Tag Archives: АУАН

Обжалване на акт

Първата възможност за защита на човека срещу когото държавен орган е съставил акт за установяване на административно нарушение е да подаде възражение в три дневен срок от връчването на акта. Разбира се съществува възможност и в самия акт да бъдат посочени възражения, но тази възможност има малка, да не кажа никаква практическа стойност, предвид това, че визираният в АУАН нарушител няма време да организира ефективно защитата си и да изложи качествени, издържани юридически и подкрепени с доказателства аргументи в своя защита.

За това и законодателят е предвидил възможността нарушителите да представят в 3-дневен срок възражения, с които могат да искат и събирането на доказателства, а също да се представят доказателства в тяхна полза. Ползата от това възражение, представляващо практически обжалване на акта пред административния орган обаче е изключително съмнителна. Анализирайки последните си около 20 административно-наказателни дела едва по 2  казуса ,или 10% от случаите, административно-наказващият орган се е съобразил с доводите изложени във възраженията срещу акта за установяване на административно нарушение и е прекратил преписката. В същото време над 90 % от тези дела при съдебно обжалване са решени в полза на обжалващите.

До някъде ситуацията с административното обжалване на акт е абсурдна – държавен орган на когото са възложени контролни функции трябва да вземе решение дали да наложи санкция срещу нарушител. Ако реши да не наложи глоба няма как накрая на годината да каже, че е проверявал и глобявал, което би го направило да изглежда в очите на началниците си некомпетентен. За това и в преобладаващия случай глобите се налагат, пък като бъдат отменени от съда, за пред началниците има свършена работа, а за това, че пари не са събрани са виновни съдиите. Read more …

Правна помощ от адвокат при съставен АУАН

Акт за установяване на административно нарушенияМного често в практиката си се срещам с хора, срещу които е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от различни проверяващи органи – КАТ, ДАИ, Комисия за защита на потребителите, Инспекция по труда и т.н. И в преобладаващия случай „нарушителите” не са наясно какви са правата им, как да се защитят и какъв е реда за действие при съставянето на такъв акт. В следващите редове, ще се опитам да дам най-обща схема за действие в случай, че бъдете изправени пред подобен правен проблем.

При проверката, която предшества издаването на АУАН изисквайте от проверяващите органи легитимация, под формата на служебни карти. Изисквайте и заповед, от висшестоящия ръководител на съответното ведомство, с което се разпорежда извършването на проверка. То е задължително за някои административни органи, но за други като КАТ например не е. Запознайте се със законите и подзаконовите нормативни актове регулиращи вашата сфера на дейност – хранителен магазин, таксиметров шофьор, работодателски права и задължения и т.н. и вижте, кои са органите имащи право да Ви проверяват. В случай, че нещо не Ви е ясно консултирайте се с адвокат относно правата Ви. Read more …