ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО 2020

Годишен финансов отчет публикуванеСъгласно законодателството на Република България и по-специално Закона за счетоводството дружествата с ограничена отговорност /ЕООД и ООД/ са длъжни да публикуват в търговският регистър своите годишни финансови отчети. За дружествата с ограничена отговорност този срок е до 30 юни на годината следваща отчетния период, който е от 1 януари до 31 декември. Годишният отчет изготвен в съответствие с НСФОПСП съдържа в себе си следните документи – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения към ГФО.

За публикуване на ГФО на Вашата фирма се свържете с адвокат Лазар Белев на тел. 0876 217 476 или пишете на e-mail: lazarbelev@gmail.com

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ТОВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА АДВОКАТ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО НА ВАШАТА ФИРМА?

1. На първо място двойно по ниски държавни такси – ако изберете на подадете на място то таксата е 40 лв, а при публикуване на ГФО по електронен път тя е 20 лв.
2. Спестено време за редене на опашки пред гишетата на Агенцията по вписванията или в банката за заплащане на държавната такса по сметките на Търговския регистър
3. Спестени разходи за пътуване до териториалното поделение на Агенция по вписванията, които обикновено се намират в областните центрове , което налага да се отделят средства за отиване до тях.
4. Качествено свършена работа с гарантиран резултат, спестяваща немалките имуществени санкции налагани за неподадените финансови отчети.
5. Застраховка срещу грешки при подаването, които могат да доведат до повторно отделяне на време и заплащане на още държавни такси в случай на отказ за публикуване на ГФО.

ОТ ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРЕДИМСТВА МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ АКО СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗА УСЛУГАТА „ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО“ КЪМ АДВОКАТ ЛАЗАР БЕЛЕВ НА ТЕЛ 0876 217 476.

ЦЕНИ НА УСЛУГАТА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ЗА 2019г.:

За изпратените от 01.01.2018г. до 30.05.2018г. – 50 лева на дружество с включени такси или 30 лв. при платена от клиента 20 лв. такса към Търговски регистър
За изпратените от 01.06.2018г. до 30.06.2018г. – 70 лева на дружество с включени такси или 50 лв. при платена от клиента 20 лв. такса към Търговски регистър
За 2 и повече фирми – 50 лева на дружество с включени такси
За счетоводни кантори с голям обем ГФО за публикуване – цена по договаряне.

ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ЗА 2019г.

1. Упълномощените да обявят ГФО лица /еднолични собственици на капитала, управители, упълномощени съдружници/ разпечатват и попълват следните документи Пълномощно, Решение на едноличния собственик на капитала, Декларация по чл. 13, ал. 4 от ТР и Контактна форма, които могат да бъдат изтеглени от ТУК

2. Двата документа се подписват и се полага печат на съответното дружество.

3. Прилагат се годишните финансови отчети в едно с приложенията, подписани от упълномощеното лице, с печат на дружеството на всяка страница.

4. Прилага се Копие от протокол/решение за приемане на ГФО

5. Горепосочените документи се изпращат на адрес:
Гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 125-2, ет. 2, Адвокат Лазар Благоев Белев, GSM 0876 217 476
или се предоставят на място в канторите в гр. Велинград и гр. София след предварително уговаряне на среща по телефон.

6. Извършва се превод в размер на 50 или 70 лева по следната банкова сметка при Пощенска банка:
IBAN BG 09 BPBI 7922 1037 5614 04
Получател: Адвокат Лазар Белев
Основание: Публикуване на ГФО – име на дружеството

7. След проверка за законосъобразността им получените годишни финансови отчети се публикуват в срок от 5 дни от получаването им в кантората. В случай, че бъдат констатирани пропуски и нередовности предвид данните от контактната форма се свързвам с представителите на дружеството за своевременното им отстраняване.

В случай, че имате въпроси свързани с публикуването на Вашите годишни финансови отчети можете да ги зададете на GSM 0876 217 476 или на електронната ми поща – lazarbelev@gmail.com или посредством контактната форма в края на страницата.

Самата процедура и необходимите документи по обявяване на годишните финансови отчети /ГФО/ е разписана в Закона за търговския регистър.

На първо място следва да има решение и протокол, за това, че ГФО са приети от управителния орган на дружеството /едноличен собственик на капитала или общо събрание/, който протокол от събрание следва да бъде подписан от всички съдружници или едноличния собственик. В протокола от заседанието на общото събрание на съдружниците задължително следва да има упълномощаване на лице /управител, счетоводител или друг/, който да заяви за публикуване годишните финансови отчети, като не е излишно да се спомене и правото му да преупълномощи друго лице, доколкото все по-често тази услуга се възлага на адвокати.

На второ място когато ГФО се подава по електронен път с електронно подписване, следна да има попълнено заявление за обявяване на годишни финансови отчети или т.нар. Обрезец Г2. Когато публикуването е предоставено на адвокат той е човекът, който следва да го подпише. Същият формуляр при публикуване се попълва и в електронна форма на интернет страницата на Търговския регистър за електронни услуги – подаване на заявления.

Документ за внесена държавна такса. За публикуването на отчетите за 2013 година таксата е 15 лева, като за предходната 2012г. беше 20 лева. Това са таксите за публикуване на ГФО, когато заявлението и прилежащите към него документи се подават по електронен път. В случай, че предприемете подаване на заявлението във физически офис на Агенцията по вписванията държавната такса е в двоен размер. За целта платежното нареждане се сканира и прилага към комплекта документи.

Два броя декларации съответно по чл. 13, ал. 4 и по чл. 13, ал. 5 от Търговския регистър, като първата се попълва от лицето, което е упълномощено да приеме ГФО, а втората от лицето, което ще подава документите в ТР и с която, се декларира, че документите за вписване са подадени от заявителя. И двете декларации следва да се сканират и приложат към комплекта документи към заявлението.

Когато друго лице, счетоводител или адвокат бъде упълномощено от съответният орган на дружеството да подаде документите за обявяване на ГФО в Търговския регистър задължително се изготвя пълномощно, което е изрично за представителство пред ТР. Когато пълномощното е на лице различно от адвокат, то следва да бъде с нотариална заверка на подписа. Адвокатското пълномощно за представителство не подлежи на нотариална заверка, като по този начин се спестяват средства и време на клиентите избрали този вариант.

При подаване на годишните финансови отчети по електронен път заявлението, заедно с ГФО и останалите приложения се сканира в PDF формат и след това последователно се прикачват към електронното заявление в страницата на ТР за електронни услуги. В страницата на търговския регистър съществува опция за плащане на услугата по електронен път, но от опита, който имам с тази услуга, мога да кажа, че тази функция не действа стабилно, особено през последния месец на публикуването и винаги е за предпочитане да се плати по банков път с последващо сканиране на платежното нареждане за внесената държавна такса.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО 2020
5 (100%) 3 vote

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: