Category Archives: Uncategorized

Публикуване на ГФО – често задавани въпроси

Отказ публикуване ГФОВ днешната статия ще дам отговор на някои от най-често задаваните въпроси, касаещи публикуването на ГФО /годишни финансови отчети/ на дружествата и едноличните търговци. Темата „Публикуване на ГФО“ е достатъчно актуална доколкото в страната ни са регистрирани около един милион дружества, макар едва една трета от тях да са действащи.

Въпрос 1. Трябва ли да подам годишен финансов отчет, ако фирмата ми не развива дейност?

Отговор: Абсолютно да. Това, че дадено дружество или едноличен търговец не развива дейност не го освобождава от задължението му по закон да подаде ГФО за съответната година. Единствената разлика е, че обемът на подаваните документи е значително по-малък от този на фирмите с дейност.

Въпрос 2. Кой е длъжен да подаде годишен финансов отчет на дадено дружество?

Отговор: Задължено лице е представителят на търговското дружество, който е записан в Търговския управител, като това обикновено е управителят. Той естествено може да не се ангажира лично, а да упълномощи с изрично нотариално пълномощно съставителя на отчета, или с обикновено пълномощно да натовари с тази задача адвокат.

Въпрос 3. Как мога да подам ГФО?

Отговор: Към настоящият момент това е възможно по два начина – на място в офис на Агенцията по вписванията или по електронен път с електронен подпис. Вторият вариант има неоспоримото предимство да е значително по-икономичен от гледна точка на загубено време и пътни разходи. Като прибавим към това и факта, че офисите, в които това може да бъде направено обикновено се намират в областни градове, то ако сте от друг град в съответната област ще ви се наложи да пътувате до там и обратно, което е разход на време и пари. Read more …