Tag Archives: адвокати

Конкуренцията в юридическите услуги – добра новина за потребителите

В последно време в България се налага тенденцията количеството юристи и икономисти, които завършват родните университети да бъде много по-голямо от реално необходимото на пазара. Това от своя страна води до огромни трудности при намирането на работа по специалността. И докато за икономистите реализацията е относително по-лесна, пред юристите има редица пречки под формата на юридически стаж, встъпителни такси, адвокатски изпити и т.н. „изненади”, значително затрудняващи започването на самостоятелна практика. Read more …

За правната помощ и нейното значение

юридическа консултацияВ развиващите се страни, сред които е и България, управляващите всячески се стремят да подобрят законодателството в посока все по-демократично и пълно регулиране на обществените отношения. Това наред с положителните си страни води и до значителни проблеми по тълкуването на новоприетите закони. Много малка част от гражданите, които не са юристи могат да разберат какво точно е искал да каже законодателят в този или онзи закон. За това и съществува професията адвокат, като главната роля на този род специалисти е да внесат яснота за гражданите относно правата и задълженията им възникващи по повод конкретна юридическа ситуация. Другата основна функция на квалифицираните адвокати е да дадат на редовите граждани защитата, която те самите не могат да си осигурят пред съда и други държавни органи.

В днешно време в компетенциите на един адвокат влиза не само процесуалното представителство пред съд, но и правната помощ по време на етапите предхождащи съдебното заседание. Практически всеки човек разполагащ с необходимите финансови средства за заплащане на адвокатски хонорар може да се обърне към адвокат, който да му предложи квалифицирана правна помощ във връзка с даден юридически проблем.

Защо консултацията с адвокат е от първостепенна важност за изхода на даден правен спор?

В делата от наказателен характер, консултацията с юрист е важен  практически  момент, предвид това, че именно подготвеният адвокат може да каже на клиента си как да постъпи в зависимост от ситуацията.  Докато в гражданските дела е възможно по един или друг начин клиентът да се справи самостоятелно, то в наказателните, където грешките могат да имат изключително негативни последици, самоинициативите са крайно нежелателни предвид сложността на наказателната материя. За успешното разрешаване на даден наказателно правен казус и за оказването на качествена правна помощ се изискват значителни знания и опит, които не притежават дори една значителна част от практикуващите адвокати, специалисти по гражданското право.

Как да получим качествена правна помощ и кои са важните моменти, на които да обърнем внимание?

За да бъде получена квалифицирана правна помощ и тя да бъде ефективна следва юридическата консултация да бъде потърсена преди делото да стигне до съд. Предварително правна помощ от добър адвокат може де се търси по широк кръг от правни казуси – искове за неизпълнения по договор, непозволено увреждане, жалби за защита на потребителски права и т.н. Тези искове и жалби преди да стигнат до съда следва да бъдат правилно изготвени в съответствие със законовите изисквания. В етапа на предварителна правна консултация избраният адвокат не просто може да окаже помощ при съставянето на всички необходими документи, но и ще даде съвет какви документи да се набавят и върху какво да се акцентира при изграждането на защитна стратегия. Възможно е също така защитникът да препоръча отказ от водене на дело предвид малкия шанс за спечелването му, което също говори за професионализъм от негова страна, като по този начин бъдат спестени средства от съдебни разноски и адвокатски хонорар.

Обобщавайки гореизложеното може съвсем уверено да се каже, че консултацията с юрист е необходима при всеки възникнал юридически спор. Правната помощ от адвокат спестява на клиента много време прекарано в четене на юридическа литература, а също така предпазва от допускането на грешки, защото юридическото тълкуване на дадена законова норма често рязко се различава от тълкуването което един обикновен граждани може да направи на същата. Не трябва да се забравя също така от гражданите, че това, което адвокатите са учили години и след това са практикували дълго време не може да бъде научено за няколко дни от статии в интернет. Както с прочитането на книга е невъзможна да се стане хирург, така е невъзможно и с прочитането на даден закон или кодекс обикновения гражданин да стане добър юрист. За да предоставя качествена правна помощ от значение за един адвокат са неговите знания, опит и желание да се самоусъвършенства в правната сфера, в която е избрал да практикува.

