Category Archives: Събиране на вземания

Раздел със статии посветени на събирането на дългове и лоши вземания с помощта на квалифициран в тази област адвокат

Събиране на вземания с адвокат – какви са предимствата?

Събиране на лоши вземания с адвокатВлошената икономическа обстановка в страната ни доведе до това, че редица фирми и граждани не могат да обслужват задълженията си към своите кредитори. Това доведе до създаването на една интересна пазарна ниша, за дружества и адвокати предлагащи услугата „събиране на вземания” или „събиране на лоши кредити”. В момента в България три категории лица събират лошите вземания на своите клиенти. Първите са фирмите за събиране на вземания, вторите са съдебните изпълнители и третите са адвокатите специализирани в тази област. Според мен, когато даден кредитор е изправен пред необходимост да потърси специализирана помощ по отношение събирането на вземания той следва да потърси профилиран в тази област адвокат. Предимствата на този вариант са следните:

На първо място адвокатът предлага комплексна услуга – преговори, съдебно събиране, контрол на изпълнителното производство. Колекторските фирми преимуществено работят на досъдебната фаза, а държавните и частни съдебни изпълнители след влизане в сила на дадено съдебно решение.

На второ място адвокатите, познаващи в детайли материята събиране на вземания могат много по-ефективно да въздействат върху длъжниците без клиентите им да са изправени пред възможността срещу тях да бъдат пуснато жалби за тормоз – нещо, което често се случва при колекторските фирми. Позоваването на законни средства и способи е не по-малко ефективно от приомите използвани от фирмите събиращи задължения.

На трето място при събиране на лоши кредити с адвокат клиентът запазва доброто си име и дори нерядко партньорските отношения със своя длъжник посредством различни извънсъдебни способи за туширане на напрежението и издължаването на забавените суми. Това е важно особено за фирми държащи на доброто си име и нежелаещи да бъдат свързвани с нерегламентирани и поставени на ръба на закона дейности. А и не винаги закъснелите плащания са основание за тотално преустановяване на дългогодишни бизнес отношения. Все пак във времена на криза никой не е застрахован от това да изпадне в затруднение. Трябва да се има предвид и това, че хората са много по отзивчиви и склонни на разговори и доброволно плащане когато срещнат вежливото отношение на човек с възпитание и образование, пред това на вратата им да се появи лице в черно кожено яке напомнящо една категория лица широко разпространени в България през 90-те години на миналия век.

На четвърто място е инициативността и свободата на работа покриваща целия спектър от възможности при събирането на дадено вземане. Много от кредиторите допускат грешката да предоставят вземането си на съдебен изпълнител и след това да бъдат пасивни, пропускайки дребната подробност, че същия не работи по своя инициатива, а следва да бъде сезиран от кредитора за това, какви действия да извърши. Тук е ролята на адвоката специализиран в събирането на лоши вземания – да проследи, контролира и завърши успешно този процес в интерес на кредитора.

Предвид гореизброените обстоятелства изборът на адвокат професионалист в събирането на дължими към клиента суми е от особена важност за резултатното събиране на същите. В случай, че сте изпаднали в подобна ситуация и дължимите Ви пари се бавят обърнете за консултация и съдействие към адвокат Лазар Белев – специалист с дългогодишен опит в областта на събирането на лоши вземания в полза на фирми и частни лица.

Кога трябва да започнем събирането на вземания от длъжника?

събиране на дълговеВземането или дълга по своята същност е едно неизпълнено задължение. Задължението може да бъде както парично, така и в натура или пък за изпълнение на определено действие. Преимуществено обаче вземанията се изразяват в неплащане на парични средства. Дългът може да възникне по договор, от запис на заповед или на друго основание. Всъщност почти няма значение как е възникнало вземането, което трябва да се събере. Важното е, какво и кога трябва да се направи, за да бъде събран дълга.

