регистрация управителят на заложната къща може да направи сам, а може и да потърси помощта на квалифициран адвокат, с опит в този вид административна процедура, която предвид естеството си далеч не винаги минава гладко.

Много често хората решили да отворят заложна къща не са напълно наясно с това, какви са точно регистрациите, които трябва да направят, за да може същата да функционира законно и не на последно място да си спести глобите и имуществените санкции свързани с неспазването на Наредбата за дейността на заложните къщи. Към задължителните документи, които трябва да има на видно място в помещението на заложната къща е и удостоверението за администратор на лични данни. Read more …