Адвокат по административно-наказателни дела

адвокатска помощ по административно-наказателни делаВ практиката далеч не винаги дадено правонарушение може да бъде квалифицирано като престъпление. В преобладаващата си част закононарушенията спадат към категорията на административните такива. Това е и най-вероятния начин един гражданин да попадне под санкцията на закона. За съжаление всеки от нас може да стане правонарушител, дали като премине на червен знак на светофара, дали като превиши разрешената скорост или пък просто като паркира на забранено за това място. Ако вината на нарушителя е очевидна, а самото нарушение е отразено съгласно всички предписани от закона правила, избягването на налагане на административно наказание е изключително сложно.

В реалния живот обаче, нещата почти никога не са идеални и точното фиксиране и отразяване на дадено нарушение е по-скоро изключение, отколкото правило при административното наказване. Дори за средно статистическият български гражданин не не тайна, че провоохранителните органи, по една или друга причина допускат редица грешки от материално и процесуално естество, с които опорочават процедурата по налагане на административно наказание. Това се случва по редица причини, най-разпространената от които е непознаването на закона от самите органи призвани да следят за спазването им. Привличайки даден гражданин или юридическо лице към административна отговорност много често самите проверяващи и наказващи органи действат в нарушение на закона. За да бъде избегнато нарушаването на вашите права, да протече процесът по административно наказване в благоприятна за Вас насока, да се съберат необходимите доказателства, да се прекрати административната преписка или да се спечели делото пред съда са необходими фундаментални знания в съответната област на правото и наличието на опит. Всички тези качества притежава професионалният адвокат, към когото следва да се обърнете при наличие на административно правен спор.

С какво може да ни бъде полезен един адвокат по административно-наказателни дела?

На първо място основната задача на адвокатите по административни дела е даването на консултации относно правата на гражданите по определени казуси касаещи привличането им под административно-наказателна отговорност. В случай, че гражданин или фирма попадне в ситуация, при която проверяващи органи са стартирали спрямо него административно-наказателно преследване е наложително търсенето на правна помощ от добър адвокат. Разбира се можете да защитите своите права и без да привличате квалифицирани юристи, но подобен ход в никакъв случай не гарантира качествена защита на правата, изграждането на ефективна защитна стратегия и съответно достигането до благоприятен краен резултат.

Гражданите следва да има предвид, че грешки обаче не се правят само от правоохранителните органи, а често поради невъзможността на предполагаемият нарушител правилно да изложи фактите и обстоятелствата по казуса се стига до привличане под отговорност на невинни, грешна квалификация на деянието или максимални размери на глобите и имуществените санкции. В същото време законът дава множество способи за защита на нарушителя, които ако се знаят и приложат грамотно могат да доведат до благоприятен изход на административно-наказателния процес.

В последно време от практиката си по НАХД все по-често констатирам, че някои длъжностни лица съвсем умишлено нарушават правата на гражданите. Причините са както желание да се докаже в службата, така и отмъщение, за това, че съответният гражданин не е пожелал да плати подкуп, на съответния служител. В тези случаи отличното познаване на закона е от изключителна важност, но не всеки човек е наясно с правните тънкости, които могат да му помогнат. За това и за да защити правата си от нарушаване попадналия под угрозата от административно наказание следва да потърси услугите на добър адвокат. Консултацията с такъв специалист може да даде много полезна информация, с която да защитите интересите си, да получите предписаното по закон отношение от проверяващите органи и да получите увереност в правотата си, което пък от своя страна ще помогне за изграждането на правилна защита построена в съответствие с правните норми.

Професия адвокат

Професия адвокатКратка характеристика. Съвременният адвокат е човек, чиято професионална дейност е свързана пряко с оказването на квалифицирана юридическа помощ на граждани и организации. В задълженията на адвоката влизат  установяването и отстраняването на нарушения на закона и защитата на законните права и интереси на доверителите, като по този начин те изпълняват отговорна и важна функция по отношение функционирането на обществото. Професионалният юрист е длъжен да бъде независим в своите оценки, като при това не трябва да забравя, че целта не винаги оправдава средствата.  Според закона за адвокатурата българският адвокат не може да бъде държавен служител или да работи по трудово правоотношение, което е в пряко противоречие с принципът за независимост на адвокатурата.

