Tag Archives: административно право

Адвокат административно право

Адвокат административно правоНалагането на административно-наказателна отговорност за извършено административно правонарушение в една или друга област на правото за последната година бележи ръст. Свидетели сме на това как законодателите непрекъснато увеличават размерите на налаганите санкции. В действителност вместо възпитателно и превантивно действие административните наказания нямат какъвто и да е ефект, предвид това, че много често вместо да окажат въздействие върху нарушителя и да коригират поведението му в съответствие със законовите разпоредби те с размерите си буквално го принуждават да прекрати за постоянно извършваната дейност – била тя стопанска или не.

Тенденцията на увеличаване на размера на глобите и имуществените санкции не само, че не решава проблемите, но и създава много други такива. На първо място е благоприятна среда за развитието на корупция в проверяващите и наказващите органи. Не рядко когато дадено лице е изправено пред възможността да бъде глобено в значителен размер то търси начин да реши проблема по „втория” начин. И от едно административно нарушение и органът и проверяваният извършват престъпление предлагайки и приемайки подкуп, тоест деяние с много по-висока обществена опасност.

Къде е ролята на адвоката по административно право в тези ситуации?

Един адвокат със специализация в областта на административното право може да бъде полезен в много области на правото. От законодателството свързано с управлението на МПС до казусите свързани с възражения срещу АУАН и обжалване на наказателни постановления  свързани с проверки от натоварените с контрол държавни органи. Във всеки от тези случаи адвокатът по административно-правни казуси може да бъде от съществена полза. Грамотният специализиран в тази област юрист не само ще се ангажира с проучването на делото, ще укаже по-нататъшните варианти за действие, но и ще поеме върху себе си отговорността за осъществяването на защитата на своя клиент както пред административните органи, така и пред различните съдебни инстанции.

Формите за взаимодействие с административните адвокати може да бъде различна. В много от случаите е достатъчна обикновена устна юридическа консултация, която може да даде съвет за действие или да покаже пропуските в избраната защитна стратегия на клиента или пък процесуални недостатъци на съставените АУАН и Наказателни постановления. Практиката в страната ни показва, че без качествена юридическа подкрепа да се развива бизнес е пределно сложно. Това е свързано с различни причини. Едната от тях е големия обем на нормативни актове, ориентирането, в които е пределно сложно за неподготвения човек. За това и логичният и правилен избор е да се потърсят услугите на адвокат със специализация административно право, който да проучи казуса, да набави доказателства, да изясни факти, подготви обжалването и входира същите в законосутановените срокове пред съда.

Още на първата среща с грамотен и квалифициран адвокат същия ще може професионално, без излишни емоции да оцени естеството на проблема и да предложи пътища за решаването му, съгласно дадените в закона възможности. Клиентите трябва да бъдат наясно, че за успешното разрешаване на което и да е административно дело е необходимо не само да се владеят основите на правото, но и да има умения в прилагането на тези знания на практика. Широко разпространеното мнение в обществото, че да се победи в административно-наказателно дело е невъзможно всъщност е изключително неправилно. Професионалният подход към конкретния юридически проблем, грамотната защита и своевременното търсене на помощ от адвокат по административно право в много от случаите дава положителен резултат.

Предприемането на активни защитни действия макар и не винаги позволяват да се постави под съмнение вината на дееца в съзнанието на съдията, който следва да вземе решение по делото. Събраните от страната доказателства могат да опровергаят напълно твърдените от проверяващите органи факти и обстоятелства. Но за да може това да се превърне в реалност следва още в началния стадий на процеса  да се потърси помощта на добър адвокат по административно право.

Адвокат по административно-наказателни дела

адвокатска помощ по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един гражданин да попадне под санкцията на закона. За съжаление всеки от нас може да стане правонарушител, дали като премине на червен знак на светофара, дали като превиши разрешената скорост или пък просто като паркира на забранено за това място. Ако вината на нарушителя е очевидна, а самото нарушение е отразено съгласно всички предписани от закона правила, избягването на налагане на административно наказание е изключително сложно.

В реалния живот обаче, нещата почти никога не са идеални и точното фиксиране и отразяване на дадено нарушение е по-скоро изключение, отколкото правило при административното наказване. Дори за средно статистическият български гражданин не не тайна, че провоохранителните органи, по една или друга причина допускат редица грешки от материално и процесуално естество, с които опорочават процедурата по налагане на административно наказание. Това се случва по редица причини, най-разпространената от които е непознаването на закона от самите органи призвани да следят за спазването им. Привличайки даден гражданин или юридическо лице към административна отговорност много често самите проверяващи и наказващи органи действат в нарушение на закона. За да бъде избегнато нарушаването на вашите права, да протече процесът по административно наказване в благоприятна за Вас насока, да се съберат необходимите доказателства, да се прекрати административната преписка или да се спечели делото пред съда са необходими фундаментални знания в съответната област на правото и наличието на опит. Всички тези качества притежава професионалният адвокат, към когото следва да се обърнете при наличие на административно правен спор.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат по административно-наказателни дела?

На първо място основната задача на адвокатите по административни дела е даването на консултации относно правата на гражданите по определени казуси касаещи привличането им под административно-наказателна отговорност. В случай, че гражданин или фирма попадне в ситуация, при която проверяващи органи са стартирали спрямо него административно-наказателно преследване е наложително търсенето на правна помощ от добър адвокат. Разбира се можете да защитите своите права и без да привличате квалифицирани юристи, но подобен ход в никакъв случай не гарантира качествена защита на правата, изграждането на ефективна защитна стратегия и съответно достигането до благоприятен краен резултат.

Гражданите следва да има предвид, че грешки обаче не се правят само от правоохранителните органи, а често поради невъзможността на предполагаемият нарушител правилно да изложи фактите и обстоятелствата по казуса се стига до привличане под отговорност на невинни, грешна квалификация на деянието или максимални размери на глобите и имуществените санкции. В същото време законът дава множество способи за защита на нарушителя, които ако се знаят и приложат грамотно могат да доведат до благоприятен изход на административно-наказателния процес.

В последно време от практиката си по НАХД все по-често констатирам, че някои длъжностни лица съвсем умишлено нарушават правата на гражданите. Причините са както желание да се докаже в службата, така и отмъщение, за това, че съответният гражданин не е пожелал да плати подкуп, на съответния служител. В тези случаи отличното познаване на закона е от изключителна важност, но не всеки човек е наясно с правните тънкости, които могат да му помогнат. За това и за да защити правата си от нарушаване попадналия под угрозата от административно наказание следва да потърси услугите на добър адвокат. Консултацията с такъв специалист може да даде много полезна информация, с която да защитите интересите си, да получите предписаното по закон отношение от проверяващите органи и да получите увереност в правотата си, което пък от своя страна ще помогне за изграждането на правилна защита построена в съответствие с правните норми.