Category Archives: Адвокат административно право

Раздел със статии даващи представа какъв набор услуги предоставят адвокатите по административно право по отношение обжалването на наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения.

Обжалване на наказателно постановление без адвокат?

обжалване на наказателно постановлениеНаписването на днешната статия е инспирирано от един често задаван в интернет въпрос , а именно от къде да намеря образец на жалба за оспорване на издадено наказателно постановление. Естествено всеки нормален и грамотен по отношение на интернет човек ще се порови в интернет, ще прочете закона и ще намери образец с реквизитите на тази жалба.  На мен обаче като адвокат, на който една от приоритетните насоки на предоставяните правни услуги е именно обжалване на наказателни постановления ми е интересно какви съображения би посочил глобеният неюрист като основания за отмяната на такъв акт? Read more …

Какво да правим при проверка от административни органи?

проверкаЗа голяма част от бизнеса в България проверката от различни оправомощени административни органи далеч не е най-приятното изживяване. Но рано или късно всеки един предприемач бива посетен от данъчни, Инспекция по труда, Комисия за защита на потребителите, ХЕИ, Комисия за финансов надзор и т.н. Какво да правим когато се стигне до подобна ситуация? Как да се държим и какво в никакъв случай да не правим?

Разбира се най-правилното в такава ситуация би било предварително да сме водили разговор с адвокат, който да може да реагира бързо на създалата се ситуация и да даде своевременен и точен правен съвет относно поведението, което следва да предприемем по отношение на проверяващите органи. Не е необходимо този адвокат да бъде на абонамент, а е напълно достатъчно да е поел ангажимент към Вас, в случай на такова събитие да окаже необходимата помощ. Read more …

Присъждане на разноски по НАХД

Разноски по НАХДВсеки адвокат, който някога е водил и спечелил дело свързано с обжалване на наказателно постановление знае, че в тези производства изплатеното от клиента адвокатско възнаграждение не се присъжда в случай, че наказателното постановление бъде отменено. По въпроса с присъждането на адвокатски хонорар в административно наказателните дела до 2009 година съществуваше изключително противоречива практика, която обаче беше уеднаквена с Тълкувателно Решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС, с което най-общо казано беше постановено, че не се присъждат разноски в полза на гражданинът спечелил  делото.

Макар и законосъобразно, според мен въпросното решение е изключително несправедливо, несъобразено с основни принципи на правото и не на последно място вредно за развитието на гражданското общество в страната. Read more …

Обжалване на акт

Първата възможност за защита на човека срещу когото държавен орган е съставил акт за установяване на административно нарушение е да подаде възражение в три дневен срок от връчването на акта. Разбира се съществува възможност и в самия акт да бъдат посочени възражения, но тази възможност има малка, да не кажа никаква практическа стойност, предвид това, че визираният в АУАН нарушител няма време да организира ефективно защитата си и да изложи качествени, издържани юридически и подкрепени с доказателства аргументи в своя защита.

За това и законодателят е предвидил възможността нарушителите да представят в 3-дневен срок възражения, с които могат да искат и събирането на доказателства, а също да се представят доказателства в тяхна полза. Ползата от това възражение, представляващо практически обжалване на акта пред административния орган обаче е изключително съмнителна. Анализирайки последните си около 20 административно-наказателни дела едва по 2  казуса ,или 10% от случаите, административно-наказващият орган се е съобразил с доводите изложени във възраженията срещу акта за установяване на административно нарушение и е прекратил преписката. В същото време над 90 % от тези дела при съдебно обжалване са решени в полза на обжалващите.

До някъде ситуацията с административното обжалване на акт е абсурдна – държавен орган на когото са възложени контролни функции трябва да вземе решение дали да наложи санкция срещу нарушител. Ако реши да не наложи глоба няма как накрая на годината да каже, че е проверявал и глобявал, което би го направило да изглежда в очите на началниците си некомпетентен. За това и в преобладаващия случай глобите се налагат, пък като бъдат отменени от съда, за пред началниците има свършена работа, а за това, че пари не са събрани са виновни съдиите. Read more …

Адвокат административно право

Адвокат административно правоНалагането на административно-наказателна отговорност за извършено административно правонарушение в една или друга област на правото за последната година бележи ръст. Свидетели сме на това как законодателите непрекъснато увеличават размерите на налаганите санкции. В действителност вместо възпитателно и превантивно действие административните наказания нямат какъвто и да е ефект, предвид това, че много често вместо да окажат въздействие върху нарушителя и да коригират поведението му в съответствие със законовите разпоредби те с размерите си буквално го принуждават да прекрати за постоянно извършваната дейност – била тя стопанска или не.

Тенденцията на увеличаване на размера на глобите и имуществените санкции не само, че не решава проблемите, но и създава много други такива. На първо място е благоприятна среда за развитието на корупция в проверяващите и наказващите органи. Не рядко когато дадено лице е изправено пред възможността да бъде глобено в значителен размер то търси начин да реши проблема по „втория” начин. И от едно административно нарушение и органът и проверяваният извършват престъпление предлагайки и приемайки подкуп, тоест деяние с много по-висока обществена опасност.

Къде е ролята на адвоката по административно право в тези ситуации?

Един адвокат със специализация в областта на административното право може да бъде полезен в много области на правото. От законодателството свързано с управлението на МПС до казусите свързани с възражения срещу АУАН и обжалване на наказателни постановления  свързани с проверки от натоварените с контрол държавни органи. Във всеки от тези случаи адвокатът по административно-правни казуси може да бъде от съществена полза. Грамотният специализиран в тази област юрист не само ще се ангажира с проучването на делото, ще укаже по-нататъшните варианти за действие, но и ще поеме върху себе си отговорността за осъществяването на защитата на своя клиент както пред административните органи, така и пред различните съдебни инстанции. Read more …