История на професията. Историята на адвокатурата показва, че тази благородна професия съществува от хилядолетия. Адвокатската практика е била широко разпространена още в древните Рим и Гърция. В тези времена професията на защитника била популярна не само заради доброто заплащане, а и поради това, че давала голяма популярност и влияние на лицата заемащи адвокатска длъжност. От тези времена произтичат много практики, които са взаимствани и в днешно време – например воденето на протоколи за всяко съдебно заседание. Съвременните адвокати малко се различават от колегите си от древността  – все още основната им задача е защитата на правата на своите клиенти пред съда.

Социална значимост на адвокатската професия в обществото. Юридическата професия е една от най-търсените в днешно време, когато почти всяка сфера от нашия живот е подложена на законова регулация. Професионалният адвокат е длъжен да познава отлично законите в правната област, в която практикува. Трябва точно и грамотно да изгражда защитна стратегия за защита на своя клиент, да бъде независим, обективен и неподкупен. Професионалната дейност на адвокатите е достатъчно сложна и многостранна и изисква задълбочено познаване на вътрешните процеси, през които преминава едно дело, за да се достигне до установяване на обективната истина.

За престижа на професията. Адвокатите в днешно време са достатъчно широко разпространена прослойка в обществото. Трудно е да бъде оценена значимостта на услугите които тези специалисти предоставят предвид това, че свободата и основните права на индивида са безценни. За това и адвокатите винаги са се ползвали с уважение в обществото и професията им се ползва с престиж и е желана кариера за  много млади хора.

.

Изграждане на защитна стратегия

АдвокатиКогато един адвокат изгражда стратегия за защита на интересите на своя клиент той взема предвид много фактори. На първо място той определя кои са юридически значимите за конкретния правен казус обстоятелства.

Всяка адвокатска помощ започва със среща и консултация. В нейните рамки адвокатът се старае да проучи максимално детайлно случая и да изясни всички спорни моменти, които са в интерес или вреда на клиента. Преимуществено е важно да се определи какви аспекти на конкретния случай ще бъдат опорните точки при изграждането на защитна стратегия. Правилното идентифициране на правно релевантните обстоятелства е сред най-отговорните и важни моменти в дейността на един адвокат. Например в рамките на разследването по наказателни дела важно значение има точното квалифициране на деянието. Много често на пръв поглед дребни детайли и обстоятелства може да зависи определянето на по-тежка наказателна отговорност или пък да доведат до освобождаването от такава. Именно за това е така важно при консултацията с адвокат да не бъдат спестявани никакви подробности. Всеки наглед дребен и незначителен факт може да изиграе решаваща роля върху уклонът, който ще вземе съдебния процес.

Тук е и мястото да отбележа, че от правилно избраната защитна стратегия зависи много, въпреки, че не всички колеги биха се съгласили с това твърдение. Много често  от предприетото поведение, правилно избрания защитен способ зависи решението или присъдата. И съдията, и прокурорът са хора и колкото и да се стараят да бъдат обективни те възприемат действителността субективно. За това и един адвокат не трябва да пренебрегва емоционалните и психологическите аспекти на защитата. При изграждането на защита в наказателния процес например не трябва да се забравя, че една значителна част от разследващите органи са професионално деформирани и преимуществено са настроени да виждат лошото в човека и възприемат фактите и доказателствата изцяло във вреда на подозирания извършител.

На теория нещата трябва да са различни – разследващите да съберат и отчетат само фактите без субективна натовареност, но на практика нещата се случват по коренно различен начин. За това и добрият адвокат трябва освен сантимента, който вкарва в защитата да се постарае и максимално обективно да оцени ситуацията и да предприеме действия по правилното протичане на досъдебния и съдебния етап от един граждански или наказателен процес.

Линиите на поведение при защита, които адвокат ще препоръча могат да бъдат най-различни. Например в определени ситуации е по-добре клиентът да откаже да дава показания и да ограничи контактите си с разследващите органи. В други случаи е по-добре да даде максимално подробни показания и да предприеме активни действия по реализиране на правото си на защита по всички достъпни в закона начини. В някои случаи например е необходимо още в момента на откриването на процесуалното нарушение то да бъде веднага обжалвано, а в други да се изчака и същото това нарушение да се използва в съчетание с други смекчаващи вината доказателства. Всеки съдебен процес е различен и от опита и информацията, с която разполага вашия адвокат  зависи правилността на заетата позиция и реализираната защита. За това е и от такова значение правилния избор на квалифициран и опитен адвокат, който в партньорство с клиента да изгради правилна защитна стратегия и ефективно и в полза на своя доверител да представи пред съда събраните доказателства.