Category Archives: Изпълнително производство

Защита на длъжника по запис на заповед

запис на заповед Изключително широко е застъпено в практиката даването на парични заеми или поемане на задължение за плащане срещу запис на заповед. Случаите при които хората издават подобен документ са неизброимо множество – заем между съседи и познати, овъзмездяване на работодател за вреди причинени от работник, обезпечаване на някакво бъдещо изпълнение, за дадени задатъци и т.н. Малцина поематели обаче, в чиято полза е издаден запис на заповед са наясно, че този документ без да съществува доказателство за каузална сделка, която същият да обезпечава е изключително уязвим по отношение на инкорпорираното в него задължение за плащане.

Ако сте длъжник по запис на заповед и имате нужда от правна защита срещу недобросъвестни кредитори се свържете за насрочване на дата и час за консултация по Вашия проблем с адвокат Лазар Белев на тел. 876 217 476.

В последно време съдът все по-често възприема в практика си, че длъжникът може да противопостави на своя кредитор освен възражения по отношение редовността на записа на заповед от външна страна, тоест дали са налице всички реквизити на този строго формален документ, така и лични възражения за липса на каузалност. В този смисъл е и Решение № 149 от 5.11.2010 г. на ВКС по т. д. № 49/2010 г., I т. о. според което при направено възражение за липса на каузалност, кредиторът следва да проведе пълно доказване за съществуването на друга правна сделка, която оспореният запис на заповед да обезпечава. Или с други думи ако липсват доказателства за това, че има друга правна сделка, по която даден запис на заповед да е бил издаден като средство за по-бързо удовлетворяване на кредитора най-общо същият ще бъде обявен за невалиден………………………….. Read more …

Запис на заповед

Като адвокат, който се занимава със събирането на вземания за фирми и частни лица много често се налага да работя с документът запис на заповед. Също толкова често ми се налага да констатирам, че гражданите, в чиято полза е издаден този документ не са запознати с функцията, а още по-малко със съдържанието му. Попълнени неизрядно записи на заповеди създават значителни проблеми презапис на заповедд адвокатите натоварени със събиране на закрепените в тях задължения. В практиката си съм виждал всевъзможни пропуски, някои от които отстраними, други не, като основната причина за това е, че поемателят чисто и просто не знае как се съставя този документ.

За разлика от много други юридически книги записът на заповед е строго формален акт. Задължително се съставя в писмена форма и съгласно разпоредбите на чл. 535 от Търговския закон съдържа следните задължителни реквизити, при отсъствието на които документът не може да бъде смятан за запис на заповед. На първо място трябва да бъде налице наименованието „запис на заповед”, безусловно обещание да се плати определена парична сума, падеж и място, на който да бъде направено плащането, името на лицето на което трябва да се плати, място и дата на издаването, както и подпис на човека, който я издава. Също така се попълват пълните данни на издателят като три имена, единен граждански номер, № на документ за самоличност, адрес по лична карта. Като незадължителен атрибут е посочването на Read more …

Защита на длъжника наследил задължения

адвокатска защита на длъжникКакто се знае от правната теория наследството представлява съвкупност от права и задължения на наследодателя. И както позитивите от наследството наследникът може да наследи и неговите негативи. В практиката си на адвокат специализиран в областта на изпълнителното производство не веднъж съм виждал как по искане на взискателя съдебният изпълнител конституира като длъжници по изпълнителното дело наследниците на починалия длъжник.

За съжаление преобладаващата част от наследниците не полагат усилия да се запознаят с пълното съдържание на наследствената маса и обикновено се интересуват само от правата, които придобиват. Моят съвет като адвокат е в случай, че не познаваме отлично финансовите отношения на нашия наследодател да приемаме наследството по опис. В този случай наследниците отговарят за задълженията на починалия само до размера на полученото по опис. Самата процедура не е скъпа и спестява значителни проблеми за в бъдеще. Read more …

Изпълнително производство

Изпълнително производствоВсеки практикуващ адвокат знае, че това, че дадено дело е спечелено в съда съвсем не означава, че това е края на производството. Освен да бъде постановено едно съдебно решение то трябва да бъде  и изпълнено, за да може клиентът да получи присъденото му имущество или парични средства. В практиката си на адвокат не рядко се сблъсквам с казуси, при които решението на съда си остава само на хартия, а реално нищо от присъденото по него не се изпълнява по една или друга причина.

За да не се случват подобни неприятни за клиента ситуации те трябва да се обърнат към квалифициран адвокат, който да им помогне в това отношение. Адвокат Лазар Белев предлага правни услуги в тази област изразяващи се в контрол над работата на съдебните изпълнители, както и юридически консултации за необходимите процесуални действия,  които трябва да  бъдат извършени, за да се стигне до ефективно и бързо събиране на дължимото.

Чрез използването на всички допустими от закона правни инструменти в едно изпълнително производство специализираният в тази област адвокат ще се ангажира с проверката на собствеността на длъжника и възможностите за налагане на запори и възбрани върху него. Освен това ще се погрижи за връщането на активи на длъжника, с които същия се е разпоредил, за да ощети кредитора и ще оспори сделките, които са извършени с цел препятстване на дейността на съдебния изпълнител.

При необходимост Вашият адвокат защитаващ интересите Ви в областта на изпълнителното производство ще осъществи контрол над процеса по осъществяване на търгове по реализация на имуществото на длъжника, с цел кредиторът да получи най-високата пазарна цена за дадено запорирано или възбранено имущество, с което да се удовлетворят претенциите на взискателя в най-пълна степен.

При образуването и воденето на изпълнително производство адвокат Лазар Белев ще се ангажира с подготовката на всички необходими процесуални документи и ще следи за нарушения свързани с изпълнителното производство засягащи правата на кредитора. В случай, че даден съдебен изпълнител се отклони от законовите рамки и не изпълни или изпълни лошо вменените му функции, действията или бездействието на същия ще бъдат обжалвани пред компетентния да се произнесе по въпроса съд.

Несеквстируемо ли е единственото жилище обременено с ипотека?

несеквестируемост на единствено жилищеМного длъжници, основно към банки, които са ипотекирали единствено жилище, като обезпечение по договор за кредит идват при мен като адвокат и изразяват учудването си от факта, че въпреки, че жилището им е единствено все пак същото ще бъде изнесено на публична продан.  И съвсем уверено цитират разпоредбата на чл. 444, т. 7 от ГПК според която не може да се насочи изпълнението върху единствено жилище на длъжника.

За съжаление обаче, на следващата страница от Гражданския процесуален кодекс в чл. 445, ал. 1 се постановява, че от забраните по чл. 444 не могат да се ползват длъжниците, относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор. И така реално банката, явяваща се ипотекарен кредитор съвсем законно иска от съдебния изпълнител насрочване на публична продан на единственото жилище.

Банките бивайки отлично запознати със законите са пределно наясно с този факт и за това охотно приемат като обезпечение единственото жилище. Интересен момент от адвокатската ми практиката е, че голяма част от длъжниците са разчитали да защитят жилището си именно на основание, че то е единствено. За съжаление нещата не стоят така и няма законови пречки кредиторът да насочи принудителното изпълнение върху единственото жилище на длъжника, когато същото е ипотекирано.