Category Archives: Адвокат наследствено право

Адвокат по наследствено право

Приемането на наследство от починал родственик нерядко е свързано с редица проблеми. Различните спорове възникващи по повод оспорването на завещанието, разделянето на имуществото, определянето на съответните части често не могат да бъдат разрешени без да се прибегне до помощта на добър адвокат в сферата на наследственото право. Това е свързано с редица причини. На първо място чисто психологически често наследниците са в особено състояние на духа след смъртта на своя близък и нямат желание да се борят, за това, което той им е оставил. Самата мисъл в такъв момент, че ще се наложи участие в съдебен спор често кара хората да действат ирационално и да предприемат действия, които в последствие могат да се обърнат в тяхна вреда или пък просто да не предприемат нищо. Read more …

Защита на длъжника наследил задължения

адвокатска защита на длъжникКакто се знае от правната теория наследството представлява съвкупност от права и задължения на наследодателя. И както позитивите от наследството наследникът може да наследи и неговите негативи. В практиката си на адвокат специализиран в областта на изпълнителното производство не веднъж съм виждал как по искане на взискателя съдебният изпълнител конституира като длъжници по изпълнителното дело наследниците на починалия длъжник.

За съжаление преобладаващата част от наследниците не полагат усилия да се запознаят с пълното съдържание на наследствената маса и обикновено се интересуват само от правата, които придобиват. Моят съвет като адвокат е в случай, че не познаваме отлично финансовите отношения на нашия наследодател да приемаме наследството по опис. В този случай наследниците отговарят за задълженията на починалия само до размера на полученото по опис. Самата процедура не е скъпа и спестява значителни проблеми за в бъдеще. Read more …