В огромната си част кредиторите чакат до последния момент връщането на дълга. От значение са правилното събиране на вземания е оперативността на предприетите действия. На първо място събирането следва да бъде юридически съобразено със срока за изпълнение на задължението. Тези срокове трябва да бъдат следени и когато настъпят, а парите не бъдат платени, да се чака максимум един-два дни след падежа. След това трябва без забавяне да се пристъпи към извънсъдебното събиране на вземания изразяващо се в изпращането на писмени покани и телефонни разговори с искането да бъде върнат дълга.  Исканията следва да бъдат юридически правилно оформени и тук е ролята на вашия адвокат да покаже за какво получава възнаграждението си.  В същото време трябва да се пристъпи към подготовка за съдебно регулиране на отношенията.

Широко битуващо мнение сред кредиторите е,  че подобни действия са вредни и само биха влошили отношенията им с длъжниците. Това е абсолютно погрешно още повече, че с невръщането на парите те така или иначе ще се влошат още повече.  След подобни проблеми със събирането на парични вземания кредитът на доверие към длъжника ще бъде съществено намален и това всеки изпаднал в подобна ситуация кредитор усеща както никой друг.

Друга често срещана заблуда сред кредиторите е, че ако се отнасят добре и честно с длъжника той по-бързо ще върне парите. Практиката показва, че това съвсем не е така. Следващата грешка, която правят много кредитори е  да се предоверят на собствените сили и да не потърсят помощта на адвокат специалист по събиране на вземания. Много често под влияние на общественото мнение, че парите трудно могат да бъдат върнати кредиторите се отчайват и се отказват. Когато подобно пораженческо мислене бъде допуснато търсещият дълговете си започва да смята, че адвокатският хонорар по събирането на дълга в такава ситуация е просто допълнителна загуба.

Когато извънсъдебните методи за събиране на вземания не дадат необходимите резултати най-късно до тридесетия ден след падежа проблемът следва да се отнесе до съда. Този срок е достатъчен за това дългът да бъде върнат ако има желание за това. Кредиторът следва да има предвид, че дори и стигнал на тази фаза той може да се откаже от иска, ако дълга бъде платен или бъде сключено споразумение за разсрочено плащане. В настоящата статия няма да разглеждам процедурите по събиране на вземания пред съд, ще обърна внимание само на важния момент с постановяването и влизането в сила на решението, което е предпоставка за издаване на изпълнителен лист и образуването на изпълнително дело от държавен или частен съдебен изпълнител. Следва да се има предвид, че кредиторът разполага с широк инструментариум, с който да реализира правата си, но разкриването на пълния му потенциал може да направи само опитен адвокат с тясна специализация в събирането на вземания.

В случай, че сте кредитор изправен пред нуждата да събере лошите си вземания не се колебайте, а се обърнете към адвокат Лазар Белев , който с дългогодишният си опит в тази област гарантира висок процент събираемост на паричните задължения, които следва да се съберат. Как да се свържете с мен можете да видите в секцията КОНТАКТИ на сайта.

Често срещани пропуски в изпълнителния лист

През последните няколко години една значителна част от съгражданите ни, които не можеха да покриват ипотечните си и потребителски кредити към банките се оказаха клиенти на държавни или частни съдебни изпълнители. Възползвайки се от неинформираността на длъжниците си банките надписват всевъзможни лихви, такси и т.н. парични утежнения. Същите тези банки обаче често допускат доста грешки в изкараните изпълнителни листове. Основна причина за това е, че заявленията за издаването изпълнителни листове на база извлечения от регистрите на банките в немалък брой случаи са подадени от кредитни инспектори, а не от квалифицирани юристи.

Най-често срещаните пропуски в изпълнителните листове издадени от банки, които съм виждал в практиката си като адвокат са следните:

          – Непоискана законна лихва

          – Пропуснато отбелязване на солидарна отговорност

          – Пропуснато искане за включване в изпълнителния лист на поръчител

Въпреки, че са по-скоро изключения от правилото, а не постоянна практика тези пропуски така или иначе съществуват и дават на длъжниците различни способи за защита, в зависимост от това какъв е точно направеният пропуск.  За да бъдат обаче защитени ефективно правата на длъжниците по изпълнително дело и подобни пропуски от страна на банките да бъдат забелязани и използвани в полза на лицата, срещу които е насочено изпълнението следва същите да потърсят квалифициран адвокат с опит в съдебно-изпълнителните процедури.

