Tag Archives: административно право

Адвокат административно право

Адвокат административно правоНалагането на административно-наказателна отговорност за извършено административно правонарушение в една или друга област на правото за последната година бележи ръст. Свидетели сме на това как законодателите непрекъснато увеличават размерите на налаганите санкции. В действителност вместо възпитателно и превантивно действие административните наказания нямат какъвто и да е ефект, предвид това, че много често вместо да окажат въздействие върху нарушителя и да коригират поведението му в съответствие със законовите разпоредби те с размерите си буквално го принуждават да прекрати за постоянно извършваната дейност – била тя стопанска или не.

Тенденцията на увеличаване на размера на глобите и имуществените санкции не само, че не решава проблемите, но и създава много други такива. На първо място е благоприятна среда за развитието на корупция в проверяващите и наказващите органи. Не рядко когато дадено лице е изправено пред възможността да бъде глобено в значителен размер то търси начин да реши проблема по „втория” начин. И от едно административно нарушение и органът и проверяваният извършват престъпление предлагайки и приемайки подкуп, тоест деяние с много по-висока обществена опасност.

Къде е ролята на адвоката по административно право в тези ситуации?

Един адвокат със специализация в областта на административното право може да бъде полезен в много области на правото. От законодателството свързано с управлението на МПС до казусите свързани с възражения срещу АУАН и обжалване на наказателни постановления  свързани с проверки от натоварените с контрол държавни органи. Във всеки от тези случаи адвокатът по административно-правни казуси може да бъде от съществена полза. Грамотният специализиран в тази област юрист не само ще се ангажира с проучването на делото, ще укаже по-нататъшните варианти за действие, но и ще поеме върху себе си отговорността за осъществяването на защитата на своя клиент както пред административните органи, така и пред различните съдебни инстанции. Read more …

Адвокат по административно-наказателни дела

адвокатска помощ по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един гражданин да попадне под санкцията на закона. За съжаление всеки от нас може да стане правонарушител, дали като премине на червен знак на светофара, дали като превиши разрешената скорост или пък просто като паркира на забранено за това място. Ако вината на нарушителя е очевидна, а самото нарушение е отразено съгласно всички предписани от закона правила, избягването на налагане на административно наказание е изключително сложно.

В реалния живот обаче, нещата почти никога не са идеални и точното фиксиране и отразяване на дадено нарушение е по-скоро изключение, отколкото правило при административното наказване. Дори за средно статистическият български гражданин не не тайна, че провоохранителните органи, по една или друга причина допускат редица грешки от материално и процесуално естество, с които опорочават процедурата по налагане на административно наказание. Това се случва по редица причини, най-разпространената от които е непознаването на закона от самите органи призвани да следят за спазването им. Привличайки даден гражданин или юридическо лице към административна отговорност много често самите проверяващи и наказващи органи действат в нарушение на закона. За да бъде избегнато нарушаването на вашите права, да протече процесът по административно наказване в благоприятна за Вас насока, да се съберат необходимите доказателства, да се прекрати административната преписка или да се спечели делото пред съда са необходими фундаментални знания в съответната област на правото и наличието на опит. Всички тези качества притежава професионалният адвокат, към когото следва да се обърнете при наличие на административно правен спор. Read more …