Tag Archives: адвокат наказателни дела от частен характер

Адвокат по наказателни дела от частен характер

адвокат наказателни дела от частен характерНаказателно дело от частен характер. Що е то?

За човекът, който не е юрист понятието наказателно дело от частен характер /НЧХД/ е сравнително непонято и преди да продължа нататък с изложението ще се опитам накратко да обясня какво стои зад това определение. Най-общо в българското наказателно право дела от частен характер са тези за които Наказателният кодекс предвижда наказание по чл. 130 и 131 /лека телесна повреда/, чл. 132 /средна телесна повреда провокирана от пострадалия/, чл. 141 /закана/, чл. 145 /издаване на чужда тайна/, чл. 146-чл. 148 /обида и клевета/. Те се отличават от престъпленията от общ характер по реда, по който се възбужда наказателно преследване за тях. Наказателните дела от частен характер се инициират с частна тъжба от пострадалия или неговия адвокат до съответния компетентен съд.

НЧХД се отличават от другите видове наказателни дела, по това, че функцията на прокурора, който участва в наказателните дела от общ характер /НОХД/ се упражнява от така нареченият частен обвинител – лицето подало частната жалба и поддържащо обвинението пред съда, като съгласно законовите разпоредби същият има правата на държавен обвинител. За да може обаче да се осъществяват пълноценно функциите на частен обвинител пострадалият или неговият адвокат следва да притежават необходимия за това набор от знания и опит. Такъв комплекс от качества притежават професионалните адвокати специализирани в този вид дела и изпълняващи функциите на частни обвинители от името на своите пострадали клиенти. По този род дела избраният адвокат поема върху себе си цялата работа свързана с воденето на процеса, събира всички необходими доказателства, следи хода на процеса, консултира своя клиент по всички интересуващи го въпроси. Read more …