Защита на длъжника по изпълнително дело

Като адвокат специализиран в събирането на вземания и изпълнителни производства забелязвам една интересна тенденция, особено характерна за частните съдебни изпълнители, а и при не малко държавни такива, а именно да не следи за това дали в изпълнителните листове, които са послужили за образуване на изпълнително дело фигурира или не солидарна отговорност, когато става въпрос за няколко длъжници. Не е рядкост длъжници по изпълнителен лист, които са били поръчители по кредит поради непознаване на материята да изплащат с години дълга на титуляра, без дори да подозират, че при липсата на солидарна отговорност в изпълнителния лист могат да поискат прекратяване на изпълнителното производство срещу себе си при изплащане на определена пропорционална част от дълга.В следващите редове ще се опитам на максимално достъпен и не прекалено адвокатски език да обясня този често срещан в практиката казус. Read more …

Грешки на кредитора при събиране на вземания

събиране на дълговеЧесто кредиторите твърде късно се обръщат за помощ към адвокат, когато имат проблем свързан със събиране на вземания. В настоящата статия ще се опитам да посоча най-разпространените грешки, които съм срещал в практиката си и начините, по които да бъдат избегнати.

Грешка № 1: Бездействие на кредитора след като е разбрал, че има проблем с дадено вземане.

Това е широко разпространена грешка, имаща негативно отражение върху целия процес на събирането на задължението. Изразява се в това, че кредиторът не изисква от длъжника плащане въпреки настъпили падежи. С пасивното си поведение кредиторът дава време на длъжника да се разпореди с имуществото си. От личен опит мога да твърдя, че връщане на пари може да се очаква не повече от месец, след което следва да се предприемат активни действия по събирането им. За да не се пропускат срокове и да се начисляват неустойките предвидени по договорите следва действията срещу длъжника да се предприемат възможно най-рано. Това е условно нареченият извънсъдебен етап от събирането, в който се преговаря с длъжника, заявяват се претенциите към него, и се извършва подготвителна работа по събиране на доказателства в случай, че процесът премине в съдебна фаза. От изключителна важност в началото е кредиторът да бъде дипломатичен, настойчив и последователен като един добър адвокат би бил от голяма помощ в това отношение.

Грешка № 2: Очакване от страна на кредитора длъжникът сам да изпълни съдебното решение.

Ако нещата са стигнали до съд и кредиторът е получил решение в своя полза е напълно погрешно да се надява, че това е края и всичко е вече направено. Обикновено след решението на съда кредитора прекратява каквато и да е активност и започва да чака изпълнението на акта на съда, вместо незабавно да изкара на негово основание изпълнителен лист и да се обърне към съдебен изпълнител. Тази пасивност дава на длъжника време да се освободи от активите си и чувствително усложнява събирането на дълга. Практиката показва, че желаещите доброволно да платят въобще не са болшинството от длъжници. В тази връзка правилното поведение на кредитора би било продължаване на процеса на събиране в изпълнителното производство, без да се забавя темпото, дори напротив активността на действията трябва да нарасне, за са не се стигне до следващата широко срещана грешка.

Грешка № 3 Кредиторът остава пасивен и не участва в работата на съдебния изпълнител.

След образуването на изпълнително дело много кредитори стигат до погрешния извод, че вече всичките им проблеми са решени и не трябва да прави нищо повече. За това и оставят нещата на самотек, напълно разчитащи на съдебния изпълнител да действа. Всъщност нещата въобще не стоят така, но това за много кредитори става ясно твърде късно. Съдебните изпълнители предприемат предписаните по закон действия едва когато това бъде поискано от тях, това е и същността на функцията им. Като резултат от непредприемането на действия делото отлежава в чекмеджетата без да изпълни предназначението си, докато накрая същото бъде прекратено по някаква причина. За да се избегне подобна ситуация кредиторът периодично трябва да се интересува до къде са стигнали нещата по делото, какви проучвания са направени и са предприема действия в зависимост от постъпилата информация. За заетия с бизнес кредитор, този допълнителен ангажимент представлява не малка трудност, за това и логичното решение е да се потърсят услугите на адвокат, който да се ангажира с цялостното проследяване на процеса по събиране на дължимите